НЧХД 2437/2018 - Присъда - 19-06-2018

Присъда по Наказателно дело 2437/2018г.

                                        П Р И С Ъ Д А

 

 

Номер154                   19.06.2018 г.                           Град ПЛОВДИВ

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ПЛОВДИВСКИ  РАЙОНЕН  СЪД                                 ХХІ наказателен състав

На деветнадесети юни                                 две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЕОРГИ  ГЕТОВ                

Секретар: Величка Илиева

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

наказателно ЧХ дело номер 2437 по описа за 2018 година,

 

  П Р И С Ъ Д И:

 

ПРИЗНАВА подсъдимия Д.Т.С. – роден на *** ***, б., български гражданин, живущ ***, с основно образование, разведен, неработещ, неосъждан, ЕГН: ********** за ВИНОВЕН в това, че на 15.04.2018 г. в село Дълго поле, обл.Пловдив е причинил другиму – на Ю.М.Т. ЕГН **********, лека телесна повреда, изразяваща се в лекостепенно мозъчно сътресение със зашеметяване, замаяност и гадене, довело до разстройство на здравето, извън случаите на чл.128 и чл.129 от НК, поради което и на основание чл.130, ал.1 от НК вр. чл.78А, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му НАЛАГА АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева.

ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Д.Т.С., със снета по делото самоличност, ДА ЗАПЛАТИ на частния тъжител Ю.М.Т. ЕГН ********** направените по делото разноски в размер на 484 /четиристотин осемдесет и четири/ лева, от които 12 /дванадесет/ лева държавна такса за образуване на наказателно дело от частен характер, 400 /четиристотин/ лева адвокатско възнаграждение и 72 /седемдесет и два/ лева депозит за СМЕ.

ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Д.Т.С., със снета по делото самоличност, ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд гр.Пловдив сумата от 50 /петдесет/ лева, представляваща разноски за СМЕ.

 

Присъдата подлежи на обжалване в 15-дневен срок пред Окръжен съд гр.Пловдив.

         

                                     

 

                                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

 

Вярно с оригинала!

В.И.