НОХД 6181/2019 - Споразумение - 20-11-2019

Споразумение по Наказателно дело 6181/2019г.

П Р О Т О К О Л № 1021

 

20.11.2019г.                                                         град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                   ХХІІІ наказателен състав

На ДВАДЕСЕТИ НОЕМВРИ                             2019 година

в публично съдебно заседание в следния състав:

 

 

                                            Председател: ТЕОФАНА СПАСОВА

                   СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:ВАЛЕНТИНА ИЛЧОВА

                                                                 ИВАНКА ДЕЛЧЕВА

                           

СЕКРЕТАР: НАДЯ ТОЧЕВА

ПРОКУРОР: НИКОЛАЙ НИКОЛОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдията

НОХД     6181 по описа за  2019  година.

На поименното повикване в 09.35 часа се явиха:

 

ПОДСЪДИМАТА Ш.П.С. –  редовно призован, се явява лично и с адвокат П., от преди.

ПРОКУРОР: Да се даде ход на разпоредителното заседание.

АДВ.П.: Да се даде ход на разпоредителното заседание.

ПОДС.С.: Да се даде ход на разпоредителното заседание.

 Съдът

 О П Р Е Д Е Л И:

 ДАВА ХОД НА РАЗПОРЕДИТЕЛНО ЗАСЕДАНИЕ.

 Сне се самоличността на подсъдимата:

Ш.П.С.,  родена на ***г***, б, българска гражданка, без образование, безработна, омъжена, осъждана, ЕГН **********.

ПОДС.С.: Получих съобщение за насрочване на разпоредително заседание ведно с препис от разпореждането на съда и съм уведомена за въпросите по чл.248 ал.1 от НПК преди повече от 7 дни.

СЪДЪТ разясни на страните правото им на отвод срещу състава на съда, прокурора, защитниците и съдебния секретар.

ПРОКУРОР: Нямам искания за отводи.

АДВ. П.: Нямам искания за отводи.

ПОДС.С.: Нямам искания за отводи.

ПРИСТЪПИ СЕ КЪМ ОБСЪЖДАНЕ НА ВЪПРОСИТЕ ПО                 ЧЛ. 248 АЛ. 1 НПК, като СЪДЪТ разясни на участниците в разпоредителното заседание разпоредбата на чл. 248, ал. 3 от НПК, а именно че в съдебно заседание на първоинстанционния, въззивния и касационния съд не могат да се правят възражения за допуснатите нарушения на процесуалните правила по ал. 1, т. 3, на чл. 248 от НПК, които не са били поставени на обсъждане в разпоредителното заседание, включително по почин на съдията-докладчик, или които са приети за несъществени.

ПРОКУРОР: Считам, че делото е подсъдно на Районен съд – Пловдив, в който е внесено за разглеждане. Според прокуратурата не са налице основания за прекратяване или спиране на наказателното производство. На досъдебно производство не са допуснати отстраними съществени нарушения на процесуални правила, довели до ограничаване процесуалните права на обвиняемата. Към момента  са налице основания за разглеждане на делото по реда на особените правила, тъй като имаме нагласа за сключване на споразумение с подсъдимата. Считам, че не са налице основания за разглеждане на делото при закрити врати или за привличане на резервен съдия или съдебен заседател, както и за назначаването на тълковник и извършване на съдебни следствени действия по делегация. По отношение МНО, считам че същата не следва да се изменя. Към настоящия момент нямам искания за събиране на доказателства.

АДВ.П.: Считам, че делото е подсъдно на Районен съд - Пловдив. Считам, че не са налице основания за прекратяване или спиране на наказателното производство. На досъдебно производство не са допуснати отстраними съществени нарушения на процесуални правила, довели до ограничаване процесуалните права на обвиняемия. Считам, че не са налице основания за разглеждане на делото при закрити врати или за привличане на резервен съдия или съдебен заседател, както и за назначаването на тълковник и извършване на съдебни следствени действия по делегация. По отношение на МНО, считам че в момента не следва да търпи някаква промяна. Нямам искания за събиране на нови доказателства. Моля да ни бъде предоставена възможност да постигнем споразумение с представителя на РП – Пловдив.

ПОДС.С.: Съгласна съм със защитника си.

След съвещание като прецени становищата на страните съдът намира, че делото му е подсъдно, не са налице основания за спиране или прекратяване на същото. В хода на ДП не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. Предвид становището на страните не са налице основания за разглеждане на делото по реда на особените правила, нито такова при закрити врати, както и не е необходимо привличането на резервен съдия или съдебен заседател, както и за назначаването на друг защитник, вещо лице, преводач или тълковник, и както и не е необходимо  извършване на съдебни следствени действия по делегация.

По отношение на взетата спрямо подсъдимата С. МНО „Подписка, същата следва да бъде потвърдена.

Водим от горното съдът

О П Р Е Д Е Л И:

КОНСТАТИРА, че делото е подсъдно на съда.

Няма основание за прекратяване, нито за спиране на наказателното производство.

На досъдебното производство не е допуснато отстранимо съществено нарушение на процесуални правила, довело до ограничаване на процесуалните права на обвиняемия.

Не са налице основания за разглеждането на делото при закрити врати, нито за привличането на резервен съдия или съдебен заседател, вещо лице, преводач или тълковник и извършването на съдебни следствени действия по делегация.

УКАЗВА на страните, че в съдебно заседание на първоинстанционния, въззивния и касационния съд не могат да се правят възражения за допуснатите нарушения на процесуалните правила по ал. 1, т. 3, които не са били поставени на обсъждане в разпоредителното заседание, включително по почин на съдията-докладчик, или които са приети за несъществени.

ПОТВЪРЖДАВА взетата спрямо подсъдимата Ш.П.С. мярка за неотклонение “Подписка”.

Определението подлежи на обжалване в частта, касаеща мярката за неотклонение в 7-дневен срок от днес пред ПОС по реда на Гл. ХХІІ НПК.

 

ПРИСТЪПВА към незабавно разглеждане на делото по реда на Глава ХХІХ от НПК.

 

ПРОКУРОР: Представям споразумение, което моля да бъде одобрено като непротиворечащо на закона и морала.

АДВ.П.: Моля да одобрите споразумението, тъй като не противоречи на закона и морала.

ПОДС. С.: Съгласна съм с наказанието. Да се одобри споразумението.

ДОКЛАДВА СЕ СПОРАЗУМЕНИЕТО ЧРЕЗ ПРОЧИТАНЕТО МУ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СЪДЕБНИЯ СЪСТАВ.

ПОДС.С.:  Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и заявявам, че съм го подписала доброволно. Съгласна съм изцяло с последиците на представеното пред съда споразумение.

Съдът  на основание чл. 384, ал. 1 вр. с чл. 382,  ал. 6 от НПК прие да впише в съдебния протокол прецененото за отговарящо на изискванията на закона споразумение, поради което и

О П Р Е Д Е Л И:

ВПИСВА в съдебния протокол съдържанието на изготвеното между РП гр. Пловдив, представлявана от прокурор НИКОЛОВ и подсъдимата Ш.П.С. и защитникът на последната адвокат П., споразумение, както следва:

 

ПОДСЪДИМАТА Ш.П.С.,  родена на ***г***, б, българска гражданка, без образование, безработна, омъжена, осъждана, ЕГН ********** е  извършила ВИНОВНО престъпление по чл.243 ал.3 т.1 вр.ал.1 вр.чл.28 ал.1 от НК, за това, че на 06.03.2019 г. в гр. Пловдив, повторно - извършила е престъплението, след като е била осъдена с влязла в сила присъда за друго такова престъпление, в немаловажен случай, с държала акцизни стоки - нарязан тютюн с общо нето тегло 160,655 кг. на стойност 25961,84 лв. /двадесет и пет хиляди деветстотин шестдесет и един лева и осемдесет и четири стотинки/ без бандерол, когато такъв се изисква по закон, а именно: чл. 12 ал.1 т.2 от Закона за акцизите и данъчните складове: „Тютюн за пушене (за лула и цигари) е: отпадъци от тютюн, предлагани за продажба на дребно, които могат да се пушат и не попадат в обхвата на чл.10 и 11, като за „отпадъци от тютюн" се смятат остатъците от тютюневи листа и вторични продукти, получени при обработката на тютюн или при промишленото производство на тютюневите изделия"; чл.28 ал.1 от Закон за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия - „Тютюневи изделия се транспортират, пренасят, съхраняват, предлагат или продават в търговски складове и обекти само с бандерол, залепен върху потребителската опаковка при условията и по реда на Закона за акцизите и данъчните складове" и разпоредбите на Закона за акцизите и данъчните складове - чл.2 т.2: „На облагане с акциз подлежа тютюневите изделия."; чл.64 ал.4: „Бандеролът се поставя върху потребителската опаковка по начин, от който да е видна обозначената върху него информация и който да гарантира, че употребата на стоката е невъзможна без неговото унищожаване чрез разкъсване" и чл.100 - „тютюневите изделия, предназначени за местния пазар, се предлагат и продават само облепени с бандерол".

За така извършеното престъпление по чл.243 ал.3 т.1 вр.ал.1 вр.чл.28 ал.1 от НК,  при условията на чл.55 ал.1 т.1  от НК на подсъдимата Ш.П.С.  се ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА.

На основание чл.234 ал.3 вр. чл.37 ал.1 т.7 от НК НАЛАГА на подсъдимата Ш.П.С.   наказание ЛИШАВАНЕ от право да упражнява професия или дейност, свързана с предлагане за продажба на акцизни стоки за срок от ДВЕ ГОДИНИ.

 На основание чл.66 ал.1  НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното на подсъдимата Ш.П.С.   наказание  ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на определението на съда за  одобряване на настоящото споразумение.

        ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА –  160,655 кг.тютюн, на съхранение при домакина на VI РУ на МВР – Пловдив ДА СЕ отнемат в полза на Държавата, и да се УНИЩОЖАТ по предвидения ред.

ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК подсъдимата Ш.П.С. /със снета по делото самоличност/ да заплати направените разноски по делото в размер на 447.60 лева  по сметка на ОДМВР – Пловдив.

 

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

ЗА РП ПЛОВДИВ                   ПОДСЪДИМ: ......................

ПРОКУРОР: .................................                                /С./

                / Н.НИКОЛОВ  /

                                                                                                                                                                                    ЗАЩИТНИК:.......................

                                                                   /адв.П./

                                                         

                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: …………………………

                                                                       /Т.СПАСОВА/

           СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:

 

                                                 1.

 

                                                 2.

          

 

Съдът счита, че представеното споразумение, чието съдържание се вписа в съдебния протокол, съответства на събраните по делото доказателства, същото е съобразено с изискванията на чл. 381, ал. 5 вр. ал. 6  от НПК и не противоречи на закона и морала, поради което следва да бъде одобрено в представения пред съда вид. Поради това и

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА на основание чл. 384 вр. с  чл. 382, ал. 7 от НПК постигнатото между РП – Пловдив, представлявана от прокурор Н.НИКОЛОВ, и подсъдимата Ш.П.С. ,  лично и чрез защитника си адвокат П., споразумение за прекратяване на наказателното производство по НОХД № 6181/2019 г. по описа на РС Пловдив – ХХІІІ н.с.

Определението за одобряване на споразумението е ОКОНЧАТЕЛНО.

С оглед на така постигнатото между страните по делото споразумение, както и съобразно разпоредбата на чл. 384 вр. с чл. 382, ал. 7  вр. чл. 24, ал. 3 от НПК, съдът е на становище, че производството по НОХД № 6181/2019 г. по описа на ПРС – ХХІІІ н.с. следва да бъде прекратено, а взетата по отношение на подсъдимата Ш.П.С.    МНО „Подписка“, да бъде отменена.

Поради това и

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

  ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 6181/2019 г. по описа на ПРС – ХХІІІ н. с., на основание чл. 382, ал. 7 вр. с чл. 24, ал. 3 от НПК.

ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимата Ш.П.С.  МНО „Подписка“.

 

 

  Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 

Съдът уведоми се осъдената Ш.П.С., че й се предоставя 7-дневен срок за доброволно изпълнение по отношение на дължимите разноски, които следва да бъдат платени по съответната сметка до изтичането на този срок, в противен случай ще бъдат издадени служебно изпълнителни листове.

           Протоколът се изготви в СЗ.

           Заседанието се закри в 09.45 часа.

                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

           СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:

                                       1.

 

                                       2.

 

                                      

 

                                                                     СЕКРЕТАР:

 

 

вярно, секретар Н.Т.