НЧХД 19/2013 - Присъда - 16-09-2013

П Р И С Ъ Д А

 

 

 

 

П Р И С Ъ Д А

 

 

266

 16.09.2013 година

град ПЛОВДИВ  

          

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД

       ХVІІ  наказателен състав

На  шестнадесети септември          две хиляди и  тринадесета  година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН МИНЧЕВ

 

Секретар: ВИОЛЕТА ТЕРЗИЕВА

като разгледа докладвано от съдията

НЧХД №   19      по описа за 2013  година

 

 

П Р И С Ъ Д И

 

ПРИЗНАВА  подсъдимия В.М.Т. – роден на *** ***, българин, български гражданин, неженен, със средно образование,  работещ, не осъждан, с ЕГН -********** ЗА ВИНОВЕН  в това, че на 13.11.2012 г. в гр. Пловдив е причинил на В.Я.Д.  с ЕГН -**********  лека телесна повреда, изразяваща се в  разкъсно- контузна рана по лигавицата на горната устна ,  представляваща разстройство на здравето извън случаите на чл. 128 и чл. 129 от НК , поради което и на основание чл. 130 ал.1 вр. с чл. 78А ал.1 от НК ГО ОСВОБОЖДАВА  от наказателна отговорност и му НАЛАГА  административно наказание ГЛОБА в размер на  1500 /хиляда и петстотин / лева.

ОСЪЖДА подсъдимия В.М.Т. с ЕГН -********** да заплати на гражданския ищец В.Я.Д.  с ЕГН -**********  сумата от 2000 /две хиляди/ лева ,  представляваща обезщетение за причинени неимуществени вреди резултат от деянието , за което подсъдимия е предаден на съд ведно със законната лихва върху тази сума,  считано от датата на извършване на деянието , а именно 13.11.2012 г.  до окончателното й изплащане , като за разликата до пълния претендиран размер от  3000 /три хиляди/ лева , ОТХВЪРЛЯ  гражданския иск  като неоснователен .

На основание чл. 189 ал.3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимия В.М.Т. с ЕГН -********** да заплати на гражданския ищец В.Я.Д.  с ЕГН -**********   сумата от 332 /триста тридесет и два/  лева  ,  представляваща направени по делото разноски.

Присъдата подлежи на обжалване в петнадесетдневен срок от днес пред ПОС.

 

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:/П/

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА! В.Т.