НОХД 5818/2019 - Споразумение - 25-09-2019

Споразумение по Наказателно дело 5818/2019г.

                           П Р О Т О К О Л № 807

 

25.09.2019 година                                                           град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                        ХVІ наказателен състав

На двадесет и пети септември                      две хиляди и деветнадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: НИКОЛАЙ ПЕТРОВ

                        

Секретар: Иванка Пиронкова

Прокурор: Кремена Роглекова

 

Сложи за разглеждане докладвано от СЪДИЯТА

НОХД №  5818  по описа за 2019година.

На именното повикване в 10,30 часа се явиха:

 

ПОДСЪДИМИЯТ: К.Т.М., се явява лично и с адв. Б. Г..

         РП-Пловдив – редовно призована изпраща представител.

СВИДЕТЕЛИТЕ:

М.В.А. – не се явява.

Р.В.Ж. –  не се явява.

А.В.Т. –  не се явява.

С.А.Т. – не се явява.

В.П.Б. – не се явява.

П.А.С. – не се явява.

А.И.К. – не се явява.

         Б.П.Ч. – не се явява.

         ВЕЩО ЛИЦЕ: Ф.В.Т. – не се явява.

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

АДВ. Г. :  Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че няма процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Сне се самоличността на подсъдимия:

К.Т.М. - роден на ***г***, живущ ***, б., български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, работещ, ЕГН **********.

ПОДС. М.: Получих препис от обвинителния акт своевременно.

         Съдът разясни на подсъдимия правата по чл. 55 от НПК.

         ПОДС. М. : Разясниха ми се правата.

         На страните се разясниха правата по чл. 274 и чл. 275 от НПК.

ПРОКУРОР: Нямам отводи и нови искания. 

          АДВ.Г.: Отводи и искания нямам.

С оглед липсата на постъпили към настоящия момент искания, съдът счита, че следва да бъде даден ход на съдебното следствие, поради което

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ.

ДОКЛАДВА СЕ делото с посочване основанията за образуване на съдебното производство.

ПРЕДОСТАВИ СЕ възможност на прокурора  да изложи обстоятелствата, включени в обвинителния акт.

ПОДС.М.: Разбирам обвинението. Признавам се за виновен. Искам да подпиша споразумение с прокуратурата за решаване на делото и се отказвам от разглеждане на делото по общия ред.

          Предостави се възможност на страните да обсъдят параметри на споразумение.

ПРОКУРОР: Представям споразумение в писмен вид, което постигнахме и изготвихме и моля да го одобрите.

         АДВ.Г.: Поддържаме исканетоза подписване на споразумение. Моля да одобрите представеното споразумение.

Съдът, с оглед на това, че е сезиран със споразумение за решаване на делото преди приключване на съдебното следствие,  съобразно с чл. 384 от НПК, намира, че не следва да се продължава следствието и следва да се пристъпи към процедурата по реда на глава 29 от НПК, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

Да се докладва представеното от страните споразумение за решаване на делото.

Докладва се споразумението чрез прочитането му от прокурора.

ПОДС.МИТЕВА: /Запитан на основание чл.382, ал.4 от НПК/:  Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен.  Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и заявявам, че съм го подписал доброволно. Съгласен съм изцяло с последиците на представеното пред съда споразумение.

Съдът счита, че така представеното споразумение в писмен вид отговаря на изискванията по чл. 381, ал. 5 от НПК относно съдържанието му, като не се налага предлагане на промени в същото, поради което и основание чл.382, ал.6 от НПК съдържанието му следва да се впише в съдебния протокол. Ето защо и

О П Р Е Д Е Л И:

          ВПИСВА в съдебния протокол съдържанието на представеното от страните споразумение за решаване на делото, както следва:

ПОДСЪДИМИЯТ К.Т.М. - роден на ***г***, живущ ***,    б., български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, работещ, ЕГН ********** е извършил ВИНОВНО престъпление по чл.325 ал.2, вр. ал.1 от НК за това, че на 08.09.2019год в гр.Пловдив е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, като деянието е съпроводено със съпротива срещу органи на властта- *** А.И.К.- ***от **** на сектор „Охранителна полиция“ към Второ РУ – Пловдив при ОДМВР- Пловдив и ** М.В. А.- *** от *** на сектор „Охранителна полиция“ към Второ РУ – Пловдив при ОДМВР- Пловдив / ***/, изпълняващи задължения по опазване на обществения ред.   

За така извършеното от подсъдимия К.Т.М. престъпление по чл. 325 ал.2, вр. ал.1 от НК  му се ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА наказание при условията на  чл. 55, ал.1, т. 2, б. „Б“  от НК, а именно  ПРОБАЦИЯ за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА при следните пробационни мерки:

На основание чл. 42А, ал. 2, т. 1, вр. ал. 1 от НК - ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС,***, с периодичност – два пъти седмично.    

На основание чл. 42А, ал. 2, т. 2, вр. ал. 1 от НК - ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ С ПРОБАЦИОНЕН СЛУЖИТЕЛ.

На основание чл. 59 ал. 2 вр. ал. 1, т. 1 от НК ПРИСПАДА от изтърпяване на наказанието ПРОБАЦИЯ времето, през което  подсъдимият К.Т.М.  е бил задържан по реда на ЗМВР на  08.09.2019г., като един ден задържане се зачита за три дни пробация.

         На основание чл. 189 ал. 3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимия К.Т.М. да заплати по сметка на ОДМВР - Пловдив сумата от 201,60 лева /двеста и един лева и шестдесет стопинки/, направени в хода на досъдебното производство разноски по делото.

        

                                                                                                     

За РП-Пловдив  ...........................                       .......................................        

Прокурор: / К. Роглекова /                                           /Подс. К. М.  /

 

........................................

/Адв.  Б. Г.   /

 

 

          Съдът намира, че така представеното споразумение за решаване на делото не противоречи на закона и морала отговаря на изискванията на чл.381, ал.5 и ал.6 от НПК, а престъплението, за което е постигнато не е сред предвидените в чл.381, ал.2 от НПК. Ето защо и същото следва да се одобри и затова на основание чл.384, ал.1, вр. с чл.382, ал.7 от НПК, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатото между РП-Пловдив представлявана от прокурор Кремена Роглекова от една страна и подсъдимият К.Т.М. и адв. Б. Г. от друга страна споразумение за решаване на НОХД № 5818/2019 г. по описа на РС Пловдив,  ХVІ н.с. и с оглед така одобреното споразумение на основание чл.24, ал.3 от НПК ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по делото.

            Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 

Предвид решаване на делото със споразумение и прекратяване на наказателното производство съдът намира, че взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение „Подписка” вече се явява безпредметна и поради това следва да се отмени. Ето защо и

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия К.Т.М. мярка за неотклонение “Подписка”.

Определението относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване и протест в 7-дневен срок от днес пред ОС - Пловдив.

 

          Уведоми се подсъдимият, че му се предоставя 7-дневен срок за доброволно изпълнение по отношение на дължимите разноски, като след изтичането му, ако не бъде внесена сумата по определената сметка, ще бъде издаден служебно изпълнителен лист.

 

Протоколът се изготви в СЗ.

Заседанието се закри в 10,50 часа.

 

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                                                        СЕКРЕТАР:

вярно с оригинала: И.П.