НЧХД 2558/2013 - Присъда - 15-11-2013

Присъда по Наказателно дело 2558/2013г.

П Р И С Ъ Д А

 

 

371

 15.11.2013 година

град ПЛОВДИВ  

          

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД

         ХІ  наказателен състав

На петнадесети ноември                две хиляди и тринадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АНАСТАСОВА

 

Секретар: Катя Чокоевска

като разгледа докладвано от съдията

НЧХД № 2558 по описа за 2013 година

 

 

П Р И С Ъ Д И

 

ПРИЗНАВА подсъдимия Д.Т.С., роден на ***г***, живущ ***, българин, български гражданин, с висше образование, работещ, неженен, неосъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 18.04.2013г. в гр. П. като извършител в съучастие с А.Т.Б., ЕГН ********** като извършител е причинил на Г.Х.В., ЕГН ********** лека телесна повреда – разкъсно контузна рана на кожата на горната устна, която прониква в кухината на устата, изразяваща се в разстройство на здравето, извън случаите на чл.128 и чл.129, поради което и на основание чл.130, ал.1, вр. с чл.20, ал.2, вр. с ал.1, вр. с чл.78А от НК го освобождава от наказателна отговорност, като му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева.

ПРИЗНАВА подсъдимия А.Т.Б., роден на ***г***, живущ ***, българин, български гражданин, с висше образование, работещ, неженен, неосъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 18.04.2013г. в гр. П., като извършител в съучастие с Д.Т.С., ЕГН ********** като извършител е причинил на Г.Х.В., ЕГН ********** лека телесна повреда – разкъсно контузна рана на кожата на горната устна, която прониква в кухината на устата, изразяваща се в разстройство на здравето, извън случаите на чл.128 и чл.129, поради което и на основание чл.130, ал.1, вр. с чл.20, ал.2, вр. с ал.1, вр. с чл.78А от НК го освобождава от наказателна отговорност, като му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева.

ОСЪЖДА подсъдимите Д.Т.С. и А.Т.Б. да ЗАПЛАТЯТ солидарно на гражданския ищец Г.Х.В. сумата от 600 /шестстотин/ лева, представляваща обезщетение за неимуществените вреди, причинени от престъплението по чл. 130, ал.1 от НК, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на деянието - 18.04.2013г., до окончателно изплащане на същата, като за разликата до пълния предявен размер от 8000 /осем хиляди/ лева отхвърля гражданския иск като неоснователен.  

На основание чл. 189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимите Д.Т.С. и А.Т.Б. да ЗАПЛАТЯТ на частния тъжител и граждански ищец Г.Х.В. сумата от по 339,50 лева, представляващи направени по делото разноски.

На основание чл. 189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимите Д.Т.С. и А.Т.Б. да ЗАПЛАТЯТ по сметка на ВСС сумата от по 60 /шестдесет/ лева, представляваща направени по делото разноски, както и сумата от по 25 /двадесет и пет/ лева, представляваща ДТ върху уважения размер на гражданския иск.

Присъдата подлежи на обжалване в 15-дневен срок от днес пред ПОС.

                                                               

РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

С.Р.