НЧХД 7529/2012 - Определение - 24-02-2014

Определение по Наказателно дело 7529/2012г.

          П Р О Т О К О Л

 

 

24.02.2014г.                                                                   Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                                  ХХ нак. състав

На двадесет и четвърти февруари две хиляди и четиринадесета  год.

           

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДЕСИСЛАВА ПОРЯЗОВА

                                                                                                         

Секретар ЙОРДАНКА ТУДЖАРОВА

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладвано от съдията

НЧХД № 7529  по описа за 2012  година

 

 

Делото е насрочено за 09,30 часа, но започва в 10,17 часа, непосредствено след ЧНД № 690/14г.

 

На именното повикване в 10,17 часа се явиха:

 

ТЪЖИТЕЛЯТ  Г.П.Г. редовно призован не се явява. Вместо него се явява адв. Т.И., с пълномощно по делото от по-рано.

ПОДС. Д.П.Т.     редовно уведомен от предходното съдебно заседание се явява лично.

ПОДС. С.П.Т. редовно уведомен от предходното съдебно заседание се явява лично.

ПОДС. М.Г.  Г. – редовно призован чрез адв. Н. не се явява.

В залата за тримата подсъдимите се явява защитника им адв. Т. преупълномощен с пълномощно от адв. Н. приложено по делото.

Ето защо, съдът счита, че са налице предпоставките настоящото наказателно производство по НЧХД № 7529/12г., по описа на ПРС – ХХ н.с. да бъде прекратено.

          Мотивиран от горното

          СЪДЪТ

          ОПРЕДЕЛИ:

          ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 289 ал. 1 от НПК вр. с чл. 24 ал. 1 т. 6 от НПК наказателното производство по НЧХД № 7529/12г., по описа на Районен съд – Пловдив - ХХ н.с., както и в гражданската му част.  

          ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на адв. И. за спиране на производството в гражданската част, на основание чл. 229 от ГПК.

          Определението за прекратяване на производството  подлежи на обжалване в 15-дневнен срок от днес пред ПОС по реда на Глава ХХІ от НПК.    

          Протоколът се изготви в СЗ.

          Заседанието се закри в 10,27 часа.

 

 

 

 

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                                          СЕКРЕТАР:

Вярно с оригинала!

ЙТ