НЧХД 8327/2015 - Присъда - 13-10-2016

Присъда по Наказателно дело 8327/2015г.

                            П Р И С Ъ Д А       № 276 

 

Номер                                          13.10.2016г.                            Град ПЛОВДИВ

 

                                     В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                          VІ наказателен състав

На тринадесети октомври                             две хиляди и шестнадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

                                                      

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН  КАЛИБАЦЕВ

 

СЕКРЕТАР: МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

НЧХД № 8327 по описа за 2015 година

 

                                   П Р И С Ъ Д И:

 

          ПРИЗНАВА подсъдимият Х.Т.Д. роден на ***г***, *** български гражданин, женен, пенсионер, с основно образование,  неосъждан, с ЕГН: **********, за ВИНОВЕН в това, че на 30.07.2015г. в с.Черничево, обл.Пловдивска е причинил на С.П.Д. ***, с ЕГН: ********** лека телесна повреда, а именно две охлузвания по гръбната повърхност на дясната длан, с което са били причинени болки и страдания, без разстройство на здравето  -  престъпление по чл.130, ал.2 от НК, като на осн. чл.78А, ал.1 от НК  ГО ОСВОБОЖДАВА от НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ, като му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 (хиляда) лева.

          ОСЪЖДА Х.Т.Д. ***, ЕГН: ********** да ЗАПЛАТИ на тъжителя С.П.Д. ***, ЕГН: ********** сумата от 500 /петстотин/ лева, представляваща претърпени неимуществени вреди, изразяващи се в болки и страдания от престъплението по чл.130 ал.2 от НК, ведно със законната лихва от момента на увреждането – 30.07.2015г. до окончателното изплащане на сумата, като отхвърля гражданския иск над уважения размер от 500 лв. до пълния предявен размер от 3000 /три хиляди/ лева, като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН.

 

          На основание чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА  подсъдимия Х.Т.Д. да ЗАПЛАТИ на С.П.Д. сумата от 760 /седемстотин и шестдесет/ лева, представляващи направени от тъжителя разноски за повереник и експертиза.

           На основание чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА  подсъдимия Х.Т.Д. да ЗАПЛАТИ по сметка на Районен съд – Пловдив в полза на ВСС сумата от  50 /петдесет/ лева, представляваща държавна такса върху уважения размер на гражданския иск.

 

         Присъдата подлежи на обжалване в 15-дневен срок от днес пред ПОС.

 

                                                         

                                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Вярно с оригинала!

М.Г.