НЧХД 7355/2018 - Присъда - 09-09-2019

Присъда по Наказателно дело 7355/2018г.

П Р И С Ъ Д А

 

 

№ 215

09.09.2019  година

град ПЛОВДИВ  

          

 

            В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД

       ХVІІ  наказателен състав

На девети септември                        две хиляди и  деветнадесета  година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН МИНЧЕВ

 

СЕКРЕТАР: НЕВЕНА НАЗАРЕВА

като разгледа докладвано от съдията

НЧХД №  7355   по описа за 2018 година

 

 

П Р И С Ъ Д И

 

ПРИЗНАВА  подсъдимата П.Г.Г. - родена на ***г., в гр. П., живуща ***, *****,, с българско гражданство, неомъжена, със средно образование, неработеща, неосъждана,  с ЕГН ********** за ВИНОВНА  в това, че на 16.10.2018 г. в гр. Раковски е причинила на М.И.Ч. *** лека телесна повреда, изразяваща се в кръвонасядание по двата горни крайника, представляваща болка и страдание без разстройство на здравето, поради което и на основание чл.130 ал.2 вр. чл.54 от НК я ОСЪЖДА  на ГЛОБА в размер на 150 /сто и петдесет/ лева.

ПРИЗНАВА  подсъдимата П.Г.Г. /със снета самоличност/ за ВИНОВНА  в това, че на 16.10.2018 г. в гр. Раковски е обидила  публично М.И.Ч. ***, като е казала нещо унизително  за честта и достойнството на Ч. в нейно присъствие, поради което и на основание чл.148 ал.1 т.1 вр. чл.146 ал.1 вр. чл.54  от НК я ОСЪЖДА на ГЛОБА в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева.

На основание чл.23 ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ  и НАЛАГА на подсъдимата П.Г.Г. /със снета самоличност/ едно общо най-тежко наказание ГЛОБА измежду наложените й, а именно  ГЛОБА в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева.

На основание чл.189 ал.3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимата П.Г.Г. /със снета самоличност/ ДА ЗАПЛАТИ на М.И.Ч. с ЕГН ********** *** сумата в размер на 97,00 /деветдесет и седем/ лева, представляваща направени по делото разноски.

На основание чл.189 ал.3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимата П.Г.Г. /със снета самоличност/ ДА ЗАПЛАТИ по сметка на Районен съд – Пловдив в полза на Висш съдебен съвет сумата в размер на 20,00 /двадесет/ лева, представляваща направени по делото разноски.

Вещественото доказателство – 1 бр. магнитен носител – преносима памет, тип флашка, с надпис SP Silicon Power 8 GL  на едната страна, на другата Drivo, приложена към кориците на делото, ДА СЕ ВЪРНЕ на защитника на подсъдимата П.Г.Г. – адв. Р.Р.П. ***, след влизане на присъдата в сила.

Присъдата подлежи на обжалване в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд – Пловдив.

 

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СЕКРЕТАР: Н.Н.