НОХД 5565/2019 - Споразумение - 27-09-2019

Споразумение по Наказателно дело 5565/2019г.

П Р О Т О К О Л № 814

27.09.2019 г.                                                                                       гр.ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                                   І наказателен състав

На двадесет и седми септември              две хиляди и деветнадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:  БОЖИДАР КЪРПАЧЕВ
                  

Секретар: Станка Деведжиева

Прокурор: Божидар Елкин

Сложи за разглеждане докладвано от съдията

НОХД № 5565 по описа за 2019 г.

На именното повикване в 10:30 часа се явиха:

 

Районна прокуратура Пловдив - редовно призована, изпраща представител.

ПОДС. М.Й.  - редовно призован, се явява лично и със служебния си защитник от ДП – адв. Л.А.П. – с пълномощно по делото.

 

          Запитаха се страните дали са получили препис от разпореждането за насрочване на делото, а подсъдимият и обвинителния акт преди повече от седем дни.

ПРОКУРОР: Получил съм разпореждането за насрочване на делото преди повече от седем дни.

АДВ. П.: Получила съм разпореждането за насрочване на делото преди повече от седем дни.

ПОДС. Й.: Получил съм разпореждането за насрочване на делото, както и обвинителния акт преди повече от седем дни.           

 

Запитаха се страните за даване ход на разпоредително заседание.

ПРОКУРОР: Да се даде ход.

АДВ. П.: Да се даде ход.

ПОДС. Й.: Да се даде ход.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на разпоредително заседание, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА разпоредително заседание.

Сне се самоличността на подсъдимия:

М.Й. /M. O./ - роден на *** год. в ************, *****, т.г., с основно образование, безработен, разведен, живущ ***, постоянен адрес:***, адрес ***, неосъждан, с ЛНЧ № ********** и с ЕГН: **********.

 

СЪДЪТ РАЗЯСНИ на страните правото им на отвод срещу състава на съда, прокурора, защитниците и съдебния секретар, както и правата  в процеса. На подсъдимия по чл.55 от НПК.

ПРОКУРОР: Разбрах правата си. Нямам отводи. Да се пристъпи към обсъждане на въпросите по чл.248 от НПК.

АДВ. П.: Разбрах правата си. Нямам отводи. Да се пристъпи към обсъждане на въпросите по чл.248 от НПК.

ПОДС. Й.: Разбрах правата си. Нямам отводи. Да се пристъпи към обсъждане на въпросите по чл.248 от НПК.

 

ПРИСТЪПИ се към обсъждане със страните по въпросите по чл.248 от НПК.

По чл. 248, ал. 1, т.1 от НПК

ПРОКУРОР: Считам,че делото е подсъдно на съда.

АДВ. П.: Считам,че делото е подсъдно на съда.

ПОДС. Й.: Считам,че делото е подсъдно на съда.

По 248, ал.1, т.2

ПРОКУРОР: Считам, че не са налице основания за прекратяване и спиране на наказателното производство.

АДВ. П.: Считам, че не са налице основания за прекратяване и спиране на наказателното производство.

ПОДС. Й.: Считам, че не са налице основания за прекратяване и спиране на наказателното производство.

По 248, ал.1, т.3

ПРОКУРОР: Считам, че на досъдебно производство не са допуснати отстраними съществени нарушения на процесуални правила, довели до ограничаване процесуалните права на подсъдимия.

АДВ. П.: Считам, че на досъдебно производство не са допуснати отстраними съществени нарушения на процесуални правила, довели до ограничаване процесуалните права на подсъдимия.

ПОДС. Й.: Считам, че на досъдебно производство не са допуснати отстраними съществени нарушения на процесуални правила, довели до ограничаване процесуалните ми права като подсъдим.

По 248, ал.1, т.4

ПРОКУРОР: Постигнали сме съгласие със защитата за решаване на делото със споразумение. Моля да дадете кратка почивка да обсъдим параметрите.

АДВ. П.: Моля да ни се даде възможност да изготвим споразумение в писмен вид.

ПОДС. Й.: Моля да ни се даде възможност да изготвим споразумение в писмен вид.

По 248, ал.1, т.5

ПРОКУРОР: Считам, че не са налице основания за разглеждане на делото при закрити врати или за привличане на резервен съдия или съдебен заседател, както и за назначаването на преводач или тълковник и извършване на съдебни следствени действия по делегация.

АДВ. П.: Считам, че не са налице основания за разглеждане на делото при закрити врати или за привличане на резервен съдия или съдебен заседател, както и за назначаването на преводач или тълковник и извършване на съдебни следствени действия по делегация.

ПОДС. Й.: Считам, че не са налице основания за разглеждане на делото при закрити врати или за привличане на резервен съдия или съдебен заседател, както и за назначаването на преводач или тълковник и извършване на съдебни следствени действия по делегация.

По 248, ал.1, т.6

ПРОКУРОР: Няма основание за промяна на мярката за неотклонение. Да се потвърди.

АДВ. П.: Няма основание за промяна на мярката за неотклонение. Да се потвърди.

ПОДС. Й.: Няма основание за промяна на мярката за неотклонение. Да се потвърди.

По 248, ал.1, т.7

ПРОКУРОР: Няма искания за събиране на доказателства.

АДВ. П.: Нямам доказателствени искания.

ПОДС. Й.: Нямам доказателствени искания. 

По 248, ал.1, т.8

ПРОКУРОР: Моля да насрочите открито заседание веднага след приключване на разпоредителното.

АДВ. П.: Моля да насрочите открито заседание веднага след приключване на разпоредителното.

ПОДС. Й.: Моля да насрочите открито заседание веднага след приключване на разпоредителното.

По чл. 248А

ПРОКУРОР: Считам, че в обвинителния акт няма допуснати очевидни фактически грешки.

АДВ. П.: Считам, че в обвинителния акт няма допуснати очевидни фактически грешки.

ПОДС. Й.: Считам, че в обвинителния акт няма допуснати очевидни фактически грешки.

 

 

 

Съдът се оттегли на съвещание.

 

Съдът след съвещание и като намери, че делото е подсъдно на РС – Пловдив, че не са налице основания за прекратяване или спиране на наказателното производство, и на досъдебно производство не са допуснати отстраними съществени нарушения на процесуалните правила, довело до ограничаване на процесуалните права на подсъдимия, както и че в обвинителния акт не са допуснати очевидни фактически грешки, и като съобрази становището на страните, че са постигнали договореност за приключване на делото по реда на глава 29 от НПК, намира че делото следва да бъде насрочено в открито съдебно заседание по реда на глава 29 от НПК, като откритото заседание се проведе веднага след приключване на разпоредителното. В същото време съдът намира, че мярката за неотклонение „Подписка“ е законосъобразно определена и към момента не са налице основания за нейното изменение или отмяна. Така мотивиран

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ОБЯВЯВА на страните, че на досъдебно производство не са допуснати отстраними съществени нарушения на процесуалните правила, довело до ограничаване на процесуалните права на подсъдимия.

НАСРОЧВА делото в открито съдебно заседание по реда на глава 29 от НПК, като откритото заседание се проведе непосредствено след приключване на разпоредителното заседание.

ПОТВЪРДЖАВА взетата спрямо подсъдимия  мярка за неотклонение „Подписка“.

Определението в частта за мярката за неотклонение подлежи на обжалване и протест  по реда на глава ХХII пред ПОС.

                                                                  

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:     

 

                                                                   СЕКРЕТАР:        

 

 

 

          На основание чл. 252, ал.1 от НПК  СЪДЪТ незабавно пристъпи към разглеждане на делото по реда на глава 29 от НПК.

 

ДОКЛАДВА СЕ ДЕЛОТО от председателя на съдебния състав с разясняване основанията за образуване на съдебното производство Предостави се възможност на прокурора да изложи обстоятелствата, включени в обвинението.

ПРОКУРОР: Поддържам написаното в обвинителния акт. Нямам какво да добавя.

ПОДС. Й.: Запознат съм със съдържанието на обвинителния акт. Разбирам обвинението. Не се нуждая от допълнителни разяснения. Признавам се за виновен. Обяснения не желая да дам. Изразявам съжаление за стореното.

 

ПРОКУРОР: С подсъдимия и неговия защитник постигнахме параметри на споразумение. Представяме същото в писмен вид. Моля да го одобрите.

АДВ. П.: Моля да одобрите така представеното споразумение.

ПОДС. Й.: Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и заявявам, че съм го подписал доброволно. Съгласен съм изцяло с последиците на представеното пред съда споразумение.

 

Съдът намира, че в представения проект за споразумение не следва да се правят промени, поради което и на основание чл. 382, ал. 6 от НПК в съдебния протокол следва да се впише окончателният вариант на споразумението, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

ДА СЕ ВПИШЕ в съдебния протокол окончателния вариант на споразумението в следния смисъл: 

Подсъдимият  М.Й. /M. O./ - роден на *** год. в ***********, *****, т.г., с основно образование, безработен, разведен, живущ ***, постоянен адрес:***, адрес ***, неосъждан, с ЛНЧ№********** и с ЕГН: ********** е извършил ВИНОВНО престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК за това, че на 23.03.2019 г. в гр. Пловдив, е управлявал моторно превозно средство - л. а. марка „Форд" модел „Фокус" с per. № ******* с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно: 1,38 на хиляда, установено по надлежния ред - с техническо средство Алкотест „Дрегер 7510", с фабричен № ARBA-0095.

За така извършеното от подсъдимия  М.Й. /М.О./ престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК му се ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА наказание при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от НК, а именно ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода.

На основание чл. 66, ал.1 от НК ОТЛАГА за изпълнение наказанието лишаване от свобода в размер на ШЕСТ МЕСЕЦА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

На основание чл. 59, ал. 1, вр. ал. 2 от НК ПРИСПАДА при изпълнение на наказанието лишаване от свобода времето, през което подсъдимия М.Й. /М.О./ е бил задържан за 24 часа по реда на ЗМВР – на 23.03.2019 г.

На основание чл. 343г от НК  ЛИШАВА подсъдимият М.Й. /М.О./ от право да управлява МПС за срок от  СЕДЕМ МЕСЕЦА.

На основание чл. 59, ал. 4 от НК ПРИСПАДА  при изпълнение на наказанието лишаване от правоуправление времето, през което подсъдимия М.Й. /М.О./  е лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 23.03.2019 г. до влизане в сила на настояшото  споразумение.

 

 

 

 

За РП-Пловдив  ...........................                       ........................... 

 Прокурор: /Б. Елкин/                                          Подс. /М. Й./

 

                                                                             ................................

Адв. /Л. П./

 

 

Съдът счита, че представеното споразумение съответства на събраните по делото доказателства, същото е съобразено с изискванията на чл. 381, ал. 5, ал. 6 от НПК,  не противоречи на закона и морала, а договореното между страните наказание е в състояние да постигне целите на чл.36 от НК, поради което

          О П Р Е Д Е Л И:

          ОДОБРЯВА на основание чл.382, ал. 7 от НПК вписания в съдебния протокол окончателен вариант на споразумението между  РП-Пловдив представлявана от прокурор Божидар Елкин от една страна и подсъдимият  М.Й. /М.О./, заедно с адв. Л.П..

 

С оглед на така одобреното споразумение за решаване на делото на основание чл. 24 ал. 3 от НПК производството по НОХД № 5565/2019 г. по описа на ПРС - І н.с. следва да бъде прекратено, а мярката за неотклонение „Подписка”, взета спрямо подс. М.Й. /М.О./ по настоящото дело следва да бъде отменена, поради което

          О П Р Е Д Е Л И:

          ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 5565/2019 г. по описа на ПРС - I н.с. на основание чл.24, ал.3 от НПК.

ОТМЕНЯ взетата спрямо подс. М.Й. /М.О./ мярка за неотклонение „Подписка” по настоящото дело.

          Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 

          Протокола се изготви в СЗ.

          Заседанието се закри в 10:50 часа.

 

 

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                                         

                                                          СЕКРЕТАР:

 

Вярно с оригинала.

С. Д.