НОХД 891/2019 - Присъда - 14-05-2019

Присъда по Наказателно дело 891/2019г.

П Р И С Ъ Д А

 

 

№ 139

          14.05.2019 година

                   град ПЛОВДИВ  

           

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД

             ХХІV наказателен състав

На четиринадесети май                                две хиляди и деветнадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: НИКОЛАЙ ИНГИЛИЗОВ

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. ЕКАТЕРИНА НЕНЧЕВА

                                                       2. ВЕЛИЧКА МИТЕВА

СЕКРЕТАР: ВИОЛИНА ШИВАЧЕВА

ПРОКУРОР: СВЕТЛА НИКОЛОВА

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯТА

НОХД № 891 по описа за 2019 година.

 

ПРИСЪДИ:

 

ПРИЗНАВА подсъдимия Б.Л.И. - роден на *** ***, б., български гражданин, с основно образование, неженен /живущ на семейни начала/, безработен, неосъждан, живущ ***, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 25.12.2016г в гр.Пловдив съзнателно се е ползвал пред органите на  сектор „Охранителна полиция“ при Шесто Районно управление „Полиция“ при ОДМВР в гр.Пловдив, от неистински официален документ- свидетелство за управление на моторно превозно средство № **,издаден на името на Б.Л.И. /**/с ЕГН:**********,когато от него за самото  съставяне не може да се търси наказателна отговорност, за което и на основание чл. 316, вр. с чл. 308, ал. 2, във вр. с ал.1 от НК вр. чл. 54 от НК ГО ОСЪЖДА на 1 /една/ година и 3 /три/ месеца „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”.

 ПРИЗНАВА подсъдимия Б.Л.И. /със снета по делото самоличност/ за ВИНОВЕН в това, че на 25.12.2016г в гр.Пловдив в едногодишния срок от наказването му по административен ред с Наказателно постановление № 15-1030007928/08.01.2016г, на Началник Сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР-Пловдив,връчено на 27.09.2016г,влязло в законна сила на 05.10.2016г за управление на моторно превозно средство без съответното свидетелство за управление е управлявал лек автомобил марка „Фолксваген“,модел „Голф“ с рег. № ** без съответното свидетелство за управление, за което и на основание чл.343в, ал. 2 от НК вр. чл. 54 от НК ГО ОСЪЖДА на 1 /една/ година и 3 /три/ месеца „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” и ГЛОБА в размер на 700 /седемстотин/ лева.

На оснавание чл. 23 ал. 1 от НК НАЛАГА на подсъдимия Б.Л.И. едно общо най-тежко наказание 1 /една/ година и 3 /три/ месеца „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”, към което на основание чл. 23 ал. 3 от НК ПРИСЪЕДИНЯВА изцяло наказанието ГЛОБА в размер на 700 /седемстотин/ лева.

ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното на подс. Б.Л.И. едно общо най-тежко наказание от 1 /една/ година и 3 /три/ месеца „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” с изпитателен срок от 3 /три/ години, считано от влизане в сила на настоящата присъда.

ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК подсъдимия Б.Л.И., със снета по делото самоличност, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ОД на МВР гр. Пловдив сумата от 70,00 /седемдесет/ лева, представляваща направените разноски по делото.

ВЕЩЕСТВЕНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО - ВД № 1 - инкриминиран документ - СУМПС на името на Б.И. с №**, предаден на съхранение на домакина на Шесто РУП-Пловдив – **., след влизане в сила на настоящата присъда ДА СЕ УНИЩОЖИ по предвидения в закона ред.

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС по реда на глава ХХІ от НПК.

                            

   РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

      СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

                                                                            

   2.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

В.Ш.