НЧХД 5702/2016 - Определение - 13-10-2016

Определение по Наказателно дело 5702/2016г.

                                П Р О Т О К О Л    № 1608

 

13.10.2016 година                                                     град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                     VІ наказателен състав

На тринадесети октомври                 две хиляди и шестнадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН КАЛИБАЦЕВ

 

СЕКРЕТАР: Маргарита Георгиева

Сложи за разглеждане докладвано от СЪДИЯТА

НЧХД 5702 по описа за 2016 година.

На именното повикване в 14.06 часа се явиха:

        

         ЧАСТНИЯТ ТЪЖИТЕЛ: Е.Л.Р.    не се явява, същата е нередовно призована. На адреса, посочен в тъжбата в гр.Пловдив, бул.”****” № ***, ет.**, ап.**, призовката е върната в цялост с отбелязване, че  по данни на съседи лицето се е върнало в Белгия, където живее постоянно. Разпоредено е да бъде издадена справка БДС, видно от която 27.07.2006г. е последната дата, на която тъжителката има излизане от България и няма други данни за задгранични  пътувания. Предвид и на това същата е нередовно призована, тъй като не е открита на известния по делото адрес, посочен в частната тъжба.

 

          ПОДСЪДИМИЯТ: С.И.В.  – не се явява, вместо него се явява ***.П., представя пълномощно.

 

**.П.: Уважаеми господин Съдия, аз ще моля да не давате ход на делото и да прекратите настоящото производство. Видно от призовката, тъжителката е призована на посочения от нея адрес в тъжбата, не се явява нито тя, нито процесуален представител. Ще моля да ни бъдат присъдени  и направените разноски.

 

Съдът счита, че са налице условията на чл.289, ал.1 вр. чл.24, ал.4 т.5 от НПК, тъй като частната тъжителка  не е била открита на посочения от нея адрес  в тъжбата, а именно: гр.Пловдив, бул.”****” № ***, ет.***, ап.***. Предвид и на това и с оглед  разпоредбите на чл.24, ал.4, т.5 от НПК настоящото наказателно производство следва да се прекрати, като в случая искането на защитника на подсъдимия ***П. за присъждане на разноски по делото е на основание чл.190 ал.1 НПК, която разпоредба предвижда, че при прекратяване на  производство, образувано по тъжба на пострадалия до съда, разноските се възлагат на частния тъжител. Видно от представения договор за правна помощ и съдействие е изплатена сумата от 400 лв. в брой. Ето защо тъжителят Е.Л.Р. следва да заплати на С.И.В. сумата от 400 лв. направени разноски по делото.

С оглед на  всичко изложено до тук и  във връзка с  чл.289, ал.1 вр. чл.24, ал.4 т.5 от НПК, Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НЧХД № 5702/2016г., VІ н.с., ПРС.

 

          На основание чл.190 ал.1 от НПК, ОСЪЖДА тъжителят Е.Л.Р. ***, ЕГН: ********** да заплати на подсъдимия С.И.В., ЕГН:  ********** сумата от 400 лв. представляващи направени  разноски за защита.

 

Определението, с което се прекратява производството подлежи на обжалване в 15-дневен срок от днес пред ПОС.

 

 

 

         Протоколът се изготви в СЗ.

         Заседанието се закри в 14,15 часа.

 

 

        

                                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                                                   

                                                                           СЕКРЕТАР:

 

Вярно с оригинала!

М.Г.