НЧХД 3297/2016 - Мотиви - 29-03-2017

Мотиви по Наказателно дело 3297/2016г.

НЧХД 3297/2016г. – Пловдивски районен съд – VІІІ наказателен състав

 

МОТИВИ :

 

 

Срещу подсъдимата Г.В.Н.-Ч., родена на *** ***, ****, български гражданин, омъжена, осъждана, ЕГН **********, с частна тъжба  е повдигнато обвинение в това, че 05.04.2016 год. в гр. Пловдив  е разгласила позорни обстоятелства за Е.И.К. *** чрез ефира на **** в предаване **** , а именно:

         „ …. с известни биографии са, с  г-жа К. лично пък сме работили дълго време и така беше уволнена по едни неприятни казуси относно едни злоупотреби с пари…“; „… ето крадат ти тука две каки материала, общината ги здрависва, ходят на коктейли…“ и „… много е нисък морала, а тази жена даже е **** в радиото, а **** пък е **** в радиото, същото радио…“  -  престъпление по чл. 148, ал. 2 във връзка с чл. 148, ал. 1,  т. 1 и т. 2 във връзка с чл. 147, ал. 1 от НК.

За съвместно разглеждане с наказателния процес е предявен граждански иск от частната тъжителка Е.И.К., ЕГН ********** *** срещу подсъдимата Г.В.Н.-Ч., ЕГН **********  граждански иск в размер на  10 000 /десет хиляди/  лева за причинени неимуществени вреди, изразяващи се в интензивен психоемоционален стрес, накърняване на честта, достойнството и авторитет в обществото, ведно със законната лихва върху посочената сума, считана от 05.04.2016 год. до окончателното й изплащане.

Подсъдимата Г.В.Н.-Ч. чрез упълномощения й защитник – адвокат С.И. счита, че не е осъществила престъпния състав на деянието по чл. 148, ал. 2 във връзка с чл. 148, ал. 1,  т. 1 и т. 2 във връзка с чл. 147, ал. 1 от НК и молят съда да постанови спрямо нея една оправдателна присъда, с която да бъде призната за невиновна  по  повдигнатото й с частната тъжба обвинение.

         Частната тъжителка Е.И.К. чрез повереника й адвокат К.Б. предлага на Съда да признае подсъдимата Ч. за виновна в извършването на инкриминираното деяние,  както и да уважи изцяло предявения срещу подсъдимата граждански иск.

         Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, намира и приема за установено следното:

Г.В.Н.-Ч. е родена на *** ***, ****, български гражданин, омъжена, осъждана, ЕГН **********

Частният тъжител Е.К. към момента на подаване на  тьжбата работела като **** и **** в ****, а *** **** на сыцото радио била Л.З.. Двете заедно били **** и **** на ****", като дейността на фондацията била насочена към приобщаване етносите в съвременния обществен и културен живот на Пловдив.

От своя страна подсъдимата Г.В.Н.-Ч. била **** в **** и **** на предаването ****, излъчвано от същата телевизия. На 2 април 2016 г. на интернет блога на свидетеля Х.М., оза*** бил публикуван материал, оза***: „Не е първоаприлска - Гочиту влиза в културата с "две каки"". В материала се твърдяло, че, регистрирайки ****", Е.К. и Л.З. (наричани от Х.М. „двете каки") са „откраднали" интелектуалния труд на Х.М., който бил автор на проект относно оригиналната субкултура на етносите и ъндърграунда, създадени през вековете в Пловдив ".

Посочената публикация била и причината подсъдимата Н.-Ч. да покани св.Г. М. в студиото на **** за участие в предаването **** от 5 април 2016 г. За целта на 4 април 2016г. подсъдимата с цел равнопоставеност на страните в бъдещата предявяне изпратила до тъжителката К., както и до Л.З. (другия **** на ****") имейл, с който ги канела да упражнят правото си на дискусия между двете страни – те двете от една и Х.М. от друга.

На посочената електронна поща не последвал никакъв отговор от която и да било от двете поканени.

На 5 април 2016 г. в ефира на **** било излъчено предаването **** с участието на св. Х. М., като подсъдимата , в качеството си на **** заявила , че "...с известни биографии са, с г-жа К. лично пък сме работили дълго време и така беше уволнявана по едни неприятни казуси относно едни злоупотреби с пари...";"... ето крадат ти тука две каки материала, общината ги здрависва, ходят на коктейли", както и "..много е нисък морала, а тази жена даже е **** в радиото, а **** пък е **** в радиото, същото радио " .

Относно случилото се в студиото на *** , свидетелят Х.М. заявява, че действително познава частната тъжителка Е.К. от далечната 1986г., като впоследствие й станах кум и кръстник на детето й. М. потвърждава , че К. още през 1992 г. била назначена в *** и по негови твърдения същата била изгонена от *** и започнала работа в ***. Според М. причината за изгонването  бил запис на скрита реклама на цирк „Балкански”, която реклама била излъчена в предаването „***”, водено от тъжителката. Сходен казус се разиграл и в телевизия ***, като станал достояние на св. М. чрез тогавашния директор на посочената телевизия Г. Б., който го уведомил , че тъжителката в нейно предаване отново е излъчила скрита реклама на фирма „Ондулин”. Отново според М. това довело до напускането й от телевизия *** 

Относно соченото от тъжителката предаване, св. М. заявява , че е участвал в него по покана на подсъдимата, като неговата идея била да се проведе дебат, тъй като според него проект със заглавие „Градът – Европейската различност на общностите” бил развит лично от него и бил спечелил конкурс в Община Пловдив с още 8 такива проекта. М. бил изпратил своята концепция на тъжителката по интернет, но впоследствие  в „Дома на етносите” видял същия този негов проект, но представен от името на тъжителката К. и  Л.З. - другия **** на ****". За това обстоятелство св. М. бил сезирал и Комисията по култура към Община Пловдив, тъй като считал, че се касае за кражба на интелектуален труд.

Що се касае до заявеното в предаването от подс. Н. – Ч. , а и менно „с г-жа К. лично пък сме работили дълго време и така беше уволнявана по едни неприятни казуси относно едни злоупотреби с пари...", свидетелят Б.В. потвърждава пред Съда , че познава , както тъжитерлката , така и подсъдимата , като познаството му с К. било по- отрано, тъй като работел с нея и в **** и в телевизия ***. Според този свидетел в началото на 1999 год. тъжителката водела предаване в телевизия *** и била същевременно ***, *** и ****, а самият той - ***. В началото на юни 1999 год. св. В. бил извикан от тримата ****и на телевизията, като от страна на единия от тях - Г. Б. в прав текст бил попитан как върви работата по предаването и същевременно му заявил  „Нещо не сте ли сгазили лука?”. Свидетелят веднага разбрал за какво става дума, тъй като знаел за съществуваща скрита реклама, пусната през ЕТ „В. н.-А. Б.” /А. Б. бил бивш ** на тъжителката/, който едноличен търговец изготвел реклама за фирма „Ондулин”. На зададените му въпроси В. отговорил, че за тази скрита реклама бил взел 100 000 лева, но Б. го парирал, че не го интересуват парите и че в този момент телевизията като развиваща се такава най-малко се нуждае от подобна антиреклама. Тъжителката също провела разговор с ръководството по този въпрос и впоследствие споделила със св. В., че й била предложена работа в гр. София , но поради по – ниското заплащане отказала. Съдът кредитира показанията на този свидетел , тъй като същият е лице , което не е заинтересовано по никакъв начин от развитието на наказателното преследване, водено от тъжителката К.

Заявеното от св. Б. В. се потвърждава отчасти и от св. Ю. Г.- настоящ **** на частната тъжителка. Свидетелят заявява , че в сочения от В. период Е.К. действително е работела в телевизия ***, където работел и той като **** на видео предавания, ** му водела предаване магазинно „***” Във връзка с напускането й на *** Г. твърди , че не е чувал ** му да е имала неприятности с ръководството на телевизията, а що се отнася до някаква скрита реклама направена в телевизия *** в предаване „***”, осъществено от тъжит.К., същият твърди , че предвид спецификата на работните отношения в медиите е напълно възможно  всеки да каже за другиго, че еди кой си е взел пари за нещо и че е направена скрита реклама. Тези показания следва да се кредитират дотолкова , доколкото са дадени от лице, имащо интерес от воденото от неговата ** дело от частнонаказателен характер, още повече , че с частната тъжба от страна на к. е предявен граждански иск вм сравнително голям размер за претъпрени от нея нематериални щети.

Св. Н. П. в показанията си ***ърждава , че познава Е.К. ***. на която към онзи момент бил **** . Относно поводът за напускането й от телевизията, свидетелят заявява , че от страна на ръководство била инициирана среща с тъжителката относно воведното от неяа предаване „***”, като споменът му е, че се е касаела  за някакви фактури, които били пуснати от някаква фирма. На посочената среща присъствала св.Б.В., тъжит. К. и св. Ю. Г..  **** на телевизията Б. Н. били инициаторите, като след нея свидетелят лично от Б. разбрал, че посочените лица искали да правят пари на неговия гръб, като станало на въпрос, че парите, които са влизали във фирмата не са тези, които са взети и че са правени предавания за някакво празнуване на фирма „Ондулин” а именно, че е правена скрита реклама. Свидетелят П. твърди , че св. Б.В. му бил казал, че дейюствително като *** е взел пари, а и че самата тъжителка му ги е дала. На въпроса на св.П. дали това е верно , св. В. отвърнал утвърдително. В показанията си св. П. също заявява , че наистина е имало е скрити реклами в предаването , водено от тъжителката, което той бил гледал и лично констатирал тяхното наличие. Въпреки , че лично забелязал тези нередности свидетеля не реатирал , тъй като с тези неща се занимавал Б. Показанията на св. П. следва да бъдат кредитирани в тяхната пълнота , тъй като същите се препокриват в висока степен с останалия доказателствен материял и по- конкретно в частта , касаеща обстоятелствата по освобождаването и съответно напускането от телевизия *** на частната тъжителка.

От своя страна свидетелката М.К. потвърждава в своите показания, че е работила в *** - ***, откъдето е и познанството й с тъжителката К., като са работили заедно в периода от есента на 1992 год. до 1997 год. и от този момент нататък не са имали каквито и да били служебни отношения. Св. К. твърди, че от една страна знае кога К. е напуснала, а от друга и поради какви причини. А те били финансови , тъй като в *** , където заплащането било ниско. К. била споделяла , че липсата на предявания , в които има реклами я лишават от възможността за получаване на някакъв допълнителен хонорар, като според К. впоследствие това мотивирало тъжителката да напусне *** и да отиде да работи в телевизия ***.Съдът дава вяра изцяло на показанията на св. К. , тъй като същата се явява лице , незаинтересовано от развоя на настоящото наказателно производство от частен характер, а освен това, соченото от нея изцяло се подкрепя от останалия доказателствен материал.

Излъчването на 5 април 2016 г. в ефира на **** предаване **** било възприето и от свидет***е В.Х.П.- *** на тъжителката и К.Я.Ш.. Св. П. потвдрждава, че лично е възприела предаването от инкриминираната дата. Разпознала св.Х.М., тъй като той бил кум на нейната дъщеря , а освен това като студент бил на държавна практика при нея. От интервюто разбрала че Е.К. и Л.З. били „откраднали” някаква идея на св. М. Според тази свиделка от екрана се сипели от страна на **** /подс. Н./ и св. М. изявления за кражби и злоупотреби извършени от дъщеря й и по конкретно, че за тези кражби и злоупотреби тъжителката била изгонена  от две телевизии. Нападките не се ограничили само с тези твърдения, а били допълнени с твърдения, че една от двете /дъщеря й и Л.З./ е била и любовница на началника на полицията.Казаното я изумило, прилошало й, след което позвънила на тъжителката с въпрос дали изнесеното е вярно. К. в онговор я успокоила и отишла лично при нея. Според св. П. чутото я възмутило и притеснило, вдигнала кръвно, а също така и в следващата една седмица не смеела да излез от къщата си.

В същата насока са и показанията на св. К.Ш.- близка приятелка на тъжителката. Въпреки че лично не била гледала предаването  ***/ от 5 април 2016 г. в ефира на ****, около 10 дни след това разбрала от самата К. , че подсъдимата изнесла в ефир твърдения, че тъжителката е извършвала злоупотреби и кражби.  Свидетелката Ш. е категорична , че дори и след десетдневния отрязък от време, у К. се усещали тревога и притеснение, които се обективирали в плач от нейна страна още при първата среща между тях след случилото се в телевизионния ефир. Срещата им продължила около час и половина, през което време Ш. се опитвала да успокои тъжителката, но К. била много разстроена и от време навреме избухвала в плач. Същата тази свидетелка заявява , че на база близко познанство с Е.К., може категорично да заяви , че и към настоящия момент /разглеждането на делото/ тъжителката не е преодоляла разстройството си, като дори тя и ** й са решили да напуснат пределите на Р България.

Свидетелят Г.Д.Ч. - ** на подсъдимата потвърждава, че е гледал въпросното предаване ****, излъчено на 05.04.2016 год. с **** неговата **. В показанията си обаче същият , въпреки твърдението му , че е гледал предаването както изцяло, така и отчасти, описва различни ситуации с подсъдимата , създали се при подготовката на излъчването , а и последващите реакции от страна на тъжителката, но не и конкретни негови възприятия от излъчения диалог между св. М. и подс. Н. – Ч..

Самата подсъдима в обясненията си дадени пред настоящия Съд не отрича, че на инкриминираната дата и конкретно във воденото от нея предаване по **** , е отправила твърденията „ …. с известни биографии са, с  г-жа К. лично пък сме работили дълго време и така беше уволнена по едни неприятни казуси относно едни злоупотреби с пари…“; „… ето крадат ти тука две каки материала, общината ги здрависва, ходят на коктейли…“ и „… много е нисък морала, а тази жена даже е **** в радиото, а **** пък е **** в радиото, същото радио…“ 

Горната фактическа обстановка се установява по един безспорен и категоричен начин от свидетелските показания на В., П. , Ш., К., М., Ч., от обясненията на самата подсъдима, както и от всички останали писмени доказателства, находящи се между кориците на делото.

Относно израза „Ето крадат тука две каки”, подсъдимата заявява , че е използвала конкретно думите „две каки”, тъй като в студиото свидетелят Х.М. употребил такъв израз и тъй като това било заявено в контекста на цялото му изказване, то логичното преминаване в следващата тема било възможно с изричането от нейна страна на цитат на св. М.. Това твърдение на подсъдимата се подкрепя от показанията на същия този свидетел, който не отрича авторството си на самия израз.

Относно изказването на подсъдимата „ …. с известни биографии са, с  г-жа К. лично пък сме работили дълго време и така беше уволнена по едни неприятни казуси относно едни злоупотреби с пари…“, Съдът е на становище , че изказаното от Н. – Ч. в телевизионния ефир не съдържа в себе си конкретни клеветнически твърдения.За да се приеме, че е извършена клевета чрез приписване на престъпление, както се твърди в тъжбата, е необходимо твърдяното деяние да е конкретизирано за дееца по време, място и обективни признаци на извършването му, т. е. необходимо е в клеветата да са посочени конкретни данни за основни характеристики на престъплението. В конкретния случай такива данни не са изложени. Изразът „ с  г-жа К. лично пък сме работили дълго време и така беше уволнена по едни неприятни казуси относно едни злоупотреби с пари…” не вменява на частната тъжителка по начин категоричен и недвусмислен, какъвто се изисква от законодателя, с конкретни факти и обстоятелства, злоупотреба с парични средства. Показанията на свидетелите Б. В. и Н. П. непротиворечиво сочат , че в един отминал период /който не се конкретизира във времево измерение и от двамата свидетели/, сред ръководството на телевизия *** е било възникнало съмнение ,че в излъчваното магазинно предаван „***” с автор тъжителката К. се съдържат явни елемнти на скрита реклама, като св. В. чистосърдечно потвърждава пред настоящата съдебна инстанция , че действително като *** на посочения репортаж е получил отделно от полагащото му се възнаграждение и друга парична сума. Що се отнася до конкретния израз относно едни злоупотреби с пари ”, те сами по себе си не приписват на частната тъжителка извършено престъпление, още повече че самият израз , изказан по този начин е изключително общ, неконкретизиран както персонално за извършителя на евентуалната „злоупотреба”, така и относно конкретна сума пари.

Не на последно место следва да се обсъди дали в конкретния казус изразеното от подсъдимата Н.-Ч. е в в допустимите предели на някакъв вид негативна критика към тъжителката с оглед факта, че същата е отправена към публична личност, каквато се явява К. в качеството си ****, работил за множество национални и местни медии. Съобразно стандартите, наложени с решенията на Европейския съд по правата на човека, че публичните личности следва да се ползват от по-занижена защита на репутацията си. Този принцип намира отражение в правото да се изразява по-свободно мнение спрямо такива лица, в сравнение с установените за останалите членове на обществото допустими предели.  ЕСПЧ се е произнасял в смисъл, че ограниченията на свободата на словото трябва да се тълкуват стеснително, което се явява необходимост за правилното функциониране на едно демократично общество.

Настоящата съдебна инстанция намира , че след проведеното съдебно следствие не се установи по безспорен и категоричен начин осъществяването от страна на подсъдимата на вмененото й във вина престъпление, тъй като не се доказа, че от страна на Н. - Ч.

не са били разгласени позорни обстоятелства за частната тъжителка Е.К., поради което предвид разпоредбата на чл. 304, предл. І-во същата следва да бъде призната за невиновна и съответно оправдана по повдигнатото й обвинение за извършено престъпление по чл. 148, ал. 2 във връзка с чл. 148, ал. 1,  т. 1 и т. 2 във връзка с чл. 147, ал. 1 от НК.

         Предвид постановената оправдателна присъда, следва да се отхвърли така предявения от частния тъжител Е.И.К., ЕГН ********** *** срещу подсъдимата Г.В.Н.-Ч., ЕГН **********  граждански иск в размер на  10 000 /десет хиляди/ лева за причинени неимуществени вреди, изразяващи се в интензивен психоемоционален стрес, накърняване на честта, достойнството и авторитет в обществото, ведно със законната лихва върху посочената сума, считана от 05.04.2016 год. до окончателното й изплащане, като недоказан както по основание , така и по размер.

         На основание чл. 190, ал.1 от НПК следва частната тъжителка Е.И.К., ЕГН ********** да бъде възложено да заплати на подсъдимата Г.В.Н.- Ч. сумата от 800 /осемстотин/ лева, представляващи направени от последната разноски за упълномощаване на защитник.

 

         По тези свои съображения, Съдът постанови и присъдата си.

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/

                            ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!Т.М.