НЧХД 7027/2012 - Присъда - 29-11-2013

Присъда по Наказателно дело 7027/2012г.

ПРИСЪДА

 

383 


№ ...................

29.11.2013 година

град Пловдив  

           

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД

       ХХІ наказателен състав

На двадесет и девети ноември, две хиляди и тринадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЛАДИМИР ВЪЛЧЕВ

 

Секретар НЕЛИ ВЪГЛАРОВА

като разгледа докладвано от съдията

НЧХД № 7027 по описа за 2012 година

 

 

ПРИСЪДИ:

 

          ПРИЗНАВА подсъдимия Ю.К.Д. – роден на *** г. в гр. П., българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, служител към б.”Л.О.” – гр. П., живущ *** ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 06.09.2012 г. в гр. К., обл. П., е причинил другиму – А.С.Д. ***, ЕГН **********  лека телесна повреда, изразяваща се в разкъсно-контузна рана на кожата в лявата половина на челото с дължина 2 см, която представлява разстройство на здравето извън случаите на чл. 128 и чл. 129 от НК, за което на основание чл. 130, ал. 1, вр. чл. 78а, ал. 1 от НК го освобождава от наказателна отговорност и му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 1200,00 /хиляда и двеста/ лева.

          ОСЪЖДА подсъдимия Ю.К.Д., ЕГН **********, със снета по делото самоличност ДА ЗАПЛАТИ на А.С.Д.,***, обезщетение за причинените му неимуществени вреди от деянието по чл. 130, ал. 1 от НК в размер на 1500,00 /хиляда и петстотин/ лева, като ОТХВЪРЛЯ предявеният граждански иск за обезщетение за причинени неимуществени вреди до предявения им размер от 5000,00 /пет хиляди/ лева като неоснователен.

          ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК подсъдимия Ю.К.Д. да заплати на гражданския ищец А.С.Д. сумата в размер на 612,00 /шестстотин и дванадесет/ лева, представляващи разноски по водене на делото и адвокатски хонорар, а в полза на Държавата сумата от 60,00/шестдесет/ лева, представляваща Държавна такса върху признатия размер на гражданския иск по сметка на ВСС – гр. София.

          Присъдата подлежи на обжалване в 15-дневен срок от днес пред ПОС по реда на глава ХХІ от НПК.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

Н. В.