НЧХД 773/2013 - Определение - 17-02-2014

Определение по Наказателно дело 773/2013г.

П Р О Т О К О Л

№ 190

17.02.2014 г.                                                                        Град ПЛОВДИВ

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                          VІІ наказателен състав

 

На седемнадесети февруари      две хиляди и четиринадесета година

 

В публично заседание в следния състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: МЕТОДИ АНТОНОВ

                                          

Секретар Гергана Спасова

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯТА

НЧХД № 773 описа за 2013 година

На поименното повикване в 15,30 часа се явиха:

Тъжителят К.П.В. се явява лично и с адвокат Г.А.Ю., с пълномощно от по-рано.

Подсъдимият Д.Н.К. се явява лично и с адвокат Н.З.М., с пълномощно от по-рано.

Вещото лице Т.С.Д. налице.

Свидетелят Д.Х.Х. се явява.

Свидетелят К.Й.Д. не се явява, нередовно призована.

Свидетелят В.И.Д. се явява.

СЪДЪТ ПРИКАНИ СТРАНИТЕ КЪМ СПОГОДБА

АДВ. Ю.: Уговорихме параметри за спогодба. Желаем подсъдимият да ни заплати 1000 /хиляда/ лева обезщетение, ведно със законната лихва от датата на причиняването  на увреждането 12.08.2012 г. до окончателното им изплащане. Плащането трябва да стане на 12 месечни вноски, вносими между 25 и 30 число на всеки месец, с начало месец юни 2014 г. Разбрахме се подсъдимият да поеме и разноските по завеждане на делото в размер на 15 /петнадесет/ лева и адвокатския хонорар в размер на 650 /шестстотин и петдесет/ лева.

АДВ. М.: От името на подзащитният ми заявявам, че сме съгласни с тези параметри.

ПОДС. К.: Съгласен съм да сключа спогодба с тези параметри.

                            СПОГОДИЛИ СЕ:

 

Подс. Д. Н. К.             ТЪЖ. К. П. В.:

 

АДВ. М.:                      АДВ. Ю.:

 

                            РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

Съдът намира, че така сключената спогодба не противоречи на процесуалния и на материалния закон, както и на морала, поради което следва да бъде одобрена, а производството по делото да се прекрати. Подсъдимият ще следва да бъде осъден да заплати ДТ върху уважения размер на обезщетението и направените по делото разноски за експертиза. Ето защо

О П Р Е Д ЕЛ И

ОДОБРЯВА постигнатата по-горе спогодба.

ОСЪЖДА подс. Д.Н.К. ДА ЗАПЛАТИ сумата от 50 /петдесет/ лв. държавна такса върху уважения размер на обезщетението и сумата 120 /сто и двадесет/ лева, представляваща направените по делото разноски за изготвяне на експертиза.

ПРЕКРАТЯВА производството по НЧХД № 773/2013 г. по описа на Пловдивски районен съд – VІІ наказателен състав.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието се закри в 16,00 часа.

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                               СЕКРЕТАР:

 

         ВЯРНО с оригинала.

 

         Г.С.