НЧХД 1563/2017 - Определение - 09-10-2017

П Р О Т О К О Л № 1764

П Р О Т О К О Л № 1764

 

09.10.2017 година        

град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД

ХVІІ   наказателен състав

На девети октомври                             две хиляди и седемнадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН МИНЧЕВ

                           

СЕКРЕТАР: ВИОЛЕТА ТЕРЗИЕВА

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯТА

НЧХД № 1563 по описа за 2017 година.

 

На поименното повикване в 13.30 часа се явиха:

         ТЪЖИТЕЛЯТ и ГРАЖДАНСКИ ИЩЕЦ И.Н.А. се явява лично и с упълномощения си процесуален представител АДВ. Г..

         ПОДСЪДИМИЯТ И.И.Г. се явява лично и с упълномощения си защитник АДВ. З..

         СВИДЕТЕЛИТЕ: М.И.А., П.И.А., С.А., Н.С.Г., С.В.З. и Т.Д.Д. се явяват лично.

АДВ. Г.: Да се даде ход на делото.

АДВ. З.: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че са налице процесуалните основания за даване ход на делото, поради което и

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

         АДВ. З.: Моля преди снемане на самоличността на свидетелите да ни дадете пет минути, тъй като сме в процес на спогодба, почти сме я постигнали.

         АДВ. Г.: Договорихме се за сключване на спогодба по делото.

         Съдът с оглед изявленията на страните по делото прие да обяви почивка, поради което и

         О П Р Е Д Е Л И:

         ОБЯВИ почивка от десет минути.

         ЗАСЕДАНИЕТО продължава след обявената почивка.

         АДВ. Г.: Постигнах съгласие за  спогодба.

         АДВ. З.: Моят клиент би желал да изрази съжаление и извинение спрямо случката като поеме разноските на частния тъжител относно адвокатското възнаграждение.

         ПОДС. Г.: Съжалявам за случката, извинявам се и мисля, че занапред ще се разбираме. Ще поема разноските на тъжителя по делото.

         ТЪЖИТЕЛЯТ А.: Приемам извинението на подсъдимия.

         АДВ. Г.: Оттеглям тъжбата ведно с предявения граждански иск. Моля само да бъде осъден да заплати разноските.

         ТЪЖИТЕЛЯТ А.: Моята воля е същата.

         АДВ. З.: Така е действително.

         Съдът с оглед изявленията на страните, на направеното изявление от страна на подсъдимия с изразено от него извинение и съжаление за стореното спрямо тъжителя И.Н.А. и на позицията на последния счита, че са налице основания за прекратяване на настоящото наказателно производство по смисъла на чл.24 ал.4 т.3 и т.4 от НПК, а именно налице е помирение между страните, както и е налице изрично изявление от тъжителя и гр. ищец А. и неговия процесуален представител, че се оттегля подадена против И.И.Г. тъжба за извършено престъпление с правна квалификация по чл.130 от НК както и от предявения за съвместно разглеждане граждански иск за претърпени неимуществени вреди, резултат от деянието, за което е предаден на съд подсъдимия. Подсъдимият И.Г. следва да бъде осъден на основание  чл.189 ал.3 вр. ал.1 от НПК да заплати направените от страна на тъжителя и гр. ищец И.Н.А. разноски в общ в размер на 417 /четиристотин и седемнадесет/ лв., представляващи разноски за адвокатско възнаграждение, такса за образуване на НЧХД и за призоваване на свидетел. По изложените съображения и на основание чл.289 ал.1 вр. с чл.24 ал.4 т.3 и т.4 от НПК Съдът

         О П Р Е Д Е Л И:

         ПРЕКРАТЯВА производството по НЧХД № 1563/2017 г. по описа на РС Пловдив ХVІІ н. с. в наказателно – правната и гражданско – правната му части, образувано по тъжба на И.Н.А. с ЕГН ********** против подсъдимия И.И.Г. с ЕГН ********** за престъпление по чл.130 ал.1 от НК.

          На основание чл.189 ал.3 вр. ал.1 от НПК ОСЪЖДА подсъдимия  И.И.Г. с ЕГН ********** да заплати на И.Н.А. с ЕГН ********** сумата от 417.00 /четиристотин и седемнадесет/ лева,  направени разноски по делото.

         Определението относно прекратяването и осъждането за разноските подлежи на обжалване в 15- дневен срок пред ОС Пловдив.

         Протоколът се изготви в С. З.

         Заседанието се закри в 13.56 часа.

 

                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                                                              СЕКРЕТАР: 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА! В.Т.