НЧХД 862/2014 - Разпореждане - 21-02-2014

Разпореждане по Наказателно дело 862/2014г.

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

 

              гр. Пловдив, 21.02.2014г.

 

                                                  по НЧХД № 862/2014г.

 

            ВЕСЕЛА       ЕВСТАТИЕВА - Съдия при Пловдивски районен съд, 5 нак.с., след като се запознах с материалите, приложени с тъжба, подадена от Г.П.Д. срещу  В.И.Б.,  като съдия-докладчик по делото, считам, че не са налице основанията за разглеждане на делото в открито съдебно заседание. Образуваното производство следва да бъде прекратено, поради следните съображения:

Към съда е отправена молба за наказателно преследване по частноправен ред с визирани в самата тъжба обстоятелства за наличието на престъпление измама по чл.209 от НК, за телесни повреди, както и за неуредени гражданскоправни отношения с давност от 1955 год.

Престъплението по чл.209 от НК подлежи на наказателно преследване от общ характер.

На следващо място тъжбата не е подписана от подателя й – представлява копие, което не е заверено.

Не е внесена и таксата от 12 лв. за образуване на делото, съгласно тарифа № 1 към закона за Държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствени органи и министерство на правосъдието.

Следва образуваното съдебното производство да бъде прекратено. Тъй като тъжителят е посочил, че е сигнализирал органите на прокуратурата, не следва тъжбата да се изпраща на РП Пловдив с оглед наличието на данни за извършено престъпление от общ характер. Прочее към нея липсват и приложени каквито и да е документи, за да може съдът да прецени, че има данни за каквото и да е престъпление.

От друга страна, ако с тъжбата се цели обжалване на актове на разследващи органи, институции или съд, такова искане с отправената до съда тъжба също се явява недопустимо.

И на последно място, по изложението в тъжбата е видно, че не е спазен шестмесечният срок по чл.81 ал.3 от НПК.

Предвид горното и на основание чл.250 ал.1 т.1 вр. чл. 24 ал.4 т.2 вр. чл. 81 от НПК

                                                           Р А З П О Р Е Ж Д А М:

 

 ПРЕКРАТЯВАМ наказателното производство по НЧХД № 862 / 2014 г. по описа на ПРС, V нак.с.  

РАЗПОРЕЖДАНЕТО може да се обжалва на осн.чл.341 ал.1 от НПК от тъжителя в 15-дневен срок от получаване на съобщението пред Окръжен съд Пловдив по реда на Глава 21 от НПК.

 

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ:           

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

ТС