НОХД 6652/2019 - Мотиви - 14-01-2020

Мотиви по Наказателно дело 6652/2019г.

МОТИВИ

към Присъда № 295/15.11.2019г. по НОХД № 6652/2019г. по описа на ПРС, ХХІІн.с.

 

Пловдивска районна прокуратура е повдигнала обвинение срещу М.И.Ч., ЕГН **********, и същият е предаден на съд за извършено престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 1, вр.чл. 194, ал. 1, вр.чл. 29, ал. 1, б. „б”, вр.чл. 26, ал. 1 от НК, за това, че за периода от 20.04.2019г. до 25.04.2019г. в гр. Пловдив, при условията на продължавано престъпление и при условията на опасен рецидив - извършил е престъплението, след като е бил осъждан два пъти на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, като поне за едно от тях изпълнението на наказанието не е отложено по чл. 66 от НК е отнел чужди движими вещи на обща стойност 379,71 лв. от владението на „ТЕКРЕАЛ“, ЕООД гр. Пловдив, без съгласието на ръководството на дружеството, с намерение противозаконно да ги присвои, както следва:

На 20.04.2019г. в гр. Пловдив е отнел чужди движими вещи, както следва: 10 бр. медни колене с диаметър Ф 42 – на стойност 160,80 лв., 5 бр. медни колене с диаметър Ф 35 – на стойност 51,60 лв., 1 метър медна тръба с диаметър Ф 42 – на стойност 38,65 лв., 1 метър медна тръба с диаметър Ф 35 - на стойност 32,74 лв. и 1 метър медна тръба с диаметър Ф 22 – на стойност 13,02 лв., всичко на обща стойност 296,81 лв.;

На 25.04.2019г. в гр. Пловдив е направил опит да отнеме чужди движими вещи, както следва: 5 метра медни тръби с диаметър Ф 12,7 на стойност 34,90 лв., като деянието е останало недовършено по независещи от волята на дееца причини;

На 25.04.2019г. в гр. Пловдив е отнел чужда движима вещ – 1 бр. несесер с инструменти марка Бош на стойност 48 лв.

         По искане на подсъдимия и неговия защитник, съдът е допуснал предварително изслушване на страните по реда на чл. 370 и чл. 371 т.2 от НПК.

         В съдебно заседание представителят на прокуратурата поддържа обвинението  със същата правна квалификация на деянията. По отношение на реализирането на наказателната отговорност пледира на подсъдимия да бъде наложено наказание при баланс на смекчаващите и отегчаващи отговорността обстоятелства, а именно лишаване от свобода, чийто размер след редукцията съгласно правилата на чл.58а от НК да бъде определен към предвидения в закона специален минимум.

В съдебно заседание не е конституиран граждански ищец.

Подсъдимият  в съдебно заседание признава вината си. Декларира, желание делото да приключи чрез провеждане на предварително излушване, както и че не оспорва фактическата обстановка, такава каквато е посочена в Обвинителния акт и се съгласява да не се събират доказателства по посоченото в него. Моли  съда да му наложи по-леко наказание.

         Адв.А., сл.защитник на подсъдимия, моли съда да му определи наказание “лишаване от свобода” в минимален размер, излагайки аргументи за наличие на смекчаващи отговорността обстоятелства.

         Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност , намери за установено следното:

         ОТ ФАКТИЧЕСКА СТРАНА

Подсъдимият М.И.Ч. е роден на ***г***, б., българско гражданство, основно образование, неженен, неработещ, осъждан, адрес за призоваване **, ЕГН **********.

Подс.М.И.Ч. извършил престъплението при условията на опасен рецидив, след като бил осъждан два пъти на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, като поне за едно от тях изпълнението на наказанието не било отложено по чл. 66 от НК, а именно с Определение от 23.04.2013г. на Софийски районен съд, НО, 5 – ти състав, постановено по НОХД № 1518/2013г., влязло в законна сила на 23.04.2013г. за извършено престъпление по чл. 354а, ал. 3, т. 1 от НК му било наложено наказание „Лишаване от свобода“ за срок от шест месеца, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на наказанието било отложено за срок от три години и с Определение № 1068/22.12.2017г. по НОХД № 8299/2017г. по описа на Районен съд гр. Пловдив, 1-ви състав, влязло в законна сила на 22.12.2017г. за извършено престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 7 вр. с чл. 194, ал. 1 вр. с чл. 28, ал. 1 от НК му било наложено наказание „Лишаване от свобода“ за срок от осем месеца. На основание чл. 57, ал. 1, т. 3 от ЗИНЗС било определено наказанието Лишаване от свободаза срок от осем месеца да се изтърпи при първоначален общ режим. С Определение № 405/26.03.2018г. на ПОС по ЧНД № 533/2018г. подс.Ч. е бил освободен условно предсрочно от остатъка от изтърпяване на наложеното му наказание от осем месеца лишаване от свобода в размер на един месец и четиринадесет дни с изпитателен срок в същия размер, считано от датата на влизане в сила на определението , като последното е влязло в законна сила на 03.04.2018г. и наказанието по НОХД № 8299/2017г. на ПРС е било изтърпяно на 03.04.2018г.

Описаните осъждания обуславят правната квалификация на деянието, предмет на настоящото наказателно производство, като извършено при условията на опасен рецидив в хипотезата на б. "б" на чл. 29, ал. 1 НК. Към момента на извършване на настоящото престъпление не е изтекъл срокът, визиран в разпоредбата на чл. 30, ал. 1 от НК, а именно пет години от изтърпяването на наказанията по горепосочените осъждания.

Свидетелят Р.С.Д. бил управител на търговско дружество „ТЕКРЕАЛ“, ЕООД гр. Пловдив с ЕИК 203284796. Юридическото лице било възложител /инвеститор/ по договор за строителство на сграда, проектирана като високотехнологичен център, находяща се в гр. Пловдив, бул. Санкт Петербург, № 97.

През април месец 2019г. сградата била в етапа на „груб строеж“, т.е. с изградена конструкция. Строителството продължавало с паралелно изграждане на фасадата, отоплителна, вентилационна, климатична инсталация и В и К инсталация.

Също така през април месец 2019г. подс. М.И.Ч. извършвал обща работа на строителния обект по уговорка със свидетеля Р. С.Д. в продължение на около две седмици.

Охраната на обекта включвала изградено видеонаблюдение, сензори за движение, електронна лазерна бариера в подземния гараж и сигнално – охранителна система. Въз основа на договора с частна охранителна фирма ПОЛИС СОТ СЕКЮРИТИ, ЕООД гр. Пловдив имало и един човек жива охрана на обекта.

Във времето, през което бил ангажиран на строителния обект на търговско дружество „ТЕКРЕАЛ“, ЕООД с ЕИК 203284796, подс. М.И.Ч. се запознал с обстановката там. Той знаел за взетите мерки за сигурност, както и за наличните материали, техника и инструменти.

На 20.04.2019г. подс. М.И.Ч. решил да извърши кражба от строителния обект, на който до скоро помагал с обща работа. От там искал да отнеме движими вещи – строителни материали, с които впоследствие да се разпореди и по този начин да се снабди с парични средства.

Около 17.00 часа на 20.04.2019г. в изпълнение на решението си, подс.М.И.Ч. проникнал на строителния обект незабелязано от охранителя през отвор в оградата. Той се насочил към паркинга на сградата, като носел на гърба си раница. От там той напълнил в раницата си медни колене и тръби. На излизане подсъдимият си послужил със стълба, която поставил във вентилационна шахта в юго – източния ъгъл на подземния паркинг, след което с раницата на гърба, ведно с отнетите вещи, напуснал обекта през главния вход на бул. Санкт Петербург, № 97.

По същото време свидетелят Р.С.Д. пристигнал на обекта по сигнал на охранителя. Той преместил стълбата от вентилационна шахта в юго-източния ъгъл на подземния паркинг в центъра му и след кратък оглед си тръгнал.

По – късно свидетелят Р.С.Д. прегледал записите от охранителните камери, на които видял как лице, наподобяващо подс.М.И.Ч. се намира на територията на строителния обект и го напуска по гореописания маршрут около 17.00 часа на 20.04.2019г.

Вечерта на същия ден, около 23.00 часа на 20.04.2019г., в продължение на взетото си решение, подс.М.И.Ч. отново се върнал на строителния обект. В раницата си отново напълнил медни колене и тръби, като този път монтирал стълбата във вентилационна шахта в северо-западния ъгъл на паркинга на излизане.

При двете прониквания на обекта на 20.04.2019г. в изпълнение на взетото си решение, подс.М.И.Ч. отнел от владението на търговско дружество „ТЕКРЕАЛ“, ЕООД с ЕИК 203284796 10 бр. медни колене с диаметър Ф 42, 5 бр. медни колене с диаметър Ф 35, 1 метър медна тръба с диаметър Ф 42, 1 метър медна тръба с диаметър Ф 35 и 1 метър медна тръба с диаметър Ф 22.

На 21.04.2019г. свидетелят Р.С.Д. посетил отново строителния обект в гр. Пловдив, бул. Санкт Петербург, № 97. Той видял преместената стълба, която била използвана от обвиняемия при оттеглянето му след осъщественото деяние около 23.00 часа предната вечер.

На 25.04.2019г. подс.М.И.Ч. решил да извърши отново кражба от строителния обект на търговско дружество „ТЕКРЕАЛ“, ЕООД с ЕИК 203284796. Около 16.00 часа на 25.04.2019г. той проникнал в района на строежа. Насочил се към фургона за охранителите с намерение да отнеме медни тръби с дължина 5 метра Ф12,7, свързващи външното и вътрешното тяло на климатик марка Медеа. Той развил тиксото, облепящо изолацията на тръбите, като искал да пречупи тръбите, за да добие фактическа власт над тях. В този момент при него се появил охранителя на обекта – свидетелят Т.К.Ч., който го прекъснал. Подсъдимият не успял да довърши намисленото, но със съдействието на свидетеля Т.Ч., проникнал във фургона, който бил отключен от охранителя. От там подс.М.И.Ч. взел несесер с инструменти марка Бош, собственост и във владение на търговско дружество „ТЕКРЕАЛ“, ЕООД с ЕИК 203284796. Така той прекъснал фактическата власт на управителя му и установил своя. След това подсъдимият си тръгнал.

Следобеда на 25.04.2019г. подс.М.И.Ч. отишъл в пункт за изкупуване на черни и цветни метали, стопанисван от търговско дружество Гаро 2004, ЕООД. Там той продал на свидетеля К.Е.И. несесера с инструменти марка Бош за сумата от 12 лева.

В хода на досъдебното производство несесерът с инструменти марка Бош бил иззет като веществено доказателство.

На 26.04.2019г. подс.М.И.Ч. отново се върнал на строителния обект. Тогава той бил забелязан от охранителя и задържан от органите на МВР.

В хода на разследването била назначена и изготвена оценъчна експертиза на предметите на престъплението. От заключението и се установило, че стойността на инкриминираните вещи, предмет на престъплението била както следва: на 20.04.2019г. – 10 бр. медни колене с диаметър Ф 42 – на стойност 160,80 лв., 5 бр. медни колене с диаметър Ф 35 – на стойност 51,60 лв., 1 метър медна тръба с диаметър Ф 42 – на стойност 38,65 лв., 1 метър медна тръба с диаметър Ф 35 - на стойност 32,74 лв. и 1 метър медна тръба с диаметър Ф 22 – на стойност 13,02 лв., всички на обща стойност 296,81 лв.; на 25.04.2019г. – 5 метра медни тръби с диаметър Ф 12,7 – на стойност 34,90 лв. и 1 бр. несесер с инструменти марка Бош – на стойност 48лв. Или общата стойност на предметите от деянията на двете дати била 379,71 лева. 

Съдът възприе и кредитира в присъдата си заключението на вещото лице, като изготвено обективно, с необходимите професионални знания и опит в съответната област. Същото не се оспорва от страните.

         За да постанови присъдата си Съдът прие за безсъмнено установена именно така описаната фактическа обстановка.

         Гореописаната фактическа обстановка се установи по несъмнен начин от следните, събрани по делото доказателствени материали - от самопризнанията на подсъдимия, направени в съдебното заседание,  от свидетелските показания на свидетелите Р.С.Д., С.Х.М., К.Е.И., Т.К.Ч. и Ц.Н.Н., дадени в досъдебното производство, които подкрепят направеното самопризнание от подсъдимия и са събрани по реда, предвиден в НПК, както и от писмените доказателства, събрани на досъдебното производство, прочетени на основание чл.283 от НПК и надлежно приобщени към доказателствения материал – протокол за оглед на оглед на веществени доказателства, протоколи за доброволно предаване, протокол за предаване на задържано лице на органите на МВР, заповед за задържане на лице, заключение на стоковооценъчна експертизи, справка от ТР, покупко-изплащателна сметка, справка за съдимост и характеристична справка за подсъдимия, както и приобщените по делото веществени доказателства.

         От наличните по делото доказателствени материали, които безсъмнено подкрепят направеното в съдебно заседание самопризнание от подсъдимите, по безсъмнен начин се установи осъществяването на деянието, предмет на настоящото наказателно производство, неговото време, място, механизъм и начин на извършване, както и авторството.

         Това е така, тъй като свидетелите Р.С.Д., С.Х.М., К.Е.И., Т.К.Ч. и Ц.Н.Н., логично и непротиворечиво изясняват всички факти и обстоятелства, които са им станали известни и които са предмет на доказване в настоящото производство – инкриминирания период, фактът на отнемане на вещите, вида и характера им, като показанията им се подкрепят и от приложените по делото писмени и веществени доказателства, които съдът цени като обективни, достоверни и неоспорени от страните.

В тази насока и при постановяване на присъдата си, съдът се ползва от самопризнанието на подсъдимия, което в контекста на гореобсъденото изцяло се подкрепя от събраните в хода на досъдебното производство доказателства.

         ОТ ПРАВНА СТРАНА

При така установената по категоричен и несъмнен начин в хода на настоящото производство фактическа обстановка  Съдът зае  становище, че с деянието си подсъдимия е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъпление по по чл. 196, ал. 1, т. 1, вр.чл. 194, ал. 1, вр.чл. 29, ал. 1, б. „б”, вр.чл. 26, ал. 1 от НК, за това, че за периода от 20.04.2019г. до 25.04.2019г. в гр. Пловдив, при условията на продължавано престъпление и при условията на опасен рецидив - извършил е престъплението, след като е бил осъждан два пъти на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, като поне за едно от тях изпълнението на наказанието не е отложено по чл. 66 от НК е отнел чужди движими вещи на обща стойност 379,71 лв. от владението на „ТЕКРЕАЛ“, ЕООД гр. Пловдив, без съгласието на ръководството на дружеството, с намерение противозаконно да ги присвои, както следва:

На 20.04.2019г. в гр. Пловдив е отнел чужди движими вещи, както следва: 10 бр. медни колене с диаметър Ф 42 – на стойност 160,80 лв., 5 бр. медни колене с диаметър Ф 35 – на стойност 51,60 лв., 1 метър медна тръба с диаметър Ф 42 – на стойност 38,65 лв., 1 метър медна тръба с диаметър Ф 35 - на стойност 32,74 лв. и 1 метър медна тръба с диаметър Ф 22 – на стойност 13,02 лв., всичко на обща стойност 296,81 лв.;

На 25.04.2019г. в гр. Пловдив е направил опит да отнеме чужди движими вещи, както следва: 5 метра медни тръби с диаметър Ф 12,7 на стойност 34,90 лв., като деянието е останало недовършено по независещи от волята на дееца причини;

На 25.04.2019г. в гр. Пловдив е отнел чужда движима вещ – 1 бр. несесер с инструменти марка Бош на стойност 48 лв.

От обективна страна подсъдимият е изпълнил обективните съставомерни признаци на вмененото му престъпление като в инкриминирания период в гр.Пловдив е отнел чужди движими вещи, установени по вид и стойност от доказателствата по делото. Това е било сторено без съгласието на владелеца им, като подсъдимият е прекъснал с действията си упражняваното от “ТЕКРЕАЛ” ЕООД гр.Пловдив фактическо господство върху отнетото имущество и е установил свое владение върху него.

Освен изложеното, налице са квалифициращи признаци на престъплението кражба, тъй като, деянието е извършено и в условията на опасен рецидив по смисъла на чл.29, ал.1, б.”б” от НК, тоест при по-тежко квалифицирания състав на кражба.

Това е така, тъй като подсъдимият е извършил престъплението, след като е бил осъждан, а именно:

1. С Определение от 23.04.2013г. на Софийски районен съд, НО, 5 – ти състав, постановено по НОХД № 1518/2013г., влязло в законна сила на 23.04.2013г. за извършено престъпление по чл. 354а, ал. 3, т. 1 от НК му било наложено наказание „Лишаване от свобода“ за срок от шест месеца, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на наказанието било отложено за срок от три години;

2. С Определение № 1068/22.12.2017г. по НОХД № 8299/2017г. по описа на Районен съд гр. Пловдив, 1-ви състав, влязло в законна сила на 22.12.2017г. за извършено престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 7 вр. с чл. 194, ал. 1 вр. с чл. 28, ал. 1 от НК му било наложено наказание „Лишаване от свобода“ за срок от осем месеца. На основание чл. 57, ал. 1, т. 3 от ЗИНЗС било определено наказанието Лишаване от свободаза срок от осем месеца да се изтърпи при първоначален общ режим. С Определение № 405/26.03.2018г. на ПОС по ЧНД № 533/2018г. подс.Ч. е бил освободен условно предсрочно от остатъка от изтърпяване на наложеното му наказание от осем месеца лишаване от свобода в размер на един месец и четиринадесет дни с изпитателен срок в същия размер, считано от датата на влизане в сила на определението , като последното е влязло в законна сила на 03.04.2018г. и наказанието по НОХД № 8299/2017г. на ПРС е било изтърпяно на 03.04.2018г.

В тази връзка подс.Ч. е извършил престъплението при условията на опасен рецидив, след като е бил осъждан два пъти на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, като поне за едно от тях изпълнението на наказанието не е отложено по чл. 66 от НК.

Деянията са осъществени в условията на продължавано престъпление, като в един непродължителен период от време – в рамките на няколко дни, при една и съща обстановка, прониквайки в обекта, и при еднородност на вината, подс.Ч. е отнел вещи от владението на ощетеното юридическо лице.

От субективна страна деянието е извършено от подсъдимия при форма на вина пряк умисъл като е съзнавал  общественоопасния му характер, предвиждал е настъпването на общественоопасните му последици и е желаел настъпването им. Подсъдимият е съзнавал противоправността на деянието си, въпреки което го е осъществил, като умисълът му се обективира от действията му, описани по-горе, очертан и от кредитираните показания на свидетелите и приобщените писмени и веществени доказателства, като същевременно в субективен план подсъдимият е действал със съзнанието за наличието на всеки един от обективните елементи от фактическия състав на изследваното престъпление.

         ПО НАКАЗАНИЕТО

При индивидуализиране на наказанието на подсъдимия Съдът отчете като смекчаващи вината обстоятелства направените от същия самопризнания, относително младата му възраст, затрудненото материално състояние и невисоката стойност на отнетото имущество. Отегчаващи отговорността обстоятелства се установяват в механизма на извършване на деянието под формата на продължавана престъпна дейност, както и в обстоятелството, че подсъдимият, извън описаните по-горе осъждания, квалифициращи деянието в условията на опасен рецидив, има и друго осъждане, а именно с Присъда № 262/06.10.2016г. по НОХД № 5401/2016г. по описа на ПРС, ІІ н.с., с която е бил осъден за престъпление по чл.197, ал.3, вр.чл.195, ал.1, т.4, пр.2, вр.чл.194, ал.1, вр.чл.26, ал.1 от НК на една година пробация при съвкупност от задължителните пробационни мерки, като наказанието е било изтърпяно на 22.05.2017г. и очевидно същото не изиграло своя поправително-превъзпитателен ефект.

Като анализира тези индивидуализиращи отговорността обстоятелства, както и съобразявайки, че в настоящия казус производството е проведено и е приключило по съкратената процедура – предварително изслушване по реда на чл. 370 и чл. 371 т.2 от НПК, то и налице е основанието за определяне на наказанието по реда на чл.58а, ал.1 от НК според която норма при постановяване на осъдителна присъда в случаите на чл.373, ал.2 от НПК, какъвто е настоящият, съдът определя наказанието лишаване от свобода, като се ръководи от разпоредбите на Общата част на наказателния кодекс и намалява така определеното наказание с една трета.

С оглед конкретиката на казуса, предвид степента на обществена опасност на самото деяние, макар същото да е извършено в условията на продължавано престъпление, и личната опасност на дееца предвид осъжданията му да е по-завишена, то изхождайки от обстоятелството, че подсъдимият напълно съдейства за разкриване на обективната истина, което и наред с изложените по-горе съображения за наличие и на други смекчаващи отговорността обстоятелства, съвкупно наред и с мотивите на дееца за извършване на кражбата, води до извод съда, че следва наказанието лишаване от свобода да се определи при превес на смекчаващите вината обстоятелства, без, обаче, да се изпълва хипотезата на чл.55, ал.1 от НК, тъй като не са налице нито многобройни, нито изключителни по своя характер обстоятелства, обуславящи приложението на чл.58а, ал.4 от НК, поради което и ОПРЕДЕЛИ наказание “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” в размер на ДВЕ ГОДИНИ И ДЕВЕТ МЕСЕЦА /тридесет и три месеца/, което е ориентирано към предвидения в разпоредбата на чл.196, ал.1, т.1 от НК специален минимум. Така определеното наказание две години и девет месеца лишаване от свобода, предвид императива на чл.58а, ал.1 от НК, посочен по-горе, Съдът намали с една трета – тоест с единадесет месеца, поради което и НАЛОЖИ на подсъдимия наказание “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ЕДНА ГОДИНА И ДЕСЕТ МЕСЕЦА /двадесет и два месеца/.  

         Според преценката на Съда именно това наказание като вид и размер се явява съответно на степента на обществена опасност на деянието и дееца, изпълняващо целите на наказанието, визирани в разпоредбата на чл. 36 от НК, поради което и е справедливо.

При обсъждане на въпроса за изпълнението на така наложеното на подсъдимия наказание Съдът, отчитайки отново приложената справка за съдимост на същия, от което е видно, че е осъждан с влезли в сила съдебни актове на лишаване от свобода, едното от които наказания е изтърпяно ефективно, поради което и с оглед поправянето и превъзпитанието му, в какъвто смисъл са визираните в чл.36 от НК цели на наказанието, е необходимо така наложеното му наказаниелишаване от свободада бъде реално изтърпяно. Същевременно, тъй като се касае за умишлени престъпления, като в случая не са изтекли повече от 5 години от реалното изтърпяване на предходното наложено наказание лишаване от свобода, то следва подсъдимият да изтърпи наложеното му понастоящем наказание от една година и десет месеца лишаване от свобода на основание чл.57, ал.1, т.2, б.”б” от ЗИНЗС при първоначален СТРОГ режим.

Допълнително, Съдът съобрази, че по настоящото дело подсъдимият е бил задържан за 24 часа по реда на ЗМвР, както и по реда на НПК – понастоящем същият е с мярка за неотклонение „задържане под стража”, поради което следва на основание чл.59, ал.2, вр.ал.1, т.1 от НК това време на задържане, считано от 26.04.2019г. до влизане на настоящата присъда в сила, да се ПРИСПАДНЕ от наложеното му наказание от една година и десет месеца „лишаване от свобода”, като един ден задържане се зачете за изтърпяване на един ден лишаване от свобода.

         Причините за извършване на престъплението са незачитане на личната собственост и  установените правила и норми за нейното опазване, както и стремеж към лично облагодетелстване по неправомерен начин, трайни престъпни навици и ниска правна култура на подсъдимия.

         По делото са били приобщени веществени доказателства, чиято необходимост е отпаднала, поради което Съдът постанови вещественото доказателство  -  1 бр. несесер с инструменти марка Бош, предаден на съхранение на Домакина на 6 РУ - Пловдив - ДА СЕ ВЪРНЕ на ощетеното юридическо лице „ТЕКРЕАЛ“ ЕООД – Пловдив чрез представляващия го – Р.С.Д., след влизане на присъдата в сила, а вещественото доказателство - 1 брой магнитен носител /компакт диск/, сив на цвят, марка „HP“, находящ се на лист 29 от делото ДА СЕ УНИЩОЖИ като вещ без стойност след влизане на присъдата в сила.

         С оглед изхода на делото и на основание чл.189, ал.3 от НПК в тежест на подсъдимия Съдът възложи направените по делото разноски в размер на 16.80лв за СОЕ, които да заплати в полза на Държавата по сметка на ОД МВР Пловдив.

 

         По изложените мотиви Съдът постанови присъдата си.                                      

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

В.Ш.