НЧХД 2473/2015 - Присъда - 14-04-2016

Присъда по Наказателно дело 2473/2015г.

                            П Р И С Ъ Д А

 

  118                                       14.04.2016г.                                  Град ПЛОВДИВ

 

                                     В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                                    VІ наказателен състав

На четиринадесети април                               две хиляди и шестнадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

                                                      

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН КАЛИБАЦЕВ

 

Секретар ТАНЯ СТОИЛОВА

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

НЧХД № 2473 по описа за 2015 година

 

                                   П Р И С Ъ Д И:

 

ПРИЗНАВА подсъдимия В.Д.К. - роден на ***г***, ***, български гражданин, със средно образование, работещ, неосъждан, ЕГН: ********** за ВИНОВЕН в това, че на 05.04.2015 г. в гр. Пловдив е причинил на И.С.К. ЕГН ********** *** лека телесна повреда, а именно: мозъчно сътресение; сътресение на гръбначния мозък в шийния отдел; контузия на главата и в шийната област с кръвонасядане на дясната ушна мида; контузия в дясната тазобедрена област, довели до разстройство на здравето, извън  случаите на чл. 128 и чл. 129 от НК  - престъпление по чл.130, ал.1 от НК, като на основание чл.78А, ал.1 от НК  ГО ОСВОБОЖДАВА от НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ, като му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 2000.00 (две хиляди) лева.

ОСЪЖДА подсъдимия В.Д.К. да заплати на гражданския ищец И.С.К. ЕГН: ********** *** следните суми:

сумата от 1000 /хиляда/ лева представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди – болки и страдания от причиненото мозъчно сътресение;

сумата от 1000 /хиляда/ лева представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди – болки и страдания от причиненото сътресение на гръбначния мозък в шийния отдел;

 

сумата от 1000 /хиляда/ лева представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди – болки и страдания от причиненото контузия на главата и в шийната област с кръвонасядане на дясната ушна мида;

сумата от 700 /седемстотин/ лева представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди – болки и страдания от причиненото контузия в дясната тазобедрена област;

          На основание чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА  подсъдимия В.Д.К.  да заплати  сумата от 148 лв. представляваща Държавна такса върху уважената част на гражданските искове по сметка на РС – Пловдив в полза на Държавата.

          На основание чл. 189 ал. 3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимия В.Д.К. да заплати на И.С.К. сумата от  961 /деветстотин шейсет и един/ лева, представляващи разноски за водене на настоящото производство и за повереник.

 

         Присъдата подлежи на обжалване в 15-дневен срок от днес пред ПОС.

 

                                                         

                                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

ТС