НЧХД 2816/2013 - Присъда - 27-02-2014

П Р И С Ъ Д А

П Р И С Ъ Д А

 

 

№ 77

 27.02.2014 година

град ПЛОВДИВ  

          

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД

       ХVІІ  наказателен състав

На   двадесет и   седми февруари             две хиляди и  четиринадесета  година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН МИНЧЕВ

 

Секретар: ВИОЛЕТА ТЕРЗИЕВА

като разгледа докладвано от съдията

НЧХД №  2816     по описа за 2013  година

 

 

П Р И С Ъ Д И

 

ПРИЗНАВА  подсъдимия П.Г.Г. – роден на  *** ***, живущ ***, б., български гражданин, неженен, с основно образование, работещ, неосъждан, с ЕГН -********** ЗА ВИНОВЕН  в това, че на 18.11.2012 г.  в гр. Пловдив е причинил на  П.Н.Н.  с ЕГН-**********   лека телесна повреда, изразяваща се в  разстройство на здравето извън случаите на чл. 128 и чл. 129 от НК – престъпление по чл. 130 ал.1 от НК, но тъй като пострадалият П.Н.Н. е отвърнал веднага на дееца със също такава телесна повреда освобождава и двамата от наказание на основание чл. 130 ал.3 от НК.

ПРИЗНАВА  подсъдимия П.Г.Г. /със снета самоличност/ ЗА НЕВИНЕН  в това на 18.11.2012 г. в гр. Пловдив да е обидил П.Н.Н.  с ЕГН-**********   , като да е казал нещо унизително за честа и достойнството му в негово присъствие, а именно да го е напсувал , поради което и на основание чл. 304 от НПК ГО ОПРАВДАВА  изцяло по повдигнатото му обвинение  за престъпление по чл. 146 ал. 1 от НК.

ОСЪЖДА подсъдимия П.Г.Г. /със снета самоличност/  да заплати на гражданския ищец П.Н.Н.  с ЕГН-**********    сумата от 2000 /две хиляди/ лева ,  представляваща обезщетение за причинени неимуществени вреди,  резултат от деянието , за което подсъдимият е предаден на съд – престъпление по чл. 130 ал.1 от НК ,  ведно със законната лихва върху тази сума,  считано от датата на извършване на деянието , а именно 18.11.2012 г.  до окончателното й изплащане , като за разликата до пълния претендиран размер от  4500 /четири хиляди и петстотин / лева , ОТХВЪРЛЯ  гражданския иск  като неоснователен .

ОСЪЖДА  подсъдимия П.Г.Г. /със снета самоличност/ да заплати по сметка на РС Пловдив сумата от 80 /осемдесет/ лева представляваща държавна такса върху уважения размер на гражданския иск.

ОТХВЪРЛЯ  като недоказан предявения от  гражданския ищец П.Н.Н.  с ЕГН-**********     против подсъдимия П.Г.Г. / със снета самоличност/ граждански иск за сумата от 1000 /хиляда / лева, представляваща обезщетение за причинени неимуществени вреди,  резултат от деянието , за което подсъдимият е предаден на съд – престъпление по чл. 146  ал.1 от НК.

На основание чл. 189 ал.3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимия П.Г.Г. /със снета самоличност/  да заплати на гражданския ищец П.Н.Н.  с ЕГН-**********    сумата от  325.50 /триста двадесет и пет лева и петдесет ст. / лева ,  представляваща направени по делото разноски.

Присъдата подлежи на обжалване в петнадесетдневен срок от днес пред ПОС.

 

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:/П/


 

 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА! В.Т.