НЧХД 6851/2013 - Определение - 06-02-2014

Определение по Наказателно дело 6851/2013г.

П Р О Т О К О Л

 

06.02.2014г.                                                                 Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                              VІІІ наказателен състав

На шести февруари                                                   2014 година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: В. ТАСЕВ

                            

                                               

Секретар: Тодорка Мавродиева

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯТА

НЧХД № 6851 по описа за  2013 година

На поименното повикване в 15:00 часа се явиха:

 

Ч.ТЪЖ.В.А.Г. редовно призован не се явява. Постъпила е молба от същия, с която заявява, че оттегля тъжбата си срещу подсъдимия С. и моли производството по НЧХД № 6851/2013г. да бъде прекратено.

ПОДС. И. Г. С. нередовно призован не се явява. Призовката е върната в цялост, като във втория отрязък на същата е указано, че лицето по данни на негов съсед е във Военно медицинска Академия гр.София.

СВИД.П.К.Б. редовно призована не се явява.

Съдът счита, че ход на делото не следва да бъде даван в днешното съдебно заседание, а производството по същото да бъде прекратено, предвид изрично депозираната молба от частния тъжител Г., с която същият оттегля така подадената срещу подсъдимия И. Г. С. частна тъжба.

Мотивиран от горното,

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24 ал.4 т.4 от НПК производството по НЧХД № 6851/2013г. по описа на ПРС, VІІІ н.с.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не е окончателно и може да бъде обжалвано в 15 дневен срок пред ПОС от съобщаването му на частния тъжител.

Протоколът се изготви в СЗ.

Заседанието се закри в 15:10 часа.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/

 

СЕКРЕТАР:/п/

 

 

Вярно с оригинала!

Секретар: Т.М.