НЧХД 3572/2016 - Определение - 02-11-2016

Определение по Наказателно дело 3572/2016г.

П Р О Т О К О Л № 1742

 

02.11.2016г.                                               Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД      ХІ наказателен състав

На втори ноември                           две хиляди и шестнадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АНАСТАСОВА

 

Секретар: Антоанета Моллова

Сложи за разглеждане докладваното от съдията

НЧХД № 3572 по описа за 2016 година.

На поименното повикване в 15.32 часа се явиха:

 

Частният тъжител Т.Ц.Х., редовно уведомен, от предходното съдебно заседание, не се явява.

Адв. Д.В., редовно уведомена от предходното съдебно заседание, не се явява.

Подсъдимият А.В.Х., редовно уведомен от предходното съдебно заседание, не се явява.

В залата се явява адв. Н.К.К., определен с писмо изх. № 3421/05.10.2016г. за служебен защитник на подсъдимия А.В.Х..

Съдът намира, че не следва да бъде даван ход на делото, като производството по същото бъде прекратено, тъй като частният тъжител Х., както и неговият повереник адв. В., не се явяват без наличието на уважителни причини за това.

Предвид горното и на основание чл.24 ал.4 т.5 от НПК,

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ПРЕКРАТЯВА производството по НЧХД № 3572/2016г. по описа на ПРС, ХІ н. с.

Определението подлежи на обжалване в 15-дневен срок от днес пред ПОС.

Протоколът се изготви в С.З.

        Заседанието се закри в 15.36 ч.

 

   РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

               СЕКРЕТАР:

 

Вярно с оригинала!

АМ