НЧХД 6192/2013 - Определение - 26-02-2014

П Р О Т О К О Л

П Р О Т О К О Л № 238

ПРЕПИС -ИЗВЛЕЧЕНИЕ

26.02.2014 г.                                                      Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД           ІІІ наказателен състав

На двадесет и шести февруари 2014 година

В публично заседание в следния състав:

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДОНИКА ТАРЕВА

 

Секретар: ВИОЛЕТА ТЕРЗИЕВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдията

ЧХ № 6192  по описа за 2013  година.

 

На поименното повикване в 13.15 часа се явиха:

ТЪЖИТЕЛЯТ И.Ф.  Ч.  се явява  лично  и със своя баща Д.И.И., както и с повереника си адв. М..

ПОДСЪДИМИЯТ М.Н.И.  се  явява лично  и със защитника си АДВ. Б..

*********************************************************************

ДОКЛАДВА СЕ ТЕКСТА НА СПОГОДБАТА.

 

Подсъдимият М.Н.И. с ЕГН -********** *** и частният тъжител  И.Ф.Ч. с ЕГН -**********  СЕ ЗАДЪЛЖАВАТ да  се  извинят взаимно един на друг, като обещаят за в бъдеще да не допускат подобни конфликти и да спазват добри взаимоотношения, като същите нямат финансови претенции едни към други.

Частният тъжител  И.Ф.Ч. с ЕГН -**********, представляван от своя законен представител Ф. Г. Ч. следва да заплати и направените по делото разноски в размер на  30 /тридесет/ лева по сметка на  ВСС.

 

СПОГОДИЛИ СЕ:

 

 

ЧТ  чрез повереник:                       Подс. И.:

 

 

                                                       Защитник:

адв. Н. М.                               /адв. Б./

 

                                                      

 

 

Съдът счита, че постигната между страните по делото спогодба не противоречи на закона и добрите нрави и същата следва да бъде одобрена изцяло в представения пред съда вид, поради което и

ОПРЕДЕЛИ

ОДОБРЯВА постигната между подсъдимия М.Н.И. с ЕГН -********** ***  и частния  тъжител  И.Ф.Ч. с ЕГН -**********,  представляван от своята майка и законен представител Ф. Г. Ч. чрез адв. Н.И.  М.   спогодба,  изразяваща се в следното :

 Да  се  извинят взаимно един на друг, като обещаят за в бъдеще да не допускат подобни конфликти и да спазват добри взаимоотношения, като  същите нямат финансови претенции едни към други.

ОСЪЖДА  Ф. Г. Ч. действаща като законен представител на И.Ф.Ч. с ЕГН -********** да заплати и направените по делото разноски в размер на  30 /тридесет/ лева по сметка на  ВСС.

 

 

Предвид сключената спогодба и на основание чл. 24 ал. 4 т. 3 от НПК

СЪДЪТ   

ОПРЕДЕЛИ

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НЧХД № 6192/ 2013 г. по описа на Пловдивски районен съд,  ІІІ  наказателен състав.

Определението подлежи на обжалване в 15-дневен срок от днес пред Пловдивския окръжен съд.

Протоколът се изготви в СЗ.

Заседанието се закри в 17:15 ч.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

    СЕКРЕТАР:

 

 

 

 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА! В.Т.