НЧХД 7447/2018 - Присъда - 22-04-2019

Присъда по Наказателно дело 7447/2018г.

П Р И С Ъ Д А

 

 

124

22.04.2019 година

град ПЛОВДИВ  

          

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД

                     наказателен състав

На двадесет и втори април        две хиляди и деветнадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН КАЛИБАЦЕВ

                  

СЕКРЕТАР: МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА

като разгледа докладвано от съдията

НЧХД №  7447 по описа за 2018 година

 

П Р И С Ъ Д И

 

ПРИЗНАВА подсъдимата А.И.Т. – А., родена на ***г. в гр.*** , живуща ***, ***, български гражданин, омъжена, с висше образовование, работеща, ЕГН: **********  за НЕВИННА в това, че на 22.01.2018г. в гр.Пловдив, чрез депозирана в Районен съд – Пловдив искова молба с вх.№ 4480/22.01.2018г., въз основа на която е образувано гр.д.№ 1193/2018г. по описа на РС – Пловдив, V гр.с., публично да е разгласила позорни обстоятелства за К.А. ***, ЕГН: **********, поради което и на основание чл.304 от НПК я ОПРАВДАВА за повдигнатото й в този смисъл обвинение за  престъпление по чл.148, ал.2, вр.ал.1, т.1 вр. чл.147, ал.1 от НК.

 

ПРИЗНАВА подсъдимата А.И.Т. – А. /със снета самоличност/,  за НЕВИННА в това, че на 22.01.2018г. в гр.Пловдив, чрез депозирана в Районен съд – Пловдив искова молба с вх.№ 4480/22.01.2018г., въз основа на която е образувано гр.д.№ 1193/2018г. по описа на РС – Пловдив, V гр.с., публично да е разгласила позорни обстоятелства за Р.С.Ч. от гр.***, ЕГН: **********, поради което и на основание чл.304 от НПК я ОПРАВДАВА за повдигнатото й в този смисъл обвинение за  престъпление по чл.148, ал.2, вр.ал.1, т.1 вр. чл.147, ал.1 от НК.

 ОТХВЪРЛЯ предявеният от К.А. ***, ЕГН:********** против подс. А.И.Т. – А. ***, ЕГН: **********  граждански иск за сумата от 50 лв., представляваща обезщетение за причинени неимуществени вреди – болки, страдания, унижение, дълбока обида и унижение, в следствие на престъплението по  чл.148, ал.2, вр.ал.1, т.1 вр. чл.147, ал.1 от НК,  ведно със законната лихва от момента на узнаването 18.05.2018г. до окончателното изплащане на сумата, като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН.

ОТХВЪРЛЯ предявеният от Р.С.Ч.  от гр.***, ЕГН: **********  против подс. А.И.Т. – А. ***, ЕГН: ********** граждански иск за сумата от 50 лв., представляваща обезщетение за причинени неимуществени вреди - болки, страдания, обиди, накърнена репутация, имидж, чест и достойнство,  в следствие на престъплението по чл.148, ал.2, вр. с ал.1, т.1 вр.147, ал.1 НК, ведно със законната лихва в момента на узнаването 18.05.2018г. до окончателното изплащане на сумата, като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН.

 

 

Присъдата подлежи на обжалване в 15-дневен срок от днес пред ПОС.

      

 

 

   РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Вярно с оригинала!

М.Г.