НОХД 6181/2019 - Определение - 12-12-2019

Определение по Наказателно дело 6181/2019г.

П Р О Т О К О Л № 1997

 

 

12.12.2019г.                                                         град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                   ХХІІІ наказателен състав

На ДВАНАДЕСЕТИ ДЕКЕМВРИ                             2019 година

в публично съдебно заседание в следния състав:

 

                                            Председател: ТЕОФАНА СПАСОВА

                   СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:Валентина Илчова

                                                                 Иванка Делчева

                           

СЕКРЕТАР: НАДЯ ТОЧЕВА

ПРОКУРОР: ВЕСКО ИРИКОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдията

НОХД     6181 по описа за  2019  година.

На поименното повикване в 09.00 часа се явиха:

 

Производството е по реда на чл.414, ал.1от НПК.

Постъпило е предложение от РП – Пловдив за произнасяне на съда в настоящото производство, предвид допусната техническа грешка в определението на съда, с  което се одобрява споразумение за решаване на делото.

 

         ОСЪДЕНАТА  Ш.П.С. –  редовно призована, се явява лично и с адвокат П, представя пълномощно.

 

         ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

         АДВ.П.: Да се даде ход на делото.

 

         Съдът след съвещание намира, че няма пречка да бъде даден ход на делото в днешното съдебно заседание, затова и

         О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

         Сне се самоличността на осъдената:

Ш.П.С.,  родена на ***г***, б., българска гражданка, без образование, безработна, омъжена, осъждана, ЕГН **********.

 

На страните се разясниха правата им по чл.274 – 275 от НПК.

 

ОТВОДИ, ВЪЗРАЖЕНИЯ И НОВИ ИСКАНИЯ НЕ ПОСТЪПИХА.

 

СЪДЪТ, с оглед липсата на постъпили нови доказателствени искания

О П Р Е Д Е Л И:

ПРОЧИТА и ПРИЕМА приложените по делото писмени доказателства.

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

 

ПРОКУРОР: Поддържам предложението направено от РП Пловдив, считам, че същото е основателно за тълкуване определението по НХОД № 6181/2019г. по описа на ПРС, 23 н.с., в частта касаеща квалификацията на деянието, и моля да допуснете тълкуване, като вместо  престъпление по чл.243 ал.3 т.1 вр.ал.1 вр.чл.28 ал.1 от НК, да се че чете чл.234 ал.3 т.1 вр.ал.1 вр.чл.28 ал.1 от НК. В този смисъл моля за вашето определение.

 

АДВ.П.: Аз също считам, че така направеното предложение от страна на РП е основателно. Действително е допусната техническа грешка, и моля в този смисъл да се произнесете.

 

ОСЪД.С.: Съгласна съм със защитника си.

След съвещание съдът намира така направеното искане за допустимо и основателно, тъй като видно от материалите по делото Ш.С. е предадена на съд за извършено престъпление по  чл.234 ал.3 т.1 вр.ал.1 вр.чл.28 ал.1 от НК. Същевременно при станалото по делото споразумение между страните от 20.11.2019г. погрешно е посочено цифровото изписване на деянието в първите си два абзаца, като такова по чл.243 ал.3 т.1 вр.ал.1 вр.чл.28 ал.1 от НК. Същевременно в протокола за съдебно заседание отново на 20.11.2019г. на л.4 във втория абзац съдът погрешно е посочил, че на С. се налага наказание за извършено престъпление по  чл.243 ал.3 т.1 вр.ал.1 вр.чл.28 ал.1 от НК, вместо правилното по чл.234 ал.3 т.1 вр.ал.1 вр.чл.28 ал.1 от НК. Ето защо и следва така посоченото протоколно определение да се чете, че се касае именно за деяние по чл.234 от НК. Ето защо и съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА поправка на техническа грешка в протоколно определение от 20.11.2019г. на л.4 от протокола за съдебно заседание, като правната квалификация на деянието на осъдената Ш.П.С. ЕГН ********** следва да се чете като такова по чл.234 ал.3 т.1 вр.ал.1 вр.чл.28 ал.1 от НК.

  Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 

           Протоколът се изготви в СЗ.

           Заседанието се закри в 09.07 часа.

                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

           СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:

                                       1.

 

                                       2.

 

                                                                     СЕКРЕТАР:

вярно, секретар Н.Т.