НЧХД 2442/2015 - Мотиви - 12-11-2015

Мотиви по Наказателно дело 2442/2015г.

М О Т И В И

 към Присъда по НЧХД  2442/2015г. по описа на ПРС,

XXIV н.с.

 

             Делото е образувано въз основа на частна тъжба на **.Н.Д.М. ЕГН ********** с която е повдигнал обвинение срещу  Т.Д.Р. ***, ЕГН ********** за извършено престъпление от частен характер по чл.148, ал.2, пр.1 вр.чл.148, ал.1,т.3 вр. чл.147, ал.1 от НК.

           Съгласно тъжбата тъжителят е длъжностно лице, изпълняващо длъжността ***** ***** и **** на „ТСУ и С” при Община Куклен. В тази връзка имал задължение да участва в изготвянето на нов подробен устройствен план на гр.Куклен. В тъжбата се сочи, че Т.Р. изложила клеветнически твърдения спрямо него в подадена през месец април 2015 г. жалба до Главен прокурор на Република България, до Министъра на МРРБ, до Директора на АГКК-София, с копия до Областен управител на Област Пловдив, до Окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр.Пловдив, до Председателя на Общински съвет на Община Куклен. Според тъжителя същите се изразяват в твърдения за непредставяне на нов подробен устройствен план на обществеността в гр.Куклен, непредставяне в цялост, нанасяне на съвсем нови регулационни граници към пренасяне на ПР-1967 г., без да са уведомени собствениците, непредставяне на регулация към предварителния проект. Освен това в тъжбата на Н.М. се цитира и пасаж от жалбата на Т.Р., в който се задава въпрос дали определено поведение на Н.М. не представлява корупция и злоупотреба със служебно положение с цел да облагодетелства свои близки и познати.  Заедно с частната тъжба е предявен и граждански иск за сумата от 12000 лв. за причинени неимуществени вреди.

            Гражданският иск предявен от частния тъжител е бил приет за съвместно разглеждане.

            Частният тъжител по делото Н.М. чрез  редовно упълномощения си повереник адв.С.К. поддържа обвинението и иска от съда  подсъдимият  да бъде признат за виновен по предявеното  обвинение и му бъде наложено  наказание предвидено в закона, както и да бъде уважен предявения граждански иск в размер на 12 000 лева и да бъдат присъдени направените разноски по делото.

            Подсъдимата Т.Д.Р.  - редовно уведомена, не се явява. По делото се представлява от адв.В.Б. и адв.И.С., които ангажират доказателства и в пледоариите си релевират факти основаващи искането им към съда,  подзащитната им Т.Р. да бъде призната за  невинна и оправдана, гражданският иск да бъде отхвърлен като неоснователен, както и да бъде осъден частния тъжител да заплати направените от подсъдимата разноски в размер на 2000 лева.

             Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и обсъди доводите и съображенията на страните, намира за установено следното:

            Подсъдимата Т.Д. Р. е родена на *** г. в гр.****, живущ ***, *****, българска гражданка, неосъждана, средно образование, разведена  ЕГН **********.

            От приетата по делото справка съдимост на подсъдимата Т.Р. съдът намира като установено, че същия не е осъждан, както и че не е бил освобождаван от наказателна отговорност и налагано административно наказание по реда на чл.78а от НК.

             След проведеното съдебно следствие  съдът намира като установена следната фактическа обстановка:

            Подсъдимата Т.Р. ***, като от бившата си работа познавала частния тъжител *** Н.М.. Между подсъдимата и роднини на свидетелката М. Г. имало спорни отношения във връзка с недвижими имоти в гр.Куклен. В резултат на тези спорове през годините били водени множество граждански дела, като спорните въпроси били разрешени в полза на подсъдимата Р.. Междувременно била стартирана процедура по изготвяне на нов ПУП-ПРЗ на гр.Куклен. Било взето решение на Общински съвет към Община Куклен в този смисъл, била подписана между Община Куклен и фирмите от КЦМ 2000 ГРУП програма за пълноценно и равностойно партниране между фирмите от КЦМ 2000 ГРУП и Община Куклен в качеството им на естествени партньори при реализиране на проекти, приоритетни за повишаване на благосъстоянието и социалното развитие на общностите в региона. В изпълнение на решението за изработване на нов ПУП-ПРЗ на гр.Куклен било извършено изработване на предварителен проект на ПУП, за изработването на който предварителен проект било съобщено чрез обнародването му в ДВ, бр.8/28.01.2014 г. и в един регионален ежедневник – в. ”Марица”. Освен това било поставено и обявление за изработването на проект за ПУП – ПРЗ на табло в сградата на Община Куклен. В изготвения проект следвало да бъде отразено и изменение на действащия ПУП-ПРЗ направено със Заповед № КД-14-43/25.06.2012 г. на изпълнителния директор на АГКК-София, която заповед била потвърдена с Решение на ВАС № 13953/24.10.2013 г., второ отделение по адм. дело № 7119/2013 г. Съгласно писмо на Община Куклен до Областния управител на Област Пловдив това било сторено. Това обаче не било сторено според подсъдимата Т.Р., която считала че в проекта за нов ПУП-ПРЗ не било отразено действителното положение в съответствие със Заповед № КД-14-43/25.06.2012 г. на изпълнителния директор на АГКК-София. Същата считала също така, че има нарушения при самата процедура по изготвяне на ПУП – ПРЗ в резултат на което през месец април 2015 г. подала жалба до Главен прокурор на Република България, до Министъра на МРРБ, до Директора на АГКК-София, с копия до Областен управител на Област Пловдив, до Окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр.Пловдив, до Председателя на Общински съвет на Община Куклен. В тази жалба поставяла множество въпроси до институциите във връзка с процедурата по изготвяне на ПУП-ПРЗ, във връзка с отразяването на регулационните линии и съответно трябва ли същите да съвпадат с имотните граници, следва ли да се обнародва в държавен вестник проект за ПУП-ПРЗ без същия да е в пълен комплект. В частта от жалбата си до Главния прокурор на Република България Р. посочила : „ Може ли да се окаже, че възложителя е избрал за проектант на новия ПУП-ПРЗ дългогодишния приятел на ******* Н.М. и неговата вече бивша секретарка на ЕСУТ, поради което за имоти, за които семейството на тази бивша секретарка води дела се представят едни граници с обявяване на ПУП ПРЗ на гр.Куклен – предварителен проект, а се приемат съвсем други граници на окончателен проект. Какво е това? Не е ли корупция и злоупотреба със служебно положение от страна на гл.арх., с цел да облагодетелства свои близки и познати...”, „Молим прокуратурата да извърши проверка по всичко описано в жалбата, защото с действията си главния архитект на Община Куклен – приемайки, обявявайки и одобрявайки ПУП-ПРЗ на гр.Куклен в този му вид и в нарушение на ЗУТ и ЗКИР е действал против обществения интерес, като се е възползвал от правомощията си, от поста който заема...”. В гр. Куклен започнало да се говори, че тъжителят е корумпиран, за което свидетелства в показанията си и св.М.Г.. По жалбата на Т.Р. били извършени проверки от съответните институции, като видно от писмо на Окръжна прокуратура гр.Пловдив от 09.09.2015 г. към тази дата не била приключила предварителната проверка по жалбата на Р. и липсвало прокурорско произнасяне с окончателен прокурорски акт. В хода на производството бяха изискани и приложени копия от прокурорски постановления за отказ да се образува досъдебни производства във връзка с подавани от Т.Р. жалби касаещи спорните и отношения със семейството на св.М. Г.. Установено беше също така, че частния тъжител, успоредно със завеждането на настоящото НЧХД е подал жалба в Районна прокуратура гр.Пловдив във връзка със същите обстоятелства, претендирайки че спрямо него е извършено престъпление набедяване, като към материалите по делото е приложено копие от образува досъдебно производство по пр.пр.4088/2015 г. от 10.08.2015 г. по тази жалба на Н.М..

           Гореописаната фактическа обстановка съдът намира като безспорно установена от следните събрани по делото доказателствени материали – от показанията на свидетелката М. Г.,  обясненията на подсъдимата Т.Р. дадени в хода на съдебното следствие, както и от всички писмени доказателства, събрани на съдебното производство, прочетени на основание чл.283 от НПК и надлежно приобщени към доказателствения материал – жалба на Т.Р., програма 2014 за пълноценно и равностойно партниране между фирмите от КЦМ 2000 ГРУП и Община Куклен в качеството им на естествени партньори при реализиране на проекти, приоритетни за повишаване на благосъстоянието и социалното развитие на общностите в региона, Протокол от 24.06.2013 г. на заседание на комисия  съставена от отговорниците по изпълнение на т.15 „изготвяне на подробен устройствен план ПУП-ПРЗ” на гр.Куклен, Решение 464 на Общински съвет Куклен взето на редовно заседание с Протокол 42 от 25.09.2013 г., протокол 13 от 18.12.2014 г. на Експертен съвет по устройство на територията при Община Куклен, копие от стр.198 на Държавен вестник брой 8 от 28.01.2014 г., копие от обявление във в.Марица, копие от обявление залепено на таблото в Община Куклен, Решение ПВ-7-ЕО/2013 от 20.09.2013 г. на Директор на РИОСВ Пловдив, писмо на Зам.министър на министерство на регионалното развитие и благоустройството изх. № V8-126/18.05.2015 г., Писмо на Агенция по геодезия, картография и кадастър изх. № 10-36257/09.01.2014 г., писмо на Областен управител на Област Пловдив изх. № АСД-03-57/22.04.2014 г., писмо на Община Куклен до Т.Р. ***-1420/25.04.2014 г., писмо на общински съвет Куклен до Т.Р. от 23.04.2015 г., договор за проектиране между „КЦМ” АД и „Техноарх Инжинеригн” ЕООД, Решение 591/12.06.2006 г. на ПОС по АХД 461/2005 г. по описа на ПОС, Решение 11991/30.11.2006 г. на ВАС по адм.дело 8594/2006 г., Решение 805/12.04.2013 г. на Административен съд Пловдив по административно дело 2848/2012 г., Решение 13953/24.10.2013 г. на ВАС, второ отделение по адм.дело 7119/2013 г., Заповед КД-14-43/25.06.2012 г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, Решение 4780/11.12.2014 г. на ПРС 17-ти гр.състав по гр.дело 10163/2013, Решение 1176/29.6.2015 г. по описа на ПОС 10 гр.с-в по гр.дело 575/2015, Задание за проектиране съгласно чл.125, ал.1 ЗУТ, одобрено от председателя на Общински съвет при Община Куклен, постановление за отказ да се образува досъдебно производство по пр.пр.4088/2015 г. от 10.08.2015 г. на Районна прокуратура гр.Пловдив, писмо на Окръжна прокуратура гр.Пловдив от 09.09.2015 г., копие от постановление за отказ да се образува досъдебно производство по пр.пр. 2025/2014 от 12.06.2014 г. по описа на Районна прокуратура гр.Пловдив, постановление за отказ да се образува досъдебно производство по пр.пр.10695/2014 г. от 19.05.2015 г. по описа на Районна прокуратура гр.Пловдив,  справка съдимост на Т.Р..

          Съдът възприема и кредитира в присъдата си показанията на разпитаната по – горе свидетелка като обективни, последователни и непротиворечиви, защото същата пресъздава субективните си възприятия относно коментари в гр.Куклен, че **** М. е корумпиран, което според свидетелката е в резултат на непрекъснатите жалби на подсъдимата Р. да всички възможни инстанции.

Всички  възприети и кредитирани от съда писмени доказателства по делото, си кореспондират взаимно, не съдържат противоречия, от тях се установява по безспорен начин как са се развивали във времето отношенията между Т.Р. *** от друга страна, по какъв начин са се разрешавали правните спорове между Р. и роднини на св.Г., какви действия са били предприети от Община Куклен във връзка с изработването на ПУП-ПРЗ. Всички тези отношения не съставляват част от обективния състав на престъплението клевета.

Основният по делото факт е свързан с тълкуване на използваните в жалбата на Т.Р. от април 2015 г. изразни средства за корупция и злоупотреба със служебно положение от страна на **** Н.М. и дали същите представляват форма на изпълнително деяние на престъплението клевета, а именно дали със същите се приписва престъпление на архитект М.. В крайна сметка, по делото няма спор между страните за обстоятелството, че подсъдимата Т.Р. е включила в жалбата си такива изразни средства.

При така установената фактическа обстановка по делото съдът е на становище, че подсъдимата Т.Р. не е осъществила от  обективна и субективна страна състава на престъплението по чл.148, ал.2, пр.1 вр.чл.148, ал.1,т.3 вр. чл.147, ал.1 от НК - за това, че през месец април 2015 г. в гр.Куклен да е приписала престъпление на длъжностно лице по повод изпълнение на службата му – Н.Д.М. **** и***** ТСУ и С при Община Куклен, а именно да е приписала извършване на корупционно престъпление и злоупотреба със служебно положение от страна на ***.М. с цел същия да облагодетелства свои близки и познати, от което да са настъпили тежки последици, поради което и на основание чл.304 от НПК го оправда по така повдигнатото му обвинение.

В настоящия казус, за да е съставомерно деянието, е необходимо от обективна страна да е приписано престъпление на ***** Н.М.. В конкретния случай не може да се счита, че е осъществена тази форма на изпълнително деяние, доколкото с приписването на престъпление деецът при престъплението клевета иска да постигне специална субективна цел – да повлияе отрицателно на обществената оценка за наклеветеното лице. От събраните в хода на делото доказателства се констатира липсата на тази субективна цел, доколкото не са събрани доказателства (липсват и твърдения от частния тъжител) подсъдимата да му е приписвала престъпление пред обществеността на Община Куклен в разговори с членове на тази общност, чрез някакви обявления на публични места или по друг начин. В конкретния случай се констатира единствено сигнализиране на компетентни да извършат проверка за законносъобразност на действията на архитект Н.М. по изготвяне на ПУП – ПРЗ на Община Куклен. Такова съзнание у подсъдимата липсва с оглед на действията и – тя сигнализира съответните компетентни органи за извършване на проверки, т.е. преследваната от последната цел е не да се повлияе отрицателно върху обществената оценка за наклеветеното лице, а да бъде установено от компетентните органи дали са извършени нарушения на процедурата по ПУП – ПРЗ на Община Куклен, респективно има ли извършени престъпления от общ характер от тъжителя. По делото се установява, че подсъдимата е действала със съзнание за изпълняван граждански дълг, подавайки процесната жалба в която изнася факти, които да бъдат проверени с оглед извършване на престъпление от общ характер, поради което и спрямо нея не може да се ангажира наказателна отговорност за клевета. Възможно би било да се обсъжда дали с поведението си Т.Р. не е извършила набедяване, но това не би могло да бъде направено от настоящия съдебен състав от една страна защото това престъпление е от общ характер и съдът не е компетентен да се произнесе в това производство, а от друга страна тези въпроси са били решени с постановление за отказ да се образува досъдебно производство по пр.пр. 2025/2014 от 12.06.2014 г. по описа на Районна прокуратура гр.Пловдив. С оглед на това следва да се приеме, че от обективна и субективна страна не е извършено престъплението клевета.

По отношение на предявения граждански иск съдът счита същия за неоснователен с оглед липсата на извършен деликт по смисъла на чл.45 от ЗЗД. Следва да се посочи, че в основата на гражданската отговорност в случая стоят установяването на увреждащи действия от страна на подсъдимата, които едновременно с това следва да осъществяват и състава на престъплението за което Т.Р. е предадена на съд. Според съда от доказателствата по делото не може да се направи извод за наличие на престъплението клевета, поради съображения изложени по-горе и съответно съдът не приема въобще наличието на извършени увреждащи действия от подсъдимата, с които на тъжителя да са причинени неимуществени вреди.  

 С оглед изхода на делото, направеното искане от страна на защитата на подсъдимия и на основание чл.190, ал.1 от НПК,  съдът осъди тъжителят да заплати на подсъдимия направените от него по делото разноски за адвокатски възнаграждения в общ  размер на 2000лв.

 По изложените съображения съдът постанови присъдата си.

                                  

                                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА! М.Т.