НЧХД 4290/2013 - Разпореждане - 28-02-2014

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

 

 

 

                  Р  А  З  П  О  Р  Е  Ж  Д  А  Н  Е  № 2835

                  Гр. Пловдив, 28.02.2014г.

 

          

          АТАНАСКА АНАСТАСОВА – районен съдия при Пловдивски районен  съд,  XI  н.  с.,  в   качеството  ми на съдия – докладчик по НЧХД № 4290/2013г., след като се запознах с тъжбата на Д.И.Д., ЕГН ********** срещу А.С.А., ЕГН ********** и като обсъдих въпросите, предмет на проверка по чл.248 от НПК, намирам следното:

В обстоятелствената част на тъжбата на Д.Д. е посочено, че А.А. му е причинил средна телесна повреда, изразяваща се в тежко разстройство на здравето. Именно от посоченото в обстоятелствената част на тъжбата следва да се ръководи съдът при насрочване на делото, а не от квалификацията на престъплението, дадена от тъжителя. Във връзка с горното и доколкото в обстоятелствената част на тъжбата не е било посочено в какво точно се изразяват причинените от престъплението травматични увреждания, на тъжителя Д. е бил даден 7 – дневен срок за отстраняване на нередовностите на тъжбата. В допълнително постъпила по делото молба е посочено, че причинените от престъплението травматични увреждания са: очен травматизъм, липса на двуочно зрение, оперативна намеса и направена кератопластика с имплантация на ВОЛ. След така направените уточнения, на тъжителя е било указано, че в 7 – дневен срок от получаване на съобщението следва да посочи в какво точно се изразяват очният травматизъм и липсата на двуочно зрение, както и видът на телесната повреда, доколкото средната и тежката телесна повреда са престъпления от общ характер и не се преследват по тъжба на пострадалия. Във връзка с горното по делото е постъпила молба, в която е посочено, че се касае за лека телесна повреда, обуславяща разстройство на здравето и загуба на зрението на тъжителя Д..

Съгласно чл.128 ал.2 от НК постоянната слепота с едното или с двете очи е тежка телесна повреда. Тъжителят Д. твърди, че подс. А. му е причинил загуба на зрението, което всъщност означава слепота, която, както беше посочено по – горе, е тежка телесна повреда по смисъла на чл.128 ал.2 от НК. Предвид горното и доколкото тежката телесна повреда е престъпление от общ характер и не може да се преследва по тъжба на пострадалия, следва наказателното производство да бъде прекратено. В случая материалите по делото не следва да бъдат изпращани на РП Пловдив по компетентност, тъй като от постъпилото Постановление на РП Пловдив от 20.12.2011г. се установява, че за деянието, описано в тъжбата, е било образувано досъдебно производство № ***/2011г. по описа на РУ „Полиция” гр. С. срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.128 ал.2 вр. ал.1 от НК за това, че на 17.10.2009г. в гр. С., обл. П. е причинил другиму – на Д.И.Д., ЕГН ********** тежка телесна повреда, изразяваща се в постоянна слепота с едното – дясното око. Така образуваното наказателно производство е било прекратено поради липса на осъществен състав на престъпление от общ характер.

Предвид горното

 

                           Р  А  З  П  О  Р  Е  Ж  Д  А  М:

 

          Прекратявам наказателното производство по НЧХД № 4290/2013г. по описа на ПРС, ХІ н. с.

          Разпореждането подлежи на обжалване в 15 – дневен срок от получаване на съобщението.

 

                                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Вярно с оригинала!

АМ