НЧХД 6478/2012 - Присъда - 01-07-2013

Присъда по Наказателно дело 6478/2012г.

П Р И С Ъ Д А

 

220                              01.07.2013 г.                               гр. ПЛОВДИВ  

 

 В   И М Е Т О  Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                              VІІ наказателен състав

 

На първи юли                                           две хиляди и тринадесета година

 

В  публично съдебно заседание в следния състав:

        

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: МЕТОДИ АНТОНОВ

 

Секретар Гергана Спасова

като разгледа, докладвано от СЪДИЯТА

ЧХД № 6478 по описа за 2012 година

 

П Р И С Ъ Д И :

 

ПРИЗНАВА подс. М.Х.Д., 39 г., българин, български гражданин, женен, с висше образование, работещ, неосъждан, ЕГН **********, за НЕВИНОВЕН, за това посредством изготвено и връчено от него писмо с изходящ № 3484/18.11.2010 г., да е приписал престъпление – изготвяне на документи с невярно съдържание на В.К.К., с което да го е наклеветил публично в качеството си на длъжностно лице – ***, при и по повод изпълнение на службата си, като от клеветата да са произлезли тежки последици, поради което и на основание чл. 304 от НПК го ОПРАВДАВА по така повдигнатото му обвинение за престъпление по чл. 148 ал. 2 вр. ал. 1 т. 1 и т. 4 вр. чл. 147 ал. 1 от НК. 

ОТХВЪРЛЯ предявения от гражданския ищец В.К.К., граждански иск против подс. М.Х.Д., за сумата от 3 000 /три хиляди / лева, представляващи обезщетение за претърпени неимуществени вреди, причинени от престъпление по чл. 148 ал. 2 вр. ал. 1 т. 1 и т. 4 вр. чл. 147 ал. 1 от НК  , като неоснователен.

ОСЪЖДА тъжителя В.К.К., ДА ЗАПЛАТИ на подс. М.Х.Д., направените от него разноски за адвокатски хонорар в размер на 700 /седемстотин/ лева.

         Присъдата подлежи на обжалване пред Пловдивски окръжен съд в 15-дневен срок от днес.

 

 

         РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

         ВЯРНО с оригинала.

 

         Г.С.