НЧХД 8177/2012 - Присъда - 09-07-2013

П Р И С Ъ Д А

 

П Р И С Ъ Д А

 

Номер229                      09.07.2013 г.                  гр. Пловдив

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                      ХVІІ наказателен състав

на   девети юли                                         Година – 2013  г.

в публично заседание в следния състав:

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН  МИНЧЕВ

                           

Секретар: ВИОЛЕТА ТЕРЗИЕВА

като разгледа докладвано от съдията

наказателно дело НЧХД  8177  по описа за 2012  година

 

П  Р  И  С  Ъ  Д  И:

 

ПРИЗНАВА подсъдимия И.К.Б. – роден  на  *** ***, живущ ***, с адрес ***, българин , български гражданин,  разведен,  с основно образование,  работещ,  не осъждан,  ЕГН **********  за НЕВИНОВЕН  в това на  09.11.2012 г. в гр. С. да е причинил лека телесна повреда на И.И.И. с ЕГН- ********** , изразяваща се в причиняване на болка и страдание без разстройство на здравето , и тъй като обществената опасност на деянието е явно незначителна на основание чл. 9 ал. 2 пр. ІІ от НК и  чл. 304 от НПК ГО ОПРАВДАВА  изцяло по повдигнатото му обвинение за престъпление по чл. 130 ал. 2 от НК.

ОСЪЖДА  подсъдимия И.К.Б.   /със снета самоличност/ да заплати  на гражданския ищец  И.И.И.  с ЕГН -********** сумата от  1000 /хиляда/ лева, представляващи обезщетение  за претърпени неимуществени вреди  резултат от осъществено  на 09.11.2012 г. противоправно виновно поведение ,  като за разликата  до пълния претендиран размер от  2000 /две хиляди/ лева ОТХВЪРЛЯ гражданския иск като НЕОСНОВАТЕЛЕН.

         Присъдата подлежи на обжалване в 15 дневен срок от днес пред ПОС.

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                              

                                                          

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА ! В.Т.