НЧХД 1911/2017 - Определение - 02-07-2019

Определение по Наказателно дело 1911/2017г.

П Р О Т О К О Л  № 1105

 

02.07.2019 г.                                                                                 Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                                      ІV наказателен състав

На втори юли,                                                 две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: НИКОЛАЙ  ГОЛЧЕВ

 

СЕКРЕТАР:  ТИХОМИРА КАЛЧЕВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдията

НЧХД № 1911  по описа за 2017 година.

 

На поименното повикване в 14,10 часа се явиха:

ЧАСТНИЯТ ТЪЖИТЕЛ И.Л.К., нередовно призована, се явява лично и с адв. Г.Г., с приложено по делото пълномощно.

ПОДСЪДИМАТА Н.К.Б., уведомена от предходното съдебно заседание, се явява лично и с адв. О.Т..

 

АДВ. Г.: Да се даде ход на делото. Получил съм разпореждането на съда от 13.03.2019 г. Същото изцяло отразява нашата воля, досежно това, което ние сме отразили в тъжбата като престъпления, които считаме, че подсъдимата е извършила.

Ч. ТЪЖ. К.: Да се даде ход на делото. Поддържам казаното от моя повереник. Не възразявам срещу нередовното призоваване.

АДВ. Т.: Да се даде ход на делото.

ПОДС. Б.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът счита, че предвид изричното становище на страните, то не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Сне се самоличността на подсъдимата:

Н.К.Б. – родена на *** ***, *****, българска гражданка, разведена, с висше образование, работеща, неосъждана, ЕГН **********.

Съдът разясни на подсъдимата правата по чл.55 НПК.

ПОДС. Б.: Разбирам правата си. Препис от тъжбата и разпореждането на съдията-докладчик за насрочване на делото съм поучила преди повече от 7-дни.

 

СЪДЪТ ПРИКАНИ СТРАНИТЕ КЪМ ПОСТИГАНЕ НА ПОМИРЕНИЕ.

 

АДВ. Г.: Ако насрещната страна има виждане по този въпрос – нека да каже. Няма пречка да постигнем помирение.

АДВ. Т.: Аз съм на страната на подсъдимата. По –добре е те да заявят какво искат, но след като се стига до този въпрос, аз съм упълномощен от подзащитната ми да заявя, че ние сме съгласни, ако бъде постигнато помирение, ние и свидетелите, които водим днес, да не депозираме претенции за извършеното от И.Л.К. във връзка с процесната екскурзия. В случай, че постигнем помирение, разноските, сторени по делото да останат, така, както са направени от страните.

ПОДС. Б.: Аз съм съгласна с казаното от адвоката ми. Няма какво да добавя.

АДВ. Г.: Моля да ми дадете възможност да поговоря с доверителката си извън залата за минута.

 

Даде се възможност на адв. Г. и на тъжителката да обсъдят предложението на насрещната страна.

 

АДВ. Г.: С оглед заявеното от колегата и с оглед на това, че двете дами наистина се познават отдавна, но не и заради това, че колегата гарантира, че ще бъдат предявявани претенции срещу подзащитната ми, считаме че един разумен диалог между двете дами може да се проведе. Ние считаме, че няма пречка заради този фарс, който е безпрецедентен, да се водят съдебни процеси. Заявявам, че благодарение на подсъдимата, на нас ни бяха извършени множество проверки от НАП по сигнал от прокуратурата и тези проверки завършиха в наша полза. Ако влезем в съдебен процес, ние не се притесняваме. Въпреки това, ние не възразяваме да постигнем помирение, като държим на едно взаимно извинение. Считам, че това е разумно. Ние държим да има извинение от едната и от другата страна.

Ч. ТЪЖ. К.: Съгласна съм с казаното от повереника ми. Държа все пак да има извинение и от двете страни.

АДВ. Т.: Аз възразявам единствено върху това, че това било фарс и кощунство. Ние сме в тази зала по повод на тъжба, заведена от И.Л.К. и ако има фарс и кощунство, то това не е от наша страна. Ние сме тук да отговорим по тъжбата и сме задължени да се явим. Ние не сме завеждали дело. Фарса и кощунството остават не за наша сметка.

АДВ. Г.: Обсъдих с доверителката ми възможността да постигнем помирение и от нейно име заявявам, че сме готови да постигнем такова условията са да има взаимно извинение между дамите, за случилото се разноските остават така, както са сторени  и страните нямат претенции от каквото и да било естество във връзка с процесния случай.

Ч. ТЪЖ. К.: Съгласна съм с това. Изразявам готовност да се извиня за случилото се на подсъдимата.

АДВ. Т.: Съгласни сме при тези условия да постигнем помирение.

ПОДС. Б.: Съгласна съм при тези условия да постигнем помирение.

 

Съдът като съобрази изричното становище на страните, счита че помирението, при параметри посочени от тях по-горе, следва да бъде вписано в настоящия протокол.

Така мотивиран, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ДА СЕ ВПИШАТ в съдебния протокол параметрите, при които страните са постигнали помирение.

 

Пристъпи се към вписване в протокола на параметрите на постигнатото между страните помирение:

И.Л.К., ЕГН: **********, с адрес: *** в качеството си на частен тъжител по НЧХД № 1911/2017 г.  по описа на ПРС, ІV н.с. от една страна

и

Подсъдимата Н.К.Б. /със снета по делото самоличност / от друга страна,

постигнаха помирение при следните условия:

1. Всяка една от страните поднася на другата своите извинения във връзка с така развилата се ситуация, описана в частната тъжба и допълненията към нея.

2. Страните заявяват, че във връзка с така описаното в частната тъжба  и  допълненията към нея нямат каквито и да било други претенции, имуществени и /или неимуществени и отношенията им по този повод са изцяло уредени.

3. Разноските, сторени в настоящото производство остават в тежест за всяка една от страните така, както са сторени.

 

АДВ. Г.: Отразеното в протокола отразява нашата воля. Моля да ми бъде издаден заверен препис от протокола след неговото изготвяне.

Ч. ТЪЖ. К.:  Отразеното в протокола отразява моята воля. Във връзка с отразеното в т. 1 от помирението, то поднасям извиненията си за така създалата се ситуация на Н.Б..

АДВ. Т.: Отразеното в протокола отразява нашата воля.

ПОДС. Б.: Отразеното в протокола отразява моята воля. Поднасям извиненията си на тъжителката К. във връзка с така развилата се ситуация.

 

АДВ. Г.: Предвид постигнатото помирение, то моля наказателното производство да бъде прекратено.

Ч.ТЪЖ. К.: Поддържам казаното от повереника ми.

АДВ. Т.: Моля наказателното производство да бъде прекратено.

ПОДС. Б.: Поддържам казаното от моя защитник.

 

С оглед на така постигнатото от страните помирение и след като настоящият съдебен състав се увери, че условията на същото са изцяло изпълнени от страните по него, то на основание чл. 289, ал. 1, вр. чл. 24, ал. 5, т. 3 НПК, наказателното производство следва да бъде прекратено.

Така мотивиран, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА производството по НЧХД № 1911/2017 г., по описа на РС – Пловдив, ІV н.с.

Определението, с което се прекратява наказателното производство, подлежи на обжалване в 15 дневен срок от днес, пред ОС – Пловдив, по реда на глава ХХІ-ва от НПК.

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието се закри в 14,30 часа.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п.

 

 

СЕКРЕТАР:/п.

Вярно с оригинала.

Т.К.