НЧХД 3403/2015 - Определение - 05-10-2016

П Р О Т О К О Л № 1570

П Р О Т О К О Л № 1570

 

05.10.2016г.                                                             Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                            ХХІІ наказателен състав

На пети октомври                                                  година 2016

В публично заседание в следния състав

 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕНА ГЕРЦОВА

 

Секретар: МЕРИ КЕВОРКЯН

 

Сложи за разглеждане докладваното от съдията

НЧХ дело № 3403 по описа за 2015 година.

На поименното повикване в 15:00 часа се явиха:

 

Заседанието се открива в 14:25 часа поради приключване на НЧХД № 3986/2014г. в 15:14 часа.

 

ЧАСТНИЯТ ТЪЖИТЕЛ И ГРАЖДАНСКИ ИЩЕЦ Т.Г.С. – редовно уведомен, явява се лично и със повереника си адв. Б., също редовно уведомен, с пълномощно по делото.

ПОДСЪДИМИЯТ С.З.К. – редовно уведомен, явява се лично и със защитника си адв. С.З., с пълномощно по делото, също редовно уведомена.

 

Преди даване ход на делото съдът прикани страните към спогодба.

АДВ. Б.: Госпожо съдия, обсъдихме с доверителя ми възможности за спогодба с подсъдимия и сме съгласни да ни бъде поднесено извинение, като ще оттеглим гражданския иск.

Ч. Т. И ГР. ИЩ. С.: Отказвам се от претенцията си за пари, но искам той да ми се извини и разноските да останат за сметка на всеки от нас.

АДВ. З.: Съгласни сме на спогодба при тези параметри да сключим спогодба, като моят доверител се извини на частния тъжител и граждански ищец.

АДВ. Б.: В такъв случай да се даде ход на делото за одобряване на спогодба и оттеглям от името на доверителя ми гражданския иск в размер на 2000 лева.

АДВ. З.: Да се даде ход на делото и да бъде одобрена спогодбата.

 

Съдът намира, че няма процесуални пречки за даване ход на делото, поради което и

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

АДВ. Б.: Моля до одобрите спогодбата при следните параметри: подсъдимият ще се извини на частния тъжител за нанесените обиди и разноските остават за всяка от страните, както са направени, като от името на доверителя ми оттеглям предявения граждански иск в размер  на 2000 лева.

АДВ. З.: Моля да се произнесете в същия смисъл.

 

 

                                     С П О Г О Д Б А

 

Подсъдимият С.З.К., ЕГН **********, лично СЕ ИЗВИНЯВА на частния тъжител и граждански ищец Т.Г.С., ЕГН **********, за деяние по чл. 148, ал. 1, т. 1 вр. с чл. 146, ал. 1 от НК от 10.05.2015г.

Извършените по делото разноски от всяка една от страните остават за тяхна сметка, както са направени.

 

                            С П О Г О Д И Л И   С Е:

 

Ч. ТЪЖИТЕЛ И ГР. ИЩЕЦ                               ПОДСЪДИМ

Т. С.                                                                  СТ. К.

 

ПОВЕРЕНИК                                                     ЗАЩИТНИК

АДВ. Б.                                                              АДВ. З.

 

 

                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Съдът намира, че така постигнатата спогодба не противоречи на процесуалния и на материалния закон, както и на морала и след като подсъдимият се извини на частния тъжител  и граждански ищец, а също и предвид постигната договореност на страните по въпроса за разноските, Съдът намира, че така постигната спогодбата следва да бъде одобрена, а наказателното производството следва да бъде прекратено както в наказателно-правната, така и в гражданско-правната му част с оглед оттеглянето на гражданския иск.

Ето защо и на основание чл. 289, ал. 1 вр. с чл. 24, ал. 4, т. 3 от НПК съдът

О П Р Е Д ЕЛ И

ОДОБРЯВА постигнатата по - горе спогодба между подсъдимия С.З.К., ЕГН **********, и частния тъжител и граждански ищец Т.Г.С., ЕГН **********.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НЧХД № 3403/2015г. по описа на Пловдивски РС, ХХІІ н. с.

ПРЕКРАТЯВА производството по НЧХД № 3403/2015г. по описа на ПРС, ХХІІ н. с. и в гражданско-правната му част.

Определението в частта за одобряване на спогодбата е окончателно и не подлежи на обжалване, а в частта относно прекратяване на производството подлежи на обжалване в 15 – дневен срок от днес пред ПОС.

Протоколът се изготви в СЗ.

Заседанието се закри в 15:45 часа.

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                               СЕКРЕТАР:

 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СЕКРЕТАР: МК