НОХД 6656/2019 - Мотиви - 16-12-2019

Мотиви по Наказателно дело 6656/2019г.

МОТИВИ

към присъда по НОХД № 6656/2019г. по описа на ПРС - IХ н.с.

 

          Районна прокуратура гр.Пловдив е повдигнала обвинение срещу  подсъдимия А.П.Ч. – роден на *** ***, ***, български гражданин, неженен, средно образование, работи като ***, осъждан, ЕГН ********** за престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4 и т. 5 вр. с чл. 194, ал. 1 вр. с чл. 26 от НК, за това, че в периода от 02.12.2014 г. до 17.01.2015 г., в гр. Пловдив, в условията на продължавано престъпление, сам и след предварителен сговор в немаловажен случай с Н. Л. А., ЕГН **********, чрез използване на техническо средство – отвертка и клещи тип „резачки“, е отнел чужди движими вещи от владението на различни лица без тяхното съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, както следва:

- на неустановена дата в периода от 02.12.2014 г. до 09.12.2014 г. в гр. Пловдив, сам, чрез използване на техническо средство – отвертка и клещи тип „резачки“, отнел чужди движими вещи – 2 бр. странични огледала от лек автомобил марка „БМВ“ с рег. № *** на обща стойност 1679,98 лева, от владението на А.А.Р., без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои;

- на 11/12.12.2014 г. в гр. Пловдив, сам, чрез използване на техническо средство – отвертка и клещи тип „резачки“, отнел чужди движими вещи – 2 бр. странични огледала от лек автомобил „БМВ“ с рег. № ***, на обща стойност 1679,98 лева, от владението на К.А.Г., без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои;

- на 11/12.12.2014 г. в гр. Пловдив сам, чрез използване на техническо средство – отвертка и клещи тип „резачки“, отнел чужди движими вещи – 2 бр. странични огледала от лек автомобил „БМВ“ с рег. № *** на обща стойност 1848,02 лева, от владението на М.П.П., без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои;

- на 08/09.01.2015 г. в гр. Пловдив, сам, чрез използване на техническо средство – отвертка и клещи тип „резачки“, отнел чужди движими вещи – 2 бр. странични огледала от лек автомобил „БМВ“ с рег. № *** на обща стойност 1848,02 лева, от владението на А.М.М., без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои;

- на 08/09.01.2015 г. в гр. Пловдив, сам, чрез използване на техническо средство – отвертка и клещи тип „резачки", отнел чужди движими вещи – 2 бр. странични огледала от лек автомобил марка „БМВ“ с рег. № *** на обща стойност 1848,02 лв, от владението на Г.Н.А., без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои;

- на 17.01.2015 г., в гр. Пловдив, след предварителен сговор с Н. Л. А., ЕГН **********, в немаловажен случай, чрез използване на техническо средство – отвертка и клещи тип „резачки“, отнел чужди движими вещи от владението на различни лица, без тяхното съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, както следва:

- 2 бр. лайсни, ведно с монтирани на тях парктроници от предна броня на автомобил „БМВ“ с рег. № ***, на обща стойност 1479,89 лева, от владението на Р.Д.Д., без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои;

- 2 бр. странични огледала от лек автомобил марка „БМВ“ с рег. № ***, на стойност 1848,02 лева, от владението на П.А.В., без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои,

или всички вещи на обща стойност 12 231,93 лева

         В съдебно заседание подсъдимият Ч. и неговият защитник -  адвокат П. са заявили, че желаят делото да се разгледа по реда на глава 27 от НПК. Съдът съобразявайки становището им е определил да се проведе предварително изслушване на страните, в хипотезата на чл. 371 т.2 от НПК. В хода на същото предварително изслушване, след като съдът е разяснил на подсъдимия правата му по чл. 371 от НПК и след като го е уведомил, че съответните доказателства от досъдебното производство и направеното от него самопризнание по чл.371 т.2 от НПК ще се ползват при постановяване на присъдата, подсъдимият е направил самопризнание и в съдебно заседание е заявил, че се признава за виновен по повдигнатото му обвинение, че признава изцяло фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт и се съгласява да не се събират доказателства за тези факти. Предвид направеното самопризнание от подсъдимия съдът, след като е установил, че самопризнанието му се подкрепя от събраните на досъдебното производство доказателства, с определение по чл.372 ал.4 от НПК е обявил, че при постановяване на присъдата ще ползва самопризнанието, без да събира доказателства за фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт. 

          В съответствие с разпоредбата на чл.373, ал.2 от НПК, предвид прилагането на диференцираната процедура по чл.372, ал.4 от НПК, във вр. с чл.371, т.2 от НПК, при провеждане на съдебното следствие съдът не е извършил разпит на подсъдимия, на свидетелите и на вещите лица за фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт.   

         Представителят на прокуратурата поддържа обвинението срещу А.Ч., за извършено от него престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4 и т. 5 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК, като сочи, че в хода на ДП и в хода на съдебното следствие, с оглед неговото протичане по реда на съкратено такова, са събрани достатъчно доказателства за виновността на Ч. в извършване на деянието, за което същият е предаден на съд, доказателствата, в своята съвкупност, водят до единствения и безпротиворечив извод за извършено от обективна и субективна страна деяние, за което подсъдимият е предаден на съд. Относно наказанието предлага на подсъдимия Ч. да се наложи наказание „Лишаване от свобода“ при условията на чл. 54 от НК, а именно 1 година и 6 месеца „Лишаване от свобода“, което на основание чл. 58а от НК да се редуцира с една трета, и след редукцията изтърпяването на наказанието на основание чл. 66 от НК следва да бъде отложено с изпитателен срок от 3 години. Също предлага на подсъдимия да бъде вменено и заплащането на разноските, направени в хода на ДП, за автооценъчни експертизи. Относно веществените доказателства – дактилоскопна следа, намираща се на лист 45 от том І на ДП, предлага да бъде унищожена след влизане в сила на присъдата, двете парчета от многожилен проводник, приложени на лист 5 от том ІІ на ДП – също да се унищожат след влизане на присъдата в сила, а останалите веществени доказателства – 1 бр. огледало и множество капачки от тасове и джанти – да останат на съхранение в ІІІ-то РУП, където са предадени, тъй като същите не са включени в обвинението и понастоящем не са установени техните собственици, поради което на този етап няма основание за разпореждане с тях.

Защитникът на подсъдимия Ч. – адвокат П. сочи, че от фактическата обстановка, отразена в обвинителния акт, която кореспондира напълно със събраните по предвидения в НПК ред доказателства, се установява безспорно извършването на посоченото в обвинителния акт деяние от подсъдимия Ч., включително последните две деяния, извършени на 17.01.2015 г. с лицето Н. А., за когото е приключило наказателното производство със споразумение с прокуратурата, и му е наложено наказание „Лишаване от свобода“ от 1 година, отложено при условията на чл. 66 от НК. Поради това предлага да бъде наложено наказание на подсъдимия в рамките максимално до 1 година и 6 месеца „Лишаване от свобода“, отложено при условията на чл. 66 от НК. В този смисъл обръща внимание, че щетите, които са причинени от деянията на подсъдимия са приблизително на половина възстановени или обезпечени, другата част – около 7000 лева не са възстановени или са частично възстановени с оглед извънсъдебното изявление на свидетелите, че са получили около 20 % от сумите от застрахователя. Предлага тези обстоятелства да бъдат взети предвид при определяне на наказанието в посочените рамки на закона, като смекчаващи отговорността такива. Също посочва, че подсъдимият е осъждан за същите деяния, като е изтърпял и наказание „Лишаване от свобода“ ефективно, присъдата е изтърпяна в *** затвор, но е условно предсрочно освободен, без да има други престъпни прояви. Обръща внимание, че всички деяния, включително в обвинителния акт, са извършени в един кризисен за подсъдимия период от 2014 г. до 2016 г., след като е изтърпял присъдата си, той е започнал работа и работи постоянно, при новото му осъждане евентуално ефективно изтърпяване на наказание „Лишаване от свобода“ няма да има индивидуален ефект спрямо него, нито ще съдейства за реализиране генералната превенция. Посочва, че подсъдимият е приключил с тези свои „младежки увлечения“, поради което предлага да бъде постановена присъда не повече от година и половина „Лишаване от свобода“ условно, по останалите въпроси се солидаризира с прокурора.

         Подсъдимият Ч. посочва, че е съгласна с казаното от защитника си, съжалява за действията си преди години, взел си е  поука, вече няма да имам такива деяния, опитва се да живее нормално.

В последната си дума заявява, че съжалява.

         Съдът, преценявайки събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, както и във връзка с доводите на страните, намери за установено следното:

          ОТ ФАКТИЧЕСКА СТРАНА:

         Подсъдимият А.П.Ч. е роден на *** ***, ***, български гражданин, неженен, средно образование, работи като ***, осъждан, ЕГН **********.

         Съдът приема за установено, че подсъдимият А.Ч. *** с родителите си. Бил завършил средното си образование и въпреки трудоспособната си възраст и добро здравословно състояние, не работел. Поради тази причина, с течение на времето, развил склонност към извършването на различни по вид престъпления против собствеността и в тази връзка, в края на 2014г. подсъдимият започнал да разучава методологията за демонтиране на части от автомобили, предимно от висок клас на марките „БМВ" и „Мерцедес".

След като се обучил чрез гледане на клипове в интернет, Ч. планирал да приложи на практика придобитите от него знания и умения. За целта решил да извършва кражби на части от скъпи автомобили -странични огледала, лайсни с монтирани на тях парктроници, капачки за тасове и други. Кражбите смятал да извършва не в родния си П., а в Пловдив, където никой не го познавал.

В изпълнение на гореописания си престъпен план, в началото на месец декември 2014г. подсъдимият Ч. започнал да посещава гр. Пловдив, където обикалял произволни малки улички и търсел паркирани леки автомобили предимно от марката „БМВ". В себе си винаги носел инструменти, които да ползва за откъртване на части от колите - отвертка, както и клещи, тип „резачки", с които да прерязва кабелите.

На неустановена с точност в хода на разследването дата в периода 02.12.2014г. до 09.12.2014г. подсъдимият Ч. пристигнал в гр. Пловдив с автобус от гр. П. в тъмната част на денонощието – около 22.00 часа и започнал да обикаля улиците на града с цел да извърши кражба от паркирани леки автомобили. Така се установил на ***, където видял паркиран автомобил марка „БМВ", модел „Х5И с per. № ***. Тъй като било тъмно и наоколо не се виждали хора, подсъдимият се приближил до колата и посредством носената в него отвертка развил болтовете, държащи страничните огледала към купето на автомобила, а с клещите тип „резачки", които носел със себе си, срязал кабелите им. След като отделил двете огледала от автомобила, подсъдимият Ч. ги прибрал в найлонов чувал и се отдалечил от мястото. След това, на автостоп се прибрал в П., където продал огледалата на неустановено по делото лице.

След няколко дни собственикът на гореописания лек автомобил -пострадалият свидетел А.Р., установил липсата на двете странични огледала на автомобила си и подал сигнал до органите на ОДМВР-Пловдив.

На 11.12.2014г. вечерта, подсъдимият Ч. отново пристигнал в Пловдив с намерение да извършва кражби от леки автомобили. Докато обхождал улиците на града в тъмната част от денонощието, като не може да се установи с категоричност дали става дума за 11.12.2014г. или ранните часове на 12.12.2014Г., подсъдимият се установил на ***, където видял паркиран лек автомобил марка „БМВ", модел „Х5" с per. № ***, който бил собственост на пострадалия свидетел К.Г., живущ наблизо. След като огледал околността и се убедил, че няма хора, подсъдимият Ч., по познатия начин, използвайки отвертка, развил болтовете, прикрепящи огледалата към автомобила, срязал кабелите с клещите, сложил така отнетите два броя странични огледала в полиетиленов чувал и се отдалечил.

Непосредствено след извършване на описаната кражба от автомобила на свидетеля Г., като отново не може да бъде установено точната дата, подсъдимият се установил в района на ***. Там забелязал лек автомобил марка „БМВ", модел „Х5" с per. № ***, който бил паркиран на улицата от собственика му - пострадалият свидетел М.П.. Отново по същия механизъм, използвайки отвертка и клещи, подсъдимият Ч. демонтирал двете странични огледала на автомобила на свидетеля П., поставил ги в чанта и се отдалечил от местопроизшествието.

На 12.12.2014г., около 08.30 сутринта, свидетелят Г., на тръгване за работа, установил липсата на двете странични огледала на автомобила си, за което подал сигнал до органите на МВР.

Също на 12.12.2014г. сутринта, свидетелят П. констатирал извършената кражба от автомобила му и сигнализирал компетентните органи.

Отново по познатата му вече престъпна схема, подсъдимият се разпоредил с предмета на двете кражби като продал огледалата на неустановени по делото лица.

В началото на 2015г. подсъдимият Ч. отново изпитал остра нужда от парични средства и решил да продъпжи с престъпната си дейност в гр. Пловдив.

В изпълнение на тези си престъпни намерения, на неустановена с точност дата в периода 08-09.01.2015г. подсъдимият пристигнал в гр. Пловдив и започнал да обхожда улиците в тъмната част на денонощието, търсейки подходящи автомобили от които да извърши кражби.

Така се установил на ***, където видял паркиран ползваният от свидетеля А.М. лек автомобил „БМВ", модел „Х5“ с рег. № ***. По познатия вече начин, ползвайки отвертка и клещи, тип „резачки", подсъдимият Ч. свалил двете странични огледала на автомобила, сложил ги в предварително приготвена непрозрачна чанта и се отдалечил.

Отново на неустановена с точност дата в периода 08-09.01.2015г., в тъмната част на денонощието, подсъдимият се установил на *** в гр. Пловдив. Там видял паркирания от пострадалия свидетел Г.А. лек автомобил марка „БМВ", модел „Х5" с per. № ***.

В изпълнение на престъпния си план, възползвайки се от тъмнината, подсъдимият Ч., с помощта на отвертка и клещи, демонтирал двете странични огледала за обратно виждане на автомобила, ползван от пострадалия А.. Така демонтирани, подсъдимият поставил огледалата в чанта и се отдалечил.

На 09.01.2015г., около 08.30 сутринта, свидетелят М., на тръгване за работа, установил липсата на двете странични огледала на автомобила си, за което подал сигнал до органите на МВР.

Също на 09.01.2015г. сутринта, свидетелят А. констатирал извършената кражба на страничните огледала на автомобила му и сигнализирал компетентните органи.

След горните деяния, подсъдимият Ч. се свързал със свидетеля Н. А., с когото били съученици и приятели. Разказал му в детайли за дейността си и му предложил да се включи в нея. Свидетелят А., преценил, че желае да участва и двамата се уговорили, заедно да продължат с кражбите на територията на град Пловдив.

В изпълнение на горното, на 16.01 2015г. двамата извършители пристигнали около 22.00 часа в гр. Пловдив с автобус от гр. П.. В себе си подсъдимият Ч. носел отвертка, а свидетелят А. клещите, тип „резачки". От автогарата двамата се отправили в посока към хотел „Санкт Петербург", където започнали да обикалят малките улички, търсейки подходящ автомобил, от който да извършат кражба. Така, малко след полунощ, вече на 17.01.2015г. двамата се озовали на ***. Вниманието им привлякъл лек автомобил марка „БМВ", модел „745" с per. № ***, който бил нов и на значителна стойност. Същият бил собственост на пострадалия свидетел Р.Д., който живеел в кооперация на същия адрес.

Подсъдимият Ч. и свидетелят А. се приближили до предната броня на автомобила и започнали да демонтират лайсните, върху които имало фабрично монтирани парктроници. Целта им били именно парктрониците, които били скъпи. Използвайки отвертката, Ч. успял да демонтира лайсните с парктроници на тях, а А., ползвайки клещите, прерязал кабелите им. По този начин отнели лайсните с парктроници и се отдалечили от местодеянието.

Вместо да с приберат по домовете си, двамата извършители скрили двата парктроника в храсталак в близост до очна клиника „Луксор" и продължили да обикалят улиците, с намерението да вършат още кражби.

В изпълнение на тази си цел, около 02.00 часа, двамата се установили на ***, където бил паркиран автомобилът на пострадалия свидетел П.В. марка „БМВ", модел „Х5", с per. № ***. Подсъдимият Ч. и свидетелят А. започнали да демонтират страничните огледала на автомобила. Ползвайки отвертката и клещите, с общи усилия двамата успели да свалят двете огледала.

Тази дейност на подсъдимият Ч. и свидетеля А. била наблюдавана от собственика на автомобила - свидетеля В., който бил излязъл на терасата на апартамента си, находящ се на същата улица. В. незабавно слязъл на улицата и тръгнал към колата си. В този момент подсъдимият Ч. и свидетеля А. го видели, скрили огледалата - всеки едно от тях под връхната си дреха и избягали от мястото на деянието.

Веднага свидетелят В. подал сигнал на ЕЕН 112 за извършената кражба. Изтегляйки се от местопрестъплението, подсъдимият Ч. и свидетелят А., носейки откраднатите огледала от автомобила на В.,***. В един момент до тях спрял патрулен автомобил на 03-то РУ при ОДМВР-Пловдив, който бил изпратен за обход в района по повод получения сигнал от свидетеля В.. От автомобила излезли свидетелите А. и М. - униформени служители на МВР. Полицейските служители поискали документите на двамата младежи. Докато последните се суетели, на полицаите направило впечатление, че двамата крият обемисти предмети под връхните си дрехи. На въпроса на полицаите, имат ли нещо общо с кражба, извършена в района, Ч. и А. извадили всеки по едно огледало изпод якетата си и признали, че са извършители на кражба от автомобил в района. Освен това се съгласили да заведат двамата полицейски служители до автомобила, от който са свалили огледалата. Били качени в патрулния автомобил и завели полицаите до автомобила на свидетеля В., който все още бил при колата си. Посочили и мястото, където били скрили лайсните с монтирани на тях парктроници, свалени от автомобила на свидетеля Д.. След като били предадени по съответния ред, впоследствие вещите, предмет на кражбата, извършена на 17.01.2015г. били върнати на собствениците им - свидетелите Д. и В..

         ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА:

         Така описаната фактическа обстановка съда счита за безспорно установено въз основа на извършеното от подсъдимия Ч. цялостно признаване на фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт, по реда на чл.371, т.2 от НПК, което самопризнание напълно се подкрепя от събраните в хода на досъдебното производство доказателства, както следва:

         Самопризнанието на подсъдимия Ч. се подкрепя от показанията на разпитания в хода на досъдебното производство свидетели Н. Л. А., Н. П. С., К. К. М., К. Д. У.,  И. К. П., О. А. А., Г.Н.А., Р.Д.Д., П.А.В., К.А.Г., А.М.М., М.П.П. и А.А.Р., които показания съдът преценява като последователни, логични, непротиворечиви и съответстващи на събрания по делото доказателствен материал, като кредитира същите като истинни. От последните се установява фактическата обстановка, съгласно посоченото в обвинителния акт.

         Съдът взе предвид заключенията на изготвените в хода на досъдебното производство три броя авто-оценъчни експертизи (том III, л.23 – л.25; том III, л.65 – л.69; том III, л.98 – л.103;) Съдът приема заключенията на последните експертизи като компетентно изготвени, с необходимите професионални познания и опит в съответната специализирана област, и съответстващи на събраните по делото доказателства. От същите се установяват стойността на отнетите инкриминирани вещи, съгласно описаната като възприета от съда фактическа обстановка, както и общата им стойност от 12 231,93 лева.

ПО ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПРАВОТО:

При така описаната безспорна фактическа обстановка, съдът приема, че със своите действия подсъдимият А.П.Ч. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4 и т. 5 вр. с чл. 194, ал. 1 вр. с чл. 26 от НК, както следва:

ОТ ОБЕКТИВНА СТРАНА:

Затова, че в периода от 02.12.2014г. до 17.01.2015г., в гр. Пловдив, в условията на продължавано престъпление, сам и след предварителен сговор в немаловажен случай с Н. Л. А., ЕГН **********, чрез използване на техническо средство – отвертка и клещи тип „резачки“, е отнел чужди движими вещи от владението на различни лица без тяхното съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, както следва:

- на неустановена дата в периода от 02.12.2014 г. до 09.12.2014 г. в гр. Пловдив, сам, чрез използване на техническо средство – отвертка и клещи тип „резачки“, отнел чужди движими вещи – 2 бр. странични огледала от лек автомобил марка „БМВ“ с рег. № *** на обща стойност 1679,98 лева, от владението на А.А.Р., без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои;

- на 11/12.12.2014 г. в гр. Пловдив, сам, чрез използване на техническо средство – отвертка и клещи тип „резачки“, отнел чужди движими вещи – 2 бр. странични огледала от лек автомобил „БМВ“ с рег. № ***, на обща стойност 1679,98 лева, от владението на К.А.Г., без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои;

- на 11/12.12.2014 г. в гр. Пловдив сам, чрез използване на техническо средство – отвертка и клещи тип „резачки“, отнел чужди движими вещи – 2 бр. странични огледала от лек автомобил „БМВ“ с рег. № *** на обща стойност 1848,02 лева, от владението на М.П.П., без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои;

- на 08/09.01.2015 г. в гр. Пловдив, сам, чрез използване на техническо средство – отвертка и клещи тип „резачки“, отнел чужди движими вещи – 2 бр. странични огледала от лек автомобил „БМВ“ с рег. № *** на обща стойност 1848,02 лева, от владението на А.М.М., без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои;

- на 08/09.01.2015 г. в гр. Пловдив, сам, чрез използване на техническо средство – отвертка и клещи тип „резачки", отнел чужди движими вещи – 2 бр. странични огледала от лек автомобил марка „БМВ“ с рег. № *** на обща стойност 1848,02 лв, от владението на Г.Н.А., без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои;

- на 17.01.2015 г., в гр. Пловдив, след предварителен сговор с Н. Л. А., ЕГН **********, в немаловажен случай, чрез използване на техническо средство – отвертка и клещи тип „резачки“, отнел чужди движими вещи от владението на различни лица, без тяхното съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, както следва:

- 2 бр. лайсни, ведно с монтирани на тях парктроници от предна броня на автомобил „БМВ“ с рег. № ***, на обща стойност 1479,89 лева, от владението на Р.Д.Д., без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои;

- 2 бр. странични огледала от лек автомобил марка „БМВ“ с рег. № ***, на стойност 1848,02 лева, от владението на П.А.В., без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои,

или всички вещи на обща стойност 12 231,93 лева.

От обективна страна се установи по несъмнен начин, че престъплението е осъществено при условията на продължавано такова, а именно – със седем отделно деяния, които осъществяват поотделно един състав на едно и също престъпление, а именно – това по чл.195, ал.1 от НК, извършени са през непродължителни периоди от време – от 02.12.2014г. до 17.01.2015г., при една и съща обстановка и при еднородност на вината, при което последващите се явяват от обективна и субективна страна продължение на предшестващите.

Също от обективна страна се установява, че деянията са осъществени от подсъдимия Ч. чрез използване на техническо средство по смисъла на чл.195, ал.1, т.4 от НК, а именно – отвертка и клещи тип „резачки“.

И на последно място от обективна страна, установява се, че  двете деяния на 17.01.2015 г., в гр. Пловдив, са извършени от подсъдимия Ч. след предварителен сговор с Н. Л. А., ЕГН **********, съгласно описаната от съда като възприета фактическа обстановка, а именно –в уговорката е участвал всеки от двамата подсъдимите, който е взел решението за извършване на престъплението известно време преди деянието, в спокойно състояние и при обсъждане на мотивите “за” и “против” извършването.

Налице е и вторият обективен елемент от квалификацията по чл.195,ал.1,т.5 от НК –“немаловажност на случая”. Видно от приетото и неоспорено от страните експертно заключение общата стойност на отнетите от двамата вещи при деянията на  17.01.2015 г. е 3 327,91 лева, което е един твърде значителен размер, съпоставен с размера на минималната работна заплата за страната към същия период. Също така следва да се съобрази и начина на осъществяване на деянията – през нощта, чрез използване на техническо средство. Горното не позволява заключението, се че касае за „маловажен случай“.

ОТ СУБЕКТИВНА СТРАНА:

         Деянието е извършено от подсъдимия Ч. при пряк умисъл като форма и вид на вината. Същият напълно е съзнавал противоправния характер на поведението си, чиито забранени от закона последици непосредствено е преследвал, като това се установява по несъмнен начин при анализ на фактическата обстановка, във връзка с деянието.

Също от субективна страна във връзка с двете деяния на 17.01.2015 г., в гр. Пловдив, установява се, че всеки един от двамата извършители е съзнавал  участието на другия в извършването на изпълнителното деяние и ролята, която е имал.

          Ето защо, съдът призна подсъдимия А.П.Ч. – роден на *** ***, ***, български гражданин, неженен, средно образование, работи като ***, осъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че в периода от 02.12.2014 г. до 17.01.2015 г., в гр. Пловдив, в условията на продължавано престъпление, сам и след предварителен сговор в немаловажен случай с Н. Л. А., ЕГН **********, чрез използване на техническо средство – отвертка и клещи тип „резачки“, е отнел чужди движими вещи от владението на различни лица без тяхното съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, както следва:

- на неустановена дата в периода от 02.12.2014 г. до 09.12.2014 г. в гр. Пловдив, сам, чрез използване на техническо средство – отвертка и клещи тип „резачки“, отнел чужди движими вещи – 2 бр. странични огледала от лек автомобил марка „БМВ“ с рег. № *** на обща стойност 1679,98 лева, от владението на А.А.Р., без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои;

- на 11/12.12.2014 г. в гр. Пловдив, сам, чрез използване на техническо средство – отвертка и клещи тип „резачки“, отнел чужди движими вещи – 2 бр. странични огледала от лек автомобил „БМВ“ с рег. № ***, на обща стойност 1679,98 лева, от владението на К.А.Г., без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои;

- на 11/12.12.2014 г. в гр. Пловдив сам, чрез използване на техническо средство – отвертка и клещи тип „резачки“, отнел чужди движими вещи – 2 бр. странични огледала от лек автомобил „БМВ“ с рег. № *** на обща стойност 1848,02 лева, от владението на М.П.П., без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои;

- на 08/09.01.2015 г. в гр. Пловдив, сам, чрез използване на техническо средство – отвертка и клещи тип „резачки“, отнел чужди движими вещи – 2 бр. странични огледала от лек автомобил „БМВ“ с рег. № *** на обща стойност 1848,02 лева, от владението на А.М.М., без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои;

- на 08/09.01.2015 г. в гр. Пловдив, сам, чрез използване на техническо средство – отвертка и клещи тип „резачки", отнел чужди движими вещи – 2 бр. странични огледала от лек автомобил марка „БМВ“ с рег. № *** на обща стойност 1848,02 лв, от владението на Г.Н.А., без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои;

- на 17.01.2015 г., в гр. Пловдив, след предварителен сговор с Н. Л. А., ЕГН **********, в немаловажен случай, чрез използване на техническо средство – отвертка и клещи тип „резачки“, отнел чужди движими вещи от владението на различни лица, без тяхното съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, както следва:

- 2 бр. лайсни, ведно с монтирани на тях парктроници от предна броня на автомобил „БМВ“ с рег. № ***, на обща стойност 1479,89 лева, от владението на Р.Д.Д., без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои;

- 2 бр. странични огледала от лек автомобил марка „БМВ“ с рег. № ***, на стойност 1848,02 лева, от владението на П.А.В., без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои,

или всички вещи на обща стойност 12 231,93 лева – престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4 и т. 5 вр. с чл. 194, ал. 1 вр. с чл. 26 от НК.

         ПО НАКАЗАНИЕТО:

         След като намери подсъдимия Ч. за виновна, при индивидуализиране на наказанието съдът отчете като отегчаващо обстоятелство следва да се отчете немалката обща стойност на предметите на деянието, а именно - 12 231,93 лева. От друга страна, като смекчаващи отговорността обстоятелства се отчитат признанието на вината и изразеното съжаление, липсата на предходни осъждания към момента на осъществяване разглежданите деяние, както и обстоятелството, че от тяхното реализиране е изминал един не малък период от няколко години.

         Предвид горното съдът намери, че е налице превес на смекчаващите отговорността обстоятелства, поради което на подсъдимия Ч. следва да бъде определено едно наказание, ориентирано към предвидения от законодателя минимум, макар и не равно на него, предвид вече коментираните отегчаващи обстоятелства.

         Предвид това, съдът при условията на чл. 54 от НК определи и наложи на подсъдимия А.П.Ч. наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” в размер на ЕДНА ГОДИНА и ТРИ МЕСЕЦА, като намери същото за справедливо, съответстващо на извършеното престъпление и че ще съдейства в максимална степен за осъществяване целите по чл.36 от НК, като същевременно ще съблюдава и принципа за употреба на наказателна репресия в минимално необходимо количество.

         Съобразявайки императивната разпоредба на чл.373, ал.2 от НПК, във вр. с чл.372, ал.4 от НК, във вр. с чл.371, т.2 от НПК, във вр. с чл. чл.58а, ал.1 от НК, съда НАМАЛИ така определеното наказание с една трета и ОСЪДИ подсъдимия А.П.Ч. на наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”  в размер на ДЕСЕТ МЕСЕЦА.

         Също така на основание чл. 59, ал. 2 вр. ал. 1 от НК съдът намери, че от така определеното наказание ДЕСЕТ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” следва да бъде приспадната времето, през което подсъдимият А.П.Ч. е бил задържан за 24 часа по ЗМВР със Заповед № 22 от 17.01.2015 г. на полицейски орган при І-во РУ при ОДМВР – Пловдив, считано от 17.01.2015 г. до 18.01.2015 г., като един ден задържане ДА СЕ ЗАЧИТА за един ден лишаване от свобода.

         Настоящият състав на съда счете, че изпълнението на така определеното наказание „Лишаване от свобода” за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА следва да бъде ОТЛОЖЕНО за срок от ТРИ ГОДИНИ, на основание чл.66, ал.1 от НК, доколкото подсъдимият не е осъждана на наказание лишаване от свобода за престъпление от общ характер и съдът намира, че за постигане целите на наказанието и преди всичко за поправянето на осъдения, не е наложително същото наказание да бъде изтърпяно, извод за което се прави относно събраните по делото данни за личността на подсъдимия, които не я описват като лице с висока степен на обществена опасност и съответно – с утвърдени престъпни навици.

ПО ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА: 

         Съдът намери, че веществените доказателства:

-        1 брой странично огледало за лек автомобил с черен корпус;

-        1 брой черно странично огледало – отделено от корпуса;

-        2 броя сиви на цвят лайсни с парктроници;

-        4 броя капачки за тасове с лого на БМВ;

-        4 броя капачки за тасове с лого на Хюндай;

-        7 броя капачки за тасове с лого на Рено;

-        8 броя капачки за тасове с лого на Сеат;

-        4 броя капачки за тасове с лого на Алфа Ромео;

-        4 броя капачки за тасове с лого на Волво;

-        4 броя капачки за тасове с лого на Хонда;

-        4 броя капачки за тасове с лого на Шевролет;

-        4 броя капачки за тасове с лого на Лексус;

-        4 броя капачки за тасове без лого;

-        10 броя капачки за автомобилни тасове с лого на Фолксваген;

-        1 брой капачка за автомобилен тас без лого;

-        Автомобилни капачки за джанти и тасове:

-        4 броя с лого на Опел;

-        4 броя с лого на Хонда;

-        4 броя с лого на Нисан;

-        9 броя с лого на Форд 1 брой с лого на Хюндай;

-        6 броя без лого 1 брой капачка за тас с лого на Фолксваген,

предадени на домакина на Трето РУ – Пловдив, следва ДА ОСТАНАТ по делото, след влизане на присъдата в сила. Същите са иззети при претърсване и изземване на 17.01.2015г. в ползван подсъдимия гараж в гр. П.. Не се установява гореизброените веществени доказателства да имат връзка с деянията, предмет на настоящото наказателно производство, въпреки това по делото няма данни и не може да се установи на кого принадлежат същите.

         Също така съдът намери, че веществени доказателства:    

-        1 брой дактилоскопна следа, намираща се на лист 45 от I том на материалите по делото;

-        2 броя парчета от многожилен проводник с черна изолация, намиращи се на лист 5 от II том на материалите по делото, следва ДА СЕ УНИЩОЖАТ като вещи без стойност. В този смисъл съдът счете, че необходимостта от съхранение на същите веществени доказателство е отпаднала, с оглед приключване на наказателното производство. Последните, предвид своя характер, са очевидно вещи без стойност, поради което и не следва да бъда обсъждан въпроса за тяхното отнемане в полза на държавата или връщане на правоимащо лице.

         ПО РАЗНОСКИТЕ:

         След като намери подсъдимия А.П.Ч. за виновен в извършено престъпление по престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4 и т. 5 вр. с чл. 194, ал. 1 вр. с чл. 26 от НК съдът счете, че на основание чл.189, ал. 3 от НПК същият следва да бъде осъден да заплати направените разноски по досъдебното производство в размер на 231 лева по сметка на ОДМВР – Пловдив в полза на Държавата.

 

По изложените  мотиви съдът постанови присъдата си.                                                         

       

                                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: (п)

 

 

         ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

         И. Й.