НОХД 846/2019 - Присъда - 04-09-2019

Присъда по Наказателно дело 846/2019г.

        П Р И С Ъ Д А

 

 

 

213

04.09.2019  година

град ПЛОВДИВ  

                                                                                                                      

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД

                                  ХХІ  н. с.

На четвърти септември                  две хиляди и деветнадесета   година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЕОРГИ  ГЕТОВ

            СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:МАРИЯ ИВАНОВА

                 ЙОАННА ТРИОНСКА

 

Секретар: ЙОРДАНКА ТУДЖАРОВА

Прокурор: СТЕФАН ИЛИЕВ

като разгледа докладвано от съдията

НОХД № 846  по описа за 2019 година

 

 

П Р И С Ъ Д И:

 

ПРИЗНАВА подсъдимия А.Д.К. – роден на *** ***, б., с българско гражданство, живущ ***, с основно образование, неженен, неработещ, неосъждан, с ЕГН: **********, за ВИНОВЕН, в това, че на   03-ти април 2018 година, в град Куклен – област Пловдив, чрез нанасяне на удар с юмрук е причинил средна телесна повреда на Д.С. ***, изразяваща се в счупване на лявата ябълчна кост - с разместване, приравняващо се на счупване на челюст, довело до трайно затрудняване на  дъвченето и говоренето за срок повече от тридесет дни, поради което и на основание чл.129, ал.2 във връзка с ал.1 от НК, във връзка с чл. 54 от НК го ОСЪЖДА на  ПЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

ОТЛАГА на основание чл. 66 ал. 1 от НК изпълнението на наложеното на подсъдимия А.Д.К., със снета по делото самоличност, наказание ПЕТ МЕСЕЦА  ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в законна сила.

ПОСТАНОВЯВА вещественото доказателство компакт диск на лист  114 по делото, ДА ОСТАНЕ приложен по кориците на делото до неговото унищожаване.

ОСЪЖДА на основание чл. 189 ал.3 от НПК подсъдимия А.Д.К., със снета по делото самоличност, да заплати направените разноски по делото в размер на  140,76 (сто и четиридесет лева, седемдесет и шест стотинки) лева по сметка на ОД на МВР гр. Пловдив и сумата от  398 (триста деветдесет и осем) лева, в полза на съдебната власт, по сметка на Районен съд гр. Пловдив.

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд – Пловдив.

                           

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ:...................

 

   СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.....................

 

                                                                        2...................

 

Вярно с оригинала!Й.Т.