НЧХД 46/2014 - Определение - 19-02-2014

П Р О Т О К О Л № 197

П Р О Т О К О Л № 197

 

19.02.2014г.                                                               Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                              ХХІІ наказателен състав

На деветнадесети февруари                                     година 2014

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕНА ГЕРЦОВА

 

Секретар: Мери Кеворкян

Сложи за разглеждане докладваното от съдията

НЧХ дело № 46 по описа за 2014 година.

На поименното повикване в 16:30 часа се явиха: 

         Заседанието се открива в 17:35 часа поради приключване на НОХД № 571/2013г. в 17:34 часа.

ЧАСТНИЯТ ТЪЖИТЕЛ Л.А.Д. – редовно призован, не се явява.

ПОДСЪДИМИЯТ Р.Р.М. – редовно призован, не се явява.

По делото е постъпила актуална справка за съдимост на подсъдимия М..

По делото постъпва молба, с която е направено искане за оттегляне на подадената тъжба срещу Р.Р.М. и на основание чл. 289, ал. 1 вр. с чл. 24, ал. 4, т. 4 от НПК наказателното производство срещу него да бъде прекратено.

Съдът, с оглед така докладваната молба намира, че са налице процесуални пречки за даване ход на делото, а са налице предпоставките за прекратяване на наказателното производство по същото, именно на основание чл. 24, ал. 4, т. 4 от НПК, тъй като частният тъжител оттегля тъжбата си. И предвид обстоятелството, че към настоящия момент от страна на подсъдимия не са направени разноски, както и не е направено искане за присъждането им, то съдът не следва да се произнася в този смисъл.         

Ето защо и на основание чл. 24, ал. 4, т. 4 от НПК съдът

О П Р Е Д Е Л И:         

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НЧХ дело № 46/2014г. по описа на ПРС, ХХІІ н. с. 

Определението подлежи на обжалване в 15-дневен срок от днес пред ПОС.

Протоколът се изготви в СЗ.

Заседанието се закри в 17:37 часа.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

СЕКРЕТАР:

 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СЕКРЕТАР: МК