НЧХД 3986/2014 - Определение - 05-10-2016

П Р О Т О К О Л № 1569

П Р О Т О К О Л № 1569

 

05.10.2016г.                                                             Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                            ХХІІ наказателен състав

На пети октомври                                                  година 2016

В публично заседание в следния състав

 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕНА ГЕРЦОВА

 

Секретар: МЕРИ КЕВОРКЯН

 

Сложи за разглеждане докладваното от съдията

НЧХ дело № 3986 по описа за 2014 година.

На поименното повикване в 14:00 часа се явиха:

 

Заседанието се открива в 14:35 часа поради приключване на НОХД № 6272/2012г. в 14:30 часа.

 

ЧАСТНИЯТ ТЪЖИТЕЛ И ГРАЖДАНСКИ ИЩЕЦ С.П.К. – редовно уведомен, явява се лично и със повереника си адв. К.Е., също редовно уведомен, с пълномощно по делото.

Повереникът адв. Г. не се явява.

Ч. Т. И ГР. ИЩ. К.: Желая делото да се гледа само с участието на адв. Е., не държа на участието на адв. Г..

ПОДСЪДИМАТА Т.Н.К. – редовно уведомена, явява се лично и със защитника си адв. П.Щ., с пълномощно по делото, също редовно уведомена.

 

Преди даване ход на делото съдът прикани страните към спогодба.

АДВ. Е.: Госпожо съдия, обсъждам с доверителя ми възможности в тази насока, но нека доверителят ми да каже.

Ч. Т. И ГР. ИЩ. К.: Отказвам се от претенцията си за пари, но искам тя да ми се извини и да ми плати разноските.  

АДВ. Щ.: Имаме нагласа за спогодба, но смятам, че е по – удачно, тъй като има доказателства по делото относно факта, че моята доверителка е пострадала в резултат на нападение от страна на частния тъжител, то за това смятам, че е по – удачно той също да й се извини, а пък разноските да останат в тежест на всяка от страните, така както са направени.

АДВ. Е.: Госпожо председател, данните по делото говорят по – скоро за реторсия, затова ще продължа да обсъждам с моя доверител да възможностите за спогодба. 

Ч. Т. И ГР. ИЩ. К.: Аз смятам, че трябва за в бъдеще да се въздържаме от пререкания, защото живеем в едно село, но в крайна сметка съм съгласен да постигнем спогодба, като съм съгласен освен тя да ми се извини и аз да й се извиня на нея и разноските да останат за сметка на всеки от нас, като оттеглям предявените 2 граждански иска за общ размер 2500 лева.

 

АДВ. Щ.: Съгласни сме на спогодба, така е справедливо, защото не е ясен изходът от делото.

ПОДС. К.: Също.

АДВ. Е.: В такъв случай да се даде ход на делото за одобряване на спогодба.

АДВ. Щ.: Също.

 

Съдът намира, че няма процесуални пречки за даване ход на делото, поради което и

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

АДВ. Е.: Моля до одобрите спогодбата при следните параметри: взаимни извинения и разноските остават за всяка от страните, както са направени, като от името на доверителя ми оттеглям предявените граждански искове в размер съответно на 1500 лева и в размер на 1000 лева.

АДВ. Щ.: Моля да се произнесете в същия смисъл.

 

 

                                     С П О Г О Д Б А

 

Подсъдимата Т.Н.К., ЕГН **********, лично СЕ ИЗВИНЯВА на частния тъжител и граждански ищец С.П.К., ЕГН **********, за деянията по чл. 130, ал. 1 и чл. 148, ал.1, т. 1 вр. с чл. 146, ал. 1 от НК от 24.06.2014г.

Частният тъжител и граждански ищец С.П.К., ЕГН **********, лично СЕ ИЗВИНЯВА на подсъдимата Т.Н.К., ЕГН **********, за деяние по чл. 130, ал. 1 от НК от 24.06.2014г.

Извършените по делото разноски от всяка една от страните остават за тяхна сметка, както са направени.

 

                            С П О Г О Д И Л И   С Е:

 

Ч. ТЪЖИТЕЛ И ГР. ИЩЕЦ                               ПОДСЪДИМА

СТ. К.                                                                Т. К.

 

ПОВЕРЕНИК                                                     ЗАЩИТНИК

АДВ. К. Е.                                                АДВ. Щ.

 

 

                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Съдът намира, че така постигнатата спогодба не противоречи на процесуалния и на материалния закон, както и на морала и след като подсъдимата се извини на частния тъжител  и граждански ищец, както и частният тъжител и граждански ищец се извини на подсъдимата, а също и предвид постигната договореност на страните по въпроса за разноските, Съдът намира, че така постигната спогодбата следва да бъде одобрена, а наказателното производството следва да бъде прекратено както в наказателно-правната, така и в гражданско-правната му част .

Ето защо и на основание чл. 289, ал. 1 вр. с чл. 24, ал. 4, т. 3 от НПК съдът

О П Р Е Д ЕЛ И

ОДОБРЯВА постигнатата по - горе спогодба между подсъдимата Т.Н.К., ЕГН ********** и частния тъжител и граждански ищец С.П.К., ЕГН **********.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НЧХД № 3986/2014г. по описа на Пловдивски РС, ХХІІ н. с.

ПРЕКРАТЯВА производството по НЧХД № 3986/2014г. по описа на ПРС, ХХІІ н. с. и в гражданско-правната му част.

Определението в частта за одобряване на спогодбата е окончателно и не подлежи на обжалване, а в частта относно прекратяване на производството подлежи на обжалване в 15 – дневен срок от днес пред ПОС.

Протоколът се изготви в СЗ.

Заседанието се закри в 15:14 часа.

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                               СЕКРЕТАР:

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СЕКРЕТАР: МК