НОХД 4969/2019 - Споразумение - 13-09-2019

Споразумение по Наказателно дело 4969/2019г.

П Р О Т О К О Л № 771

 

13.09.2019г.                                                           град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                    ХХІІІ наказателен състав

На тринадесети септември                                     2019 година

в публично съдебно заседание в следния състав:

 

                                                         Председател: ТЕОФАНА СПАСОВА

                    СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: ГЕОРГИ СТАНЕВ

                                                                                   БЛАГОЙ ВИДИН

           

СЕКРЕТАР: НАДЯ ТОЧЕВА

ПРОКУРОР: ГЕОРГИ КЪРПАРОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдията

НОХД     4969 по описа за  2019  година.

На поименното повикване в 11.00 часа се явиха:

 

ПОДСЪДИМИЯТ В.И.И. – редовно призован се явява лично и с адвокат Г. К., от преди.

ПОДСЪДИМИЯТ С.Н.У. – редовно призован, се явява лично.

ПОДС.У.: Желая да упълномощя адвокат К. да ме представлява по делото.

АДВ.К.: Желая да поема защитата на У..

            С оглед така направеното изявление съдът

            О П Р Е Д Е Л И:

            НАЗНАЧАВА за защитник на подсъдимия У. ***.

 ПОСТРАДАЛИТЕ

 Р.И.Х. – редовно призован, не се явява.

 Н.В.И. – редовно призована, не се явява.

 Я.И.К. –  редовно призована, не се явява.

 А.А.Б. –  редовно призован, не се явява.

 „ЕВРО ГРУП ВЕНДИНГ“ ООД чрез А.А.Н. –  редовно призован, не се явява.

 „ПРО-КАФЕ 2018“ ЕООД чрез М.А.К. – редовно призован, не се явява.

 „ТОП КАРГО“ ЕООД чрез Д.Г.Х. - редовно призован, не се явява

 

 ПРОКУРОР: Да се даде ход на разпоредителното заседание.

АДВ.К.: Да се даде ход на разпоредителното заседание.

ПОДС.И.: Да се даде ход на разпоредителното заседание.

ПОДС.У.: Да се даде ход на разпоредителното заседание.

 

        Съдът

        О П Р Е Д Е Л И:

        ДАВА ХОД НА РАЗПОРЕДИТЕЛНО ЗАСЕДАНИЕ.

        Сне се самоличността на подсъдимите:

В.И.И., роден на ***г***, ..., български гражданин, със средно образование, безработен, неженен, осъждан, ЕГН **********.

ПОДС.И.: Получих съобщение за насрочване на разпоредително заседание ведно с препис от разпореждането на съда и съм уведомен за въпросите по чл.248 ал.1 от НПК преди повече от 7 дни.

С.Н.У., роден на ***г***, ..., български гражданин, с основно образование, безработен, неженен, неосъждан, ЕГН **********.   

ПОДС.У.: Получих съобщение за насрочване на разпоредително заседание ведно с препис от разпореждането на съда и съм уведомен за въпросите по чл.248 ал.1 от НПК преди повече от 7 дни.

 

СЪДЪТ разясни на страните правото им на отвод срещу състава на съда, прокурора, защитниците и съдебния секретар.

ПРОКУРОР: Нямам искания за отводи.

АДВ. К.: Нямам искания за отводи.

ПОДС.И.: Нямам искания за отводи.

ПОДС.У.: Нямам искания за отводи.

 

ПРИСТЪПИ СЕ КЪМ ОБСЪЖДАНЕ НА ВЪПРОСИТЕ ПО                 ЧЛ. 248 АЛ. 1 НПК, като СЪДЪТ разясни на участниците в разпоредителното заседание разпоредбата на чл. 248, ал. 3 от НПК, а именно че в съдебно заседание на първоинстанционния, въззивния и касационния съд не могат да се правят възражения за допуснатите нарушения на процесуалните правила по ал. 1, т. 3, на чл. 248 от НПК, които не са били поставени на обсъждане в разпоредителното заседание, включително по почин на съдията-докладчик, или които са приети за несъществени.

ПРОКУРОР: Считам, че делото е подсъдно на Районен съд – Пловдив, в който е внесено за разглеждане. Според прокуратурата не са налице основания за прекратяване или спиране на наказателното производство. На досъдебно производство не са допуснати отстраними съществени нарушения на процесуални правила, довели до ограничаване процесуалните права на обвиняемите и пострадалите.  Към момента  са налице основания за разглеждане на делото по реда на особените правила, тъй като със защита сме постигнали споразумение. Считам, че не са налице основания за разглеждане на делото при закрити врати или за привличане на резервен съдия или съдебен заседател, както и за назначаването на тълковник и извършване на съдебни следствени действия по делегация. По отношение МНО, считам че същата не следва да се изменя. Към настоящия момент нямам искания за събиране на доказателства.

АДВ.К.: Считам, че делото е подсъдно на Районен съд - Пловдив. Считам, че не са налице основания за прекратяване или спиране на наказателното производство. На досъдебно производство не са допуснати отстраними съществени нарушения на процесуални правила, довели до ограничаване процесуалните права на обвиняемите и пострадалите. Считам, че не  са налице основания за разглеждане на делото при закрити врати или за привличане на резервен съдия или съдебен заседател, както и за назначаването на тълковник и извършване на съдебни следствени действия по делегация. По отношение на МНО, считам че в момента не следва да търпи някаква промяна. Нямам искания за събиране на нови доказателства. Считам, че разглеждането на делото следва да протече по реда на глава 27 от НПК, тъй като сме постигнали споразумение по делото.

 

 ПОДС.И.: Съгласен съм със защитника си.

ПОДС.У.: Също съм съгласен.

След съвещание като прецени становищата на страните съдът намира, че делото му е подсъдно, не са налице основания за спиране или прекратяване на същото. В хода на ДП не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. Предвид становището на страните  са налице основания за разглеждане на делото по реда на особените правила, не е необходимо разглеждането му при закрити врати, както и не е необходимо привличането на резервен съдия или съдебен заседател, както и за назначаването на друг защитник, вещо лице, преводач или тълковник, и както и не е необходимо  извършване на съдебни следствени действия по делегация.

По отношение на взетата спрямо подсъдимите  И. и У. МНО  съответно МНО „Задържане под стража“ и    „Подписка” същите следва да бъдат потвърдени

Водим от горното съдът

О П Р Е Д Е Л И:

КОНСТАТИРА, че делото е подсъдно на съда.

Няма основание за прекратяване, нито за спиране на наказателното производство.

На досъдебното производство не е допуснато отстранимо съществено нарушение на процесуални правила, довело до ограничаване на процесуалните права на обвиняемия.

Не са налице основания за разглеждането на делото при закрити врати, нито за привличането на резервен съдия или съдебен заседател, вещо лице, преводач или тълковник и извършването на съдебни следствени действия по делегация.

УКАЗВА на страните, че в съдебно заседание на първоинстанционния, въззивния и касационния съд не могат да се правят възражения за допуснатите нарушения на процесуалните правила по ал. 1, т. 3, които не са били поставени на обсъждане в разпоредителното заседание, включително по почин на съдията-докладчик, или които са приети за несъществени.

ПОТВЪРЖДАВА взетата спрямо подсъдимия В.И.И. мярка за неотклонение „ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА“.

ПОТВЪРЖДАВА взетата спрямо подсъдимия С.Н.У.,мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.

Определението подлежи на обжалване в частта, касаеща мярката за неотклонение в 7-дневен срок от днес пред ПОС по реда на Гл. ХХІІ НПК.

ПРИСТЪПВА към незабавно разглеждане на делото по реда на Глава ХХІХ от НПК.

 

ПРОКУРОР: Представям споразумение, което моля да бъде одобрено като непротиворечащо на закона и морала.

АДВ.К.: Моля да одобрите споразумението, тъй като не противоречи на закона и морала.

ПОДС. И.: Съгласен съм с наказанието. Да се одобри споразумението.

ПОДС. У.: Съгласен съм с наказанието. Да се одобри споразумението.

 

ДОКЛАДВА СЕ СПОРАЗУМЕНИЕТО ЧРЕЗ ПРОЧИТАНЕТО МУ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СЪДЕБНИЯ СЪСТАВ.

 

ПОДС. И. :  Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и заявявам, че съм го подписал доброволно. Съгласен съм изцяло с последиците на представеното пред съда споразумение.

ПОДС. У. :  Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и заявявам, че съм го подписал доброволно. Съгласен съм изцяло с последиците на представеното пред съда споразумение.

Съдът  на основание чл. 384, ал. 1 вр. с чл. 382,  ал. 6 от НПК прие да впише в съдебния протокол прецененото за отговарящо на изискванията на закона споразумение, поради което и

О П Р Е Д Е Л И:

ВПИСВА в съдебния протокол съдържанието на изготвеното между РП гр. Пловдив, представлявана от прокурор Г. КЪРПАРОВ и подсъдимите В.И.И. и С.Н.У. и защитникът на последните адвокат К., споразумение, както следва:

 

ПОДСЪДИМИЯТ В.И.И., роден на ***г***, ..., български гражданин, със средно образование, безработен, неженен, осъждан, ЕГН ********** е извършил ВИНОВНО престъпление по  чл.196, ал.1, т.2, вр. с чл.195, ал.1, т.З, вр. с чл.194, ал.1, вр. с чл.29, ад. б."А" и б."Б", вр. с чл.26, ал.1, вр. с чл.20, ал.2, вр. с ал.1 от НК за това, че в периода от 14.06.2018г до 14.09.2018г., в гр. Пловдив при условията на продължавано престъпление, чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот и като деянията са извършени при условията на опасен рецидив, след като е бил осъждан за тежко умишлено престъпление на лишаване от свобода не по-малко от една година, изпълнението на което не е отложено по чл. 66 от НК и след като е бил осъждан два и повече пъти на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, като поне за едно от тях изпълнението на наказанието не е отложено по чл.66 от НК в съучастие, като съизвършител със С.Н.У. е отнел чужди движими вещи на обща стойност 3600 лева от владението на Р.И.Х., Н.В.И., Я.И.К., А.А.Б. и управителите на „Евро Груп Вендинг" ЕООД, „ПРО-Кафе 2018" ЕООД, „ ТОП КАРГО" ЕООД, без тяхно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, както следва: на 14.06.2018г. в гр.Пловдив, в съучастие, като съизвършител със С.Н.У., ЕГН: *********, при условията на опасен рецидив, след като е бил осъждан за тежко умишлено престъпление на лишаване от свобода не по-малко от една година, изпълнението на което не е отложено по чл. 66 от НК и след като е бил осъждан два и повече пъти на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, като поне за едно от тях изпълнението на наказанието не е отложено по чл.66 от НК, чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот - метални решетки към входна врата на избено помещение, е отнел чужди движими вещи, а именно - 1бр. велосипед марка „CROSS GRH ULTRA ECO" на стойност 400.00лв. и 1 чифт ски, ведно с щеки на стойност 300.00 лв от владението на Р.И.Х., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои; на неустановена дата в периода 11.07.2018-23.07.2018г. в гр.Пловдив при условията на опасен рецидив, след като е бил осъждан за тежко умишлено престъпление на лишаване от свобода не по-малко от една година, изпълнението на което не е отложено по чл. 66 от НК и след като е бил осъждан два и повече пъти на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, като поне за едно от тях изпълнението на наказанието не е отложено по чл.66 от НК чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот - метални решетки към входна врата на избено помещение, е отнел чужди движими вещи, а именно - 1бр. велосипед марка „PASSATI" на стойност 150.00лв. и 1бр. велосипед марка „Cross BOXTER" на стойност 100.00 лв от владението на Н.В.И., без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои; на 16.08.2018г. в гр.Пловдив, при условията на опасен рецидив, след като е бил осъждан за тежко умишлено престъпление на лишаване от свобода не по-малко от една година, изпълнението на което не е отложено по чл. 66 от НК и след като е бил осъждан два и повече пъти на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, като поне за едно от тях изпълнението на наказанието не е отложено по чл.66 от НК, чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот - метални решетки към входна врата на избено помещение, е отнел чужди движими вещи, а именно - 4бр. зимни автомобилни гуми марка Nokian с размер 225/55 R 16 на стойност 400.00 лв. общо и 4бр. лети джанти на обща стойност 600.00 лв. от владението на Я.И.К., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои;  на неустановена дата, в началото на месец август 2018г. в гр.Пловдив, при условията на опасен рецидив, след като е бил осъждан за тежко умишлено престъпление на лишаване от свобода не по-малко от една година, изпълнението на което не е отложено по чл. 66 от НК и след като е бил осъждан два и повече пъти на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, като поне за едно от тях изпълнението на наказанието не е отложено по чл.66 от НК, чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот - метални решетки към входна врата на избено помещение, е отнел чужди движими вещи, а именно - 4бр. зимни автомобилни гуми марка „W1NDF0RCE SNOWPOWER" с размер 225/55 R 16 на стойност 400.00 лв. общо и 4бр. джанти „BMW style 46" на обща стойност 600.00 лв. от владението на А.А.Б., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои; на 09.09.2018г. в гр.Пловдив, при условията на опасен рецидив, след като е бил осъждан за тежко умишлено престъпление на лишаване от свобода не по-малко от една година, изпълнението на което не е отложено по чл. 66 от НК и след като е бил осъждан два и повече пъти на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, като поне за едно от тях изпълнението на наказанието не е отложено по чл.66 от НК, чрез повреждане на прегради, здраво направени защита на имот - врата на кафе-автомат марка „Зануси" е отнел чужди движими вещи- сума с пари в размер на 90 лв. от владението на Управителя на „Евро Груп Вендинг" ЕООД без неговото съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои; на 10.09.2018г. в гр.Пловдив, при условията на опасен рецидив, след като е бил осъждан за тежко умишлено престъпление на лишаване от свобода не по-малко от една година, изпълнението на което не е отложено по чл. 66 от НК и след като е бил осъждан два и повече пъти на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, като поне за едно от тях изпълнението на наказанието не е отложено по чл.66 от НК чрез повреждане на прегради, здраво направени, защита на имот - врата на кафе-автомат марка „Зануси" е отнел чужди движ вещи- сума пари в размер на 300 лв. от владението на Управителя на „ПРО-Кафе 2018" ЕООД без неговото съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои;  на 13.09.2018г. в гр.Пловдив, при условията на опасен рецидив, след като е бил осъждан за тежко умишлено престъпление на лишаване от свобода не по-малко от една година, изпълнението на което не е отложено по чл. 66 от НК и след като е бил осъждан два и повече пъти на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, като поне за едно от тях изпълнението на наказанието не е отложено по чл.66 от НК, чрез повреждане на прегради, здраво направени защита на имот - врата на кафе-автомат марка „Зануси" е отнел чужди двш вещи- сума пари в размер на 100 лв от владението на Управителя на „ПРО-Кафе 2018" ЕООД без неговото съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои ; на 14.09.2018г. в гр.Пловдив, при условията на опасен рецидив, след като е бил осъждан за тежко умишлено престъпление на лишаване от свобода не по-малко от една година, изпълнението на което не е отложено по чл. 66 от НК и след като е бил осъждан два и повече пъти на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, като поне за едно от тях изпълнението на наказанието не е отложено по чл.66 от НК чрез повреждане на прегради, здраво направени защита на имот - врата на кафе-автомат марка „Зануси" е отнел чужди движими вещи- су пари в размер на 90 лв. от владението на Управителя на  „Евро Груп Вендинг" ЕООД без неговото съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои; -На 14.09.2018г. в гр.Пловдив, при условията на опасен рецидив, след като е бил осъждан за тежко умишлено престъпление на лишаване от свобода не по-малко от една година, изпълнението на което не е отложено по чл. 66 от НК и след като е бил осъждан два и повече пъти на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, като поне за едно от тях изпълнението на наказанието не е отложено по чл.66 от НК, чрез повреждане на прегради, здраво направени защита на имот - врата на кафе-автомат марка „Зануси" е отнел чужди движими вещи- cap, пари в размер на 70 лв. от владението на Управителя на „ТОП КАРГО" ЕООД " без неговото съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои.

За така извършеното престъпление по  чл.196, ал.1, т.2, вр. с чл.195, ал.1, т.З, вр. с чл.194, ал.1, вр. с чл.29, ад. б."А" и б."Б", вр. с чл.26, ал.1, вр. с чл.20, ал.2, вр. с ал.1 от НК  при условията на чл.55 ал.1 т.1  от НК на подсъдимият В.И.И.  се ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

 На основание чл.57 ал.1 т.2 б.б ЗИНЗС така наложеното на подсъдимия В.И.И. наказание ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ДА СЕ ИЗТЪРПИ при първоначален СТРОГ РЕЖИМ.

ПОДСЪДИМИЯТ В.И.И., със снета по делото самоличност,е извършил ВИНОВНО престъпление по чл.318 вр. чл.26 ал.1 от НК за това, че в периода от 13.07.2018г. до 17.07.2018г., в гр. Пловдив, в условията на продължавано престъпление, противозаконно си е служил с официален документ,  издаден за друго лице – лична карта № … на името Х.В.Т., ЕГН **********, с цел да заблуди длъжностно лице – Т.Д.П.на длъжност комисионер в „Заложна къща ДРАГ ГРУП“ ООД.

За така извършеното престъпление по  чл.318 вр. чл.26 ал.1 от НК при условията на чл.54 от НК на подсъдимият В.И.И.  се ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА.

 На основание чл.57 ал.1 т.2 б.б ЗИНЗС така наложеното на подсъдимия В.И.И. наказание ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ДА СЕ ИЗТЪРПИ при първоначален СТРОГ РЕЖИМ.

На основание чл.23 ал.1 от НК на подсъдимия В.И.И. се налага едно общо и най-тежко наказание от ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл.57 ал.1 т.2 б.б ЗИНЗС така наложеното на подсъдимия В.И.И.  общо най-тежко наказание ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ДА СЕ ИЗТЪРПИ при първоначален СТРОГ РЕЖИМ.

На основание чл. 59 ал. 2 вр. ал. 1 т. 1 от НК се ПРИСПАДА от така наложеното на подсъдимия В.И.И.   наказание  ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА времето, през което е бил задържан по реда на ЗМВР и НПК – от 01.10.2018г. до одобряване на настоящото споразумение,  като един ден задържане се счита за един ден лишаване от свобода.

ПОДСЪДИМИЯТ С.Н.У., роден на ***г***, ..., български гражданин, с основно образование, безработен, неженен, неосъждан, ЕГН ********** е извършил ВИНОВНО престъпление по чл. 195, ал.1, т. 3, вр. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 от НК за това, че на 14.06.2018г  в гр. Пловдив, в съучастие като съизвършител с В.И.И., ЕГН:**********, чрез повреждане на преграда, здраво направени за защита на имот - метални решетки към входна врата на избено помещение е отнел чужди движими вещи, а именно-1 бр. вмелосипед марка  CROSS GRH ULTRA ECO“ на стойност 400.00лв. и 1 чифт ски, ведно с щеки на стойност 300.00 лв от владението на Р.И.Х., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои.

 

За така извършеното престъпление по чл. 195, ал.1, т. 3, вр. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 от НК при условията на чл.55 ал.1 т.1  от НК на подсъдимият С.Н.У.  се ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.

 На основание чл.66 ал.1  НК  ОТЛАГА изпълнението на така наложеното на подсъдимият С.Н.У.  наказание  ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на определението на съда за  одобряване на настоящото споразумение.

 

ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА – оставени на съхранение при домакина на Първо РУ на МВР Пловдив, както следва: пет броя карти тип „пластика": „Маестро Уникредит Булбанк" на името на И.Д., „клубна карта по моя джоб" Ти Би Ай кредит на името на И.Д.К., карта „Евролайн Пост банк Американ Експрес" на името на И.Д.К., карта на „Евролайн Пост банк Американ Експрес" на името на И.Д.К., карта „Ай Би Ай кредит" на името на И.Д.К.; ДВД СД Плейър със сериен номер № 0007305005. модел Джей Д П 500" Д; минилед проектор модел „БЛ - 19" ведно с адаптер; пет броя въдици ведно с макари - червена на цвят с надпис „ред ривър фаст екшън" , марка „Филстар про" с макара „Посейдон", втората - телескопичен прът и макара с цвят на пръта черно -червен и идентичен цвят макара с марка „ЛГЗ", третата - телескопичен прът без надписи, червен на цвят, с макара „ЕЛ", четвъртата - черно -червена въдица с телескопичен прът без надписи с бежова макара с надпис „АТ 220", петата въдица - въдица с телескопичен прът, златист на цвят, с надпис „Еурокор Дет" с макара, сребриста на цвят мярка „AQUIOS"; черна чанта с две отделения, пълна с множество рибарски принадлежности; калъф с с надпис „Уин", синьо - зелен на цвят, съдържащ туристическа палатка; тъмно зелен на цвят калъф с размери около 40 см. Дължина и 18 диаметра, съдържащ спален чувал; платка от мобилен телефон марка „Самсунг" с ИМЕЙ …, сериен номер …; карта тип „пластика" със счупен десен край - национален статистически институт - карта за идентификация № 1047815,  булстат на И.Д.К.; велосипед марка „Крос", червен на цвят; DVD марка „Panasonic"; велосипед марка „Revolution", черен на цвят; мобилен    телефон    марка    „SAMSUNG    J3    сер.    I351816099766234; велосипед марка „X ZITE", модел 12,21, черен на цвят ДА СЕ ВЪРНАТ на подсъдимия В.И.И.

 

 

ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК подсъдимите В.И.И. и С.Н.У. / и двамата със снета по делото самоличност/ да заплатят СОЛИДАРНО направените разноски по делото в размер на 385 лева  по сметка на ОДМВР – Пловдив, като всеки от тях да заплати сумата от по 192.50 лева.

 

 

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

ЗА РП ПЛОВДИВ                            ПОДСЪДИМ: ......................

ПРОКУРОР: .................................                                       /И./

                   / Г.КЪРПАРОВ /

                                                                                               

                                                             ПОДСЪДИМ:………….

                                                                                     /У./

 

                                                                                                                                                                                                          ЗАЩИТНИК:.......................

                                                                                     /адв.К./

                                                                        

                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ: …………………………

                                                                                      /Т.СПАСОВА/

                          СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:

 

                                                 1.

 

                                                 2.

             

Съдът счита, че представеното споразумение, чието съдържание се вписа в съдебния протокол, съответства на събраните по делото доказателства, същото е съобразено с изискванията на чл. 381, ал. 5 вр. ал. 6  от НПК и не противоречи на закона и морала, поради което следва да бъде одобрено в представения пред съда вид. Поради това и

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА на основание чл. 384 вр. с  чл. 382, ал. 7 от НПК постигнатото между РП – Пловдив, представлявана от прокурор Г. КЪРПАРОВ, и подсъдимите В.И.И. и С.Н.У.,  лично и чрез защитника им адвокат К., споразумение за прекратяване на наказателното производство по НОХД № 4969/2019 г. по описа на РС Пловдив – ХХІІІ н.с.

Определението за одобряване на споразумението е ОКОНЧАТЕЛНО.

С оглед на така постигнатото между страните по делото споразумение, както и съобразно разпоредбата на чл. 384 вр. с чл. 382, ал. 7  вр. чл. 24, ал. 3 от НПК, съдът е на становище, че производството по НОХД № 4969/2019 г. по описа на ПРС – ХХІІІ н.с. следва да бъде прекратено, а взетата по отношение на подсъдимите В.И.И. МНО „ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА“ и спрямо подсъдимия С.Н.У. МНО „ПОДПИСКА“ да бъдат ОТМЕНЕНИ.

Поради това и

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

  ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 4969/2019 г. по описа на ПРС – ХХІІІ н. с., на основание чл. 382, ал. 7 вр. с чл. 24, ал. 3 от НПК.

ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия В.И.И.  МНО „ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА“.

ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия С.Н.У. МНО „ПОДПИСКА“.

 

  Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

Съдът уведоми  осъдените И. и У., че им се предоставя 7-дневен срок за доброволно изпълнение по отношение на дължимите разноски, които следва да бъдат платени по съответната сметка до изтичането на този срок, в противен случай ще бъдат издадени служебно изпълнителни листове.

              Протоколът се изготви в СЗ.

              Заседанието се закри в 11.45 часа.

 

                                                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ:

                                                 СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:

                                                                                    1.

 

                                                                                     2.

 

                                                                                      СЕКРЕТАР:

 

Вярно с оригинала! МК