НОХД 5701/2019 - Споразумение - 17-09-2019

Споразумение по Наказателно дело 5701/2019г.

П  Р  О  Т  О  К  О  Л № 784

                                      

 

17.09.2019 година                                             Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД         VІІ наказателен състав

На седемнадесети септември         две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: МЕТОДИ АНТОНОВ

                         

СЕКРЕТАР: Милена Георгиева

ПРОКУРОР: Георги Харизанов

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯТА

НОХД №  5701 по описа за 2019 година.

 

        На поименното повикване в 14:25  часа се явиха:

ПОДСЪДИМ:

        Е.Г.К.  се явява лично и с упълномощения и защитник адв.  В.С. от АК – Б..   

СВИДЕТЕЛЯТ Г. Н. В. не се явява, редовно уведомен.

СВИДЕТЕЛЯТ М. Н. П. не се явява, редовно уведомен.

        СВИДЕТЕЛЯТ К. С. М. не се явява, редовно уведомен.

         

         ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

         АДВ.С.: Да се даде ход на делото.

       

        Съдът намира, че няма процесуална пречка за даване ход на делото в днешното съдебно заседание. Ето защо

        О П Р Е Д Е Л И:

        ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Сне се самоличността на подсъдимата:

Е.Г.К. - родена на ***г***, , българско гражданство, основно образование, безработна, неомъжена, неосъждана, ЕГН **********.

ПОДС. К.: Получих препис от обвинителния акт. Не възразявам за тридневния срок.

 

Съдът разясни на подсъдимия правата му по чл.55 от НПК.

Съдът разясни на страните правата им по чл. 274 и чл. 275 от НПК.

 

        ПРОКУРОР: Нямам отводи и нови искания.

АДВ. С.: Нямаме отводи и нови искания.

ПОДС. К.: Нямам отводи и нови искания.

 

Съдът

        О П Р Е Д Е Л И:

        ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ.

         Председателят на състава докладва основанията за образуване на съдебното производство.    

         Предостави се възможност на прокурора да изложи обстоятелствата, включени в обвинението.      

         ДОКЛАДВАХА СЕ.

 

ПОДС. К.: Прочела съм обвинителния акт. Разбирам в какво съм обвинена. Признавам се за виновна. Искам да сключа споразумение. 

ПРОКУРОР: С подсъдимия и защитника му сме постигнали споразумение за приключване на настоящото наказателно производство, което не противоречи на морала, отговаря на закона, което представям и моля да  одобрите.

АДВ.С.: Както каза представителят на държавното обвинение, постигнали сме споразумение, моля да го одобрите, тъй като същото е законосъобразно и не противоречи на морала. Нямаме възражения за тридневния срок.

ПОДС. К.: Поддържам казаното от защитника ми, моля да одобрите сключеното споразумение.

 

Съдът

        О П Р Е Д Е Л И:

        ДОКЛАДВА се споразумението чрез прочитането му от прокурора.

ПРОЧЕТЕ СЕ същото.

 

ПОДС. К.: Разбирам в какво съм обвина. Признавам се за виновна. Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и заявявам, че съм го подписала доброволно. Съгласна съм изцяло с последиците от представеното пред съда споразумение и се отказвам от разглеждане на делото по общия ред.

 

Съдът намира, че така представеното споразумение, е съобразено с доказателствата по делото, не противоречи на закона и морала, отговаря на изискванията на чл.381, ал.5 от НПК и следва на осн. чл. 382, ал.6 от НПК съдържанието му да бъде вписано в настоящия съдебен протокол.

Ето защо

О П Р Е Д Е Л И:

ВПИСВА в съдебния протокол съдържанието на представеното от страните споразумение за решаване на делото, както следва:

ПОДСЪДИМАТА Е.Г.К. - родена на ***г***,****, българско гражданство, основно образование, безработна, неомъжена, неосъждана, ЕГН ********** е извършила ВИНОВНО престъпление по чл.343б, ал. 1 от НК за това, че на 12.09.2019 г. в с. Строево, обл. Пловдив, е управлявала моторно превозно средство – лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „Е 320 ЦДИ“ с рег. № ****, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно – 1,22 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство „Дрегер“ 7510, с фабр. № ARВА 0079.

За така извършеното престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК на подсъдимата Е.Г.К., при условията на чл.55, ал.1, т.1 и ал.3 от НК й се ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание за  срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на определението на съда за одобряване на споразумението. 

На основание чл. 59 ал. 1 т.1 вр. ал. 2 от НК ПРИСПАДА от така  наложеното на подс. К. наказание лишаване от свобода времето, през което същият е бил задържан по реда на ЗМВР за срок от 24 часа на 12.09.2019г., като един ден задържане се зачита за един ден лишаване от свобода.

 

С П О Р А З У М Е Л И      С Е :

 

 

ПРОКУРОР: ......................            ПОДСЪДИМ:.................................

/Г. Харизанов/                                                  /Е.К./     

 

                                                                 

ЗАЩИТНИК :.........................                                                                              /адв. В. С. /  

 

 

Съдът намира, че така постигнатото подробно и окончателно споразумение не противоречи на закона и на морала, поради което същото следва да бъде одобрено от съда, като наказателното производство по НОХД № 5701/2019г. по описа на Районен съд Пловдив, VІІ н.с. следва да се прекрати, а взетата спрямо подсъдимата мярка за неотклонение „Подписка“ следва да се отмени.

Ето защо

 О П Р Е Д Е Л И:

На основание чл.384, ал.3, вр. чл.382, ал.7, вр. чл.24, ал.3 от НПК

ОДОБРЯВА постигнатото между РП-Пловдив, представлявана от прокурор ГЕОРГИ ХАРИЗАНОВ от една страна и подсъдимия Е.Г.К. и АДВ. В.С. от друга страна споразумение за решаване на НОХД № 5701/2019г. по описа на Районен съд – Пловдив, VІІ н.с.

        ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 5701/2019 г. по описа на Пловдивски районен съд, VІІ н.с.

        ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимата Е.Г.К. мярка за неотклонение „Подписка“.

         Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 

 

 

        Протоколът се изготви в съдебно заседание.

        Заседанието приключи в 14,30 часа.

 

 

                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:

                          

                                                             

                                                             СЕКРЕТАР:

Вярно с оригинала!

МГ