НЧХД 2345/2018 - Присъда - 11-09-2019

Присъда по Наказателно дело 2345/2018г.

                                                     ПРИСЪДА

 

  221                                           11.09.2019 година                 град  ПЛОВДИВ

 

                                         В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                              ХХІІІ наказателен   състав

 На единадесети септември                                                2019 година

 В публично заседание в следния състав:

 

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ТЕОФАНА  СПАСОВА

                                      

                                                                                 

                     

Секретар: НАДЯ ТОЧЕВА

 

като разгледа докладваното от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

наказателно дело номер ЧХД 2345 по описа за 2018 година

 

 

                                               П  Р  И  С  Ъ  Д  И :

 

ПРИЗНАВА подсъдимата Д.А.М. – родена на ***г***, б, българска гражданка, неомъжена, работеща, неосъждана, ЕГН: ********** за ВИНОВНА в това,  че  на 03.04.2018г. в гр.Пловдив, е казала нещо унизително за честта и достойнството на З.Т.Т. ЕГН: **********в негово присъствие – престъпление по чл.146 ал.1 от НК, поради което и на основание чл.78а от НК я ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорост и й НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер 1000/ хиляда/ лева.

ОСЪЖДА подсъдимата Д.А.М.,   със снета самоличност, да заплати на З.Т.Т. сумата от 1000   / хиляда/ лева,  представляваща обезщетение за причинените на последният  неимуществени вреди  в резултат на престъплението.

ОТХВЪРЛЯ предявеният от З.Т.Т.   граждански иск за разликата над 1000 лева до пълният му предявен размер от 5 000 лева, като НЕДОКАЗАН.

 

 

 

ОСЪЖДА подсъдимата Д.А.М.,  със снета самоличност, да заплати на З.Т.Т. сумата от 724 лева, представляваща направените разноски по делото.

ОСЪЖДА на основание чл.2 от Тарифа за държавните такси, събирани от съдилищата по ГПК, подсъдимата Д.А.М., със снета самоличност да заплати по сметка на ПРС сумата от 40 лева, представляваща 4% държавна такса върху уважения размер на гражданския иск.

 

          ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване  в 15-дневен срок от днес пред ПОС, по реда на глава 21 от НПК.

 

                                     

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

                        

вярно, секретар Н.Т.