НЧХД 3206/2017 - Присъда - 24-06-2019

Присъда по Наказателно дело 3206/2017г.

П Р И С Ъ Д А

 

179                                        24.06.2019 година                      гр. ПЛОВДИВ  

 

 В   И М Е Т О  Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                          VІІ наказателен състав

 

На двадесет и четвърти юни           две хиляди и деветнадесета година

 

В  публично съдебно заседание в следния състав:

         

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: МЕТОДИ АНТОНОВ

 

Секретар Милена Георгиева

като разгледа докладвано от СЪДИЯТА

НЧХД № 3206 по описа за 2017 година

 

П Р И С Ъ Д И :

 

ПРИЗНАВА подсъдимия А.Р.Р. - ****, български гражданин, живущ ***, женен, неосъждан /реабилитиран/, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че  на 27.11.2016 г. в гр. Пловдив, около 17,00 часа, на входната врата на жилищен блок на ул.Иван Гарванов“ № 54 причинил на К.С.П., ЕГН ********** разстройство на здравето извън случаите на чл.128 и чл.129 от НК – лека телесна повреда, изразяваща се в разкъсно – контузна рана към вътрешния слой на лява вежда, разкъсно – контузна рана по долния клепач на лявото око, кръвонасядане и оток по клепачите на лявото око /долен и горен/ - престъпление по чл.130, ал.1 от НК, като на основание чл. 78 А от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА  в размер на ХИЛЯДА ЛЕВА.

ОСЪЖДА подсъдимия А.Р.Р., ЕГН **********, със снета самоличност, ДА ЗАПЛАТИ на тъжителя К.С.П., ЕГН ********** сумата 5000 / пет хиляди/ лева, от които 2000 лева за разкъсно – контузна рана по лява вежда, 2000 лева разкъсно-контузна рана по долния клепач на лявото око, 1000 лева за оток и кръвонасядане по горния и долния клепач на ляво око, представляваща обезщетение за претърпените неимуществени вреди – болки и страдания, вследствие престъплението по чл. 130, ал.1 от НК, ведно със законната лихва от датата на деликта 27.11.2016г., както и ДА му ЗАПЛАТИ направените разноски за адвокатски хонорар в размер на 500 /петстотин/ лв.

ОСЪЖДА подсъдимия А.Р.Р., ЕГН **********, със снета самоличност, ДА ЗАПЛАТИ направените по делото разноски за съдебномедицинска експертиза в размер на 218/двеста и осемнадесет/лева, в полза бюджета на съдебната власт, по сметка на Районен съд - Пловдив. 

ОСЪЖДА подсъдимия А.Р.Р., ЕГН **********, със снета самоличност, ДА ЗАПЛАТИ в полза бюджета на съдебната власт, по сметка на Районен съд Пловдив, ДТ върху уважения размер на гражданския иск в размер на 200 /двеста/ лева. 

Присъдата подлежи на обжалване пред Пловдивски окръжен съд в петнадесетдневен срок от днес.

 

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Вярно с оригинала!

МГ