НЧХД 2862/2014 - Присъда - 27-02-2015

                               

                                          П Р И С Ъ Д А

 

Номер 84                 27.02.2015 година                        град ПЛОВДИВ

 

                       В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                               ХVІ наказателен състав

На двадесет и седми февруари                                             Година 2015

В публично заседание в следния състав:

     

                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИСЛАВА БОЗЕВА

                          

Секретар: Иванка Пиронкова

 

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

наказателно ЧХ дело номер № 2862 по описа за  2014 година

 

П Р И С Ъ Д И:

 

  ПРИЗНАВА подсъдимия А.К.С. – роден на ***г***, живущ ***, българин, български гражданин, женен, неосъждан, с полувисше образование, пенсионер, ЕГН ********** за ВИНОВЕН за това, че на 11.12.2013г. в с. Храбрино, обл. Пловдив е причинил на С.Г.Д. ЕГН ********** лека телесна повреда, изразяваща се в разстройство на здравето извън случаите на чл. 128 и чл. 129 от НК – контузия на дясната долночелюстна става и  травматичен оток и кръвонасядане по дясната лицева половина – престъпление по чл. 130 ал. 1 от НК, като на  основание чл. 78А, ал. 1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева.        

    ОСЪЖДА подсъдимия А.К.С. да заплати на С.Г.Д. сумата от 1000 /хиляда/ лева, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди в следствие на престъплението по чл. 130 ал. 1  от НК, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 11.12.2013г. до окончателното й изплащане.

На основание чл. 189 ал. 3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимия  А.К.С. да заплати по сметка на Районен съд гр. Пловдив полза на бюджета на ВСС, сумата от  90 /деветдесет/ лева разноски по делото и сумата от 50 /петдесет/ лева държавна такса върху уважения размер на гражданския иск, както и на С.Г.Д. сумата от 582 /петстотин осемдесет и два/ лева направени разноски по делото.

 

Присъдата подлежи на обжалване в 15-дневен срок от днес пред ПОС.

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                       

 

 Вярно с оригинала: И.П.