НЧХД 4312/2013 - Определение - 26-09-2013

Определение по Наказателно дело 4312/2013г.

П Р О Т О К О Л   № 1164

 

26.09.2013 г.                                                      Град Пловдив

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                  ХХІ наказателен състав

На двадесет и шести септември              две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ВЛАДИМИР ВЪЛЧЕВ

 

СЕКРЕТАР: НЕЛИ ВЪГЛАРОВА

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯТА

НЧХД № 4312 описа за 2013 година.

На поименното повикване в 11,00  часа се явиха:

ТЪЖИТЕЛ:

        Н.Д.П. – редовно призована, се явява. За нея се явява адв. М.С., която представя пълномощно в момента.

ПОДСЪДИМ:

Ш.Ф.Е. – редовно призован, се явява. За него се явява адв. И.К., който представя пълномощно в момента.

СЪДЪТ ПРИКАНИ СТРАНИТЕ КЪМ СПОГОДБА

АДВ. С.: Не желаем спогодба. Да се даде ход на делото.

АДВ. К.: Явно няма възможност за постигане на спогодба и ние не желаем такава. Ще моля да прекратите настоящото производство по следните съображения: Основание за това се явява обстоятелството, че така подадената частна тъжба не отговаря на изискванията на 81, 84 и следващите от НПК. Като обвиняемо лице за извършване на посоченото деяние е посочен Ш.Ф.М.,***, без ЕГН, което не отговаря на самоличността на явилия се в днешното съдебно заседание подсъдим с имена Ш.Ф.Е..  Не е посочено  ЕГН в тъжбата, за да установим дали се касае за едно и също лице. На второ място: В тъжбата се говори за няколко телесни повреди, като не се посочва конкретно за коя телесна повреда се търси наказателна отговорност от това лице и за коя конкретно е предявен граждански иск за обезщетение. Следва да спомена, че между същите страни, явили се в днешното съдебно заседание, за същия инцидент, е заведено досъдебно производство по описа на ПЪРВО РУП на МВР – гр. П., което понастоящем не е приключило. Моя подзащитен се явява там и да дава съответните показания. За това считам, че ако не се прекрати настоящото НЧХД, то следва същото поне да бъде спряно до приключване на досъдебното производство.

АДВ. С.: Считам, че така наведените доводи на защитника са неоснователни. Причина за това считам, че лицето,  срещу което сме завели частната тъжба е конкретно посочено и това е подсъдимия, който се явява в днешното съдебно заседание. Няма от къде да знаем неговите лични данни за ЕГН, за това моля да бъде снета неговата самоличност в днешното съдебно заседание и да ми бъде дадена възможност да уточня частната тъжба с оглед неговата самоличност. Така нанесените телесни вреди са конкретно посочени в тъжбата и в СМУ. От коя вреда какви щети са претърпени и от какво са претърпени, ние сме посочили. За това считам, че са спазени изискванията на чл. 81 и следващите от НПК. Ако съдът смята, че има неяснота, моля да ми бъде дадена възможност да извърша уточнение на подадената тъжба.

Съдът, след като изслуша становището на страните, счита, че ход на делото не може да бъде даден, а съдебното производство да бъде  прекратено поради следните съображения: Видно от подадената частна тъжба и приложените към нея доказателства, касаещи съдебно-медицинско удостоверение № 785/2013 г. и Лист за преглед на пациент в спешно отделение, ведно с Амбулаторен лист за диагностично изследване в Център по образна диагностика на пострадалата е било причинено на пета дланна кост на лявата ръка, което е описано като трайно затрудняване на движенията на левия горен крайник за повече от 30 дни. Съгласно подадената тъжба, претендира се, че именно това увреждане съставлява престъпление по чл. 130, ал. 2 от НК и за него се претендира обезщетение за претърпени неимуществени вреди. Конкретно е посочено в частната тъжба „пръстите на лявата ми ръка ме боляха, не можех да ги свивам и да ги движа, видях, че започват да се подуват”. Така описаното увреждане съставлява  средна телесна повреда по смисъла на чл. 129, ал. 2, вр. ал. 1 от НК. За това престъпление против личността е задължително провеждане на наказателно производство, което се провежда под формата на досъдебно производство по смисъла на чл. 191 от НПК. В този смисъл в подадената тъжба неправилно е възведена квалификацията на деянието по чл. 130, ал. 2 от НК. Компетентни да провеждат досъдебно производство съгласно разпоредбата на чл. 193 от НПК са прокурорите и разследващите органи.

Ето защо материалите по настоящото наказателно производство следва да се изпатят по компетентност на Районна прокуратура – гр. П.  за съответното произнасяне. Изложените възражения за самоличността на подсъдимия не следва да бъдат разглеждани дотолкова, доколкото се прекратява настоящото съдебно производство.

Предвид на изложеното и на основание чл. 289, ал. 1 от НПК Съдът

ОПРЕДЕЛИ

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НЧХД № 4312/2013 г. по описа на ПРС – ХХІ н.с.

ИЗПРАЩА материалите по делото на Районна прокуратура – гр. П. за съответното произнасяне.

Определението подлежи на обжалване в 15-дневен срок от днес пред ПОС по реда на глава ХХІ от НПК.

Протоколът се изготви в СЗ.                      

Заседанието се закри в 11:10 часа.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

СЕКРЕТАР:

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

Н. В.