НОХД 4906/2019 - Споразумение - 09-08-2019

Споразумение по Наказателно дело 4906/2019г.

П Р О Т О К О Л    № 680

 

09.08.2019 г.                                                                              Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                                 ХVІ наказателен състав

На девети август                                         две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:  НИКОЛАЙ ПЕТРОВ

        

СЕКРЕТАР: ВИОЛИНА ШИВАЧЕВА

ПРОКУРОР: ГЕОРГИ КЪРПАРОВ

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯТА

НОХД № 4906 описа за 2019 година.

На поименното повикване в 10,45 часа се явиха:

ПОДСЪДИМИЯТ:

С.К.Н. – редовно призован, се явява лично и с упълномощения си защитник адв. Т.П.от АК - гр. Пловдив.

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

АДВ. П.: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото и затова

О П Р Е Д Е Л И

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

         Сне се самоличността на подсъдимия:

С.К.Н. - роден на *** ***, б., български гражданин, с основно образование, женен, неосъждан, работи като общ работник, постоянен и настоящ адрес:***, ЕГН **********.

ПОДС. Н.: Получил съм препис от обвинителния акт днес, но не правя възражение в този смисъл.

         На подсъдимия се разясниха правата по чл. 55 НПК.

         На страните се разясниха правата по чл. 274-275 от НПК.

         ПРОКУРОР: Нямам искания за отводи, възражения и доказателствени искания.

         АДВ. П.: Нямам отводи. Нямам доказателствени искания.

         Съдът, с оглед липсата на отводи, счита, че следва да бъде даден ход на съдебното следствие.

Ето защо Съдът

         О П Р Е Д Е Л И

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ

ДОКЛАДВА СЕ делото с посочване основанията за образуване на съдебното производство.

ПРЕДОСТАВИ СЕ възможност на прокурора  да изложи обстоятелствата, включени в обвинителния акт.

ПОДС. Н.: Разбирам обвинението. Признавам се за виновен. Искам да подпиша споразумение с прокуратурата за решаване на делото и се отказвам от разглеждане на делото по общия ред.

         Предостави се възможност на страните да обсъдят параметри на споразумение.

ПРОКУРОР: Представям споразумение в писмен вид, което постигнахме и изготвихме и моля да го одобрите.

АДВ. П.: Моля да одобрите представеното споразумение.

ПОДС. Н.: Моля да одобрите представеното споразумение.

Съдът, с оглед на това, че е сезиран със споразумение за решаване на делото преди приключване на съдебното следствие,  съобразно с чл.384 от НПК, намира, че не следва да се продължава следствието и следва да се пристъпи към процедурата по реда на глава 29 от НПК.

Ето Защо Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ДОКЛАДВА СЕ споразумението чрез прочитането му от прокурора.

На основание чл. 382, ал. 4 от НПК Съдът разясни на подсъдимия С.К.Н. обстоятелствата, свързани със сключване на споразумение за решаване на досъдебното производство и го разпита разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с тях, както и доброволно ли е подписал споразумението.

         ПОДС. Н.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и заявявам, че съм го подписал доброволно. Съгласен съм изцяло с последиците на представеното пред съда споразумение.

         Съдебният състав намира, че съдържането на представеното споразумение следва да бъде вписано в съдения протокол, предвид на което и на основание чл. 382, ал. 6 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

ВПИСВА в съдебния протокол съдържанието на представеното споразумение за прекратяване на наказателното производство, както следва:

Подсъдимият С.К.Н. - роден на *** ***, б., български гражданин, с основно образование, женен, неосъждан, работи като общ работник, постоянен и настоящ адрес:***, ЕГН ********** е ИЗВЪРШИЛ ВИНОВНО престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК за това, че на 26 юли 2019 година в село Куртово Конаре, обл. Пловдив в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление моторно превозно средство без свидетелство за управление, с Наказателно постановление №  18-0333-000338/12.07.2019 г изд. от началника на РУ на МВР град Стамболийски, влязло в сила на 25.09.2019 год. е извършил такова деяние като у управлявал моторно превозно средство - мотопед с марка „Пежо“, без регистрационен номер, рама № ****, без съответно свидетелство за управление на МПС.

За така извършеното от подсъдимия С.К.Н. престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК на основание чл.55, ал.1, т.1 и ал.3 от НК му се ОПРЕДЕЛЯ И НАЛАГА наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 6 /шест/ месеца.

ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК така наложеното на подс. С.К.Н. наказание от 6 /шест/ месеца „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” с изпитателен срок от 3 /три/ години, считано от влизане в сила на настоящото определение за одобряване на споразумение.

 Подсъдимият С.К.Н. /със снета по делото самоличност/ е ИЗВЪРШИЛ ВИНОВНО престъпление по чл. 345, ал. 2, вр. с ал. 1 от НК за това, че на 26 юли 2019 година в село Куртово Конаре, обл. Пловдив е управлявал МПС - мотопед с марка марка „Пежо“, рама № ****, което не е регистрирано по надлежния ред.

За така извършеното от подсъдимия С.К.Н. престъпление по чл. 345, ал. 2, вр. с ал. 1 от НК на основание чл. 54, ал.1 от НК му се ОПРЕДЕЛЯ И НАЛАГА наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 6 /шест/ месеца.

ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК така наложеното на подс. С.К.Н. наказание от 6 /шест/ месеца „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” с изпитателен срок от 3 /три/ години, считано от влизане в сила на настоящото определение за одобряване на споразумение.

НАЛАГА на осн. чл. 23 ал. 1 от НК на подсъдимия С.К.Н. /със снета по делото самоличност/ за така извършените престъпления, едно общо най-тежко наказание в размер на 6 /шест/ месеца „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”.

ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК така наложеното на подс. С.К.Н. общо най-тежко наказание от 6 /шест/ месеца „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” с изпитателен срок от 3 /три/ години, считано от влизане в сила на настоящото определение за одобряване на споразумение.

ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.2 вр. с ал.1, т.1 от НК от така определеното и наложено на подсъдимия С.К.Н. общо най-тежко наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 6 /шест/ месеца времето, през което е бил задържан по реда на ЗМВР за срок до 24 часа на 26.07.2019 г., като един ден задържане се зачита за един ден изтърпяно наказание „лишаване от свобода”.

 

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

 

ЗА РП- ПЛОВДИВ                                   ПОДСЪДИМИЯТ:

ПРОКУРОР:........................                                                 ......................

/Г. КЪРПАРОВ/                                       /С. Н./

                                              

ЗАЩИТНИК:.............................                       

/АДВ. П. /

  

         С оглед на така постигнатото между страните по делото споразумение и съобразно с разпоредбите на чл. 381, ал. 5 и ал. 6 от НПК, не противоречи на закона и морала, поради което следва да бъде одобрено в представения му вид, като бъде отменена наложената мярка за неотклонение „Подписка“ на подсъдимия С.К.Н., ЕГН ********** и да бъде прекратено наказателното производство по НОХД № 4906/2019 г. по описа ПРС, ХVІ н.с.

         Ето защо

         СЪДЪТ

         О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА на основание чл. 382, ал. 7 от НПК постигнатото между РП – Пловдив и подсъдимия С.К.Н., ЕГН ********** лично и чрез упълномощения си защитник адв. Т.П.от АК - гр. Пловдив, споразумение за решаване на делото.

         ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия С.К.Н., ЕГН ********** мярка за неотклонение „Подписка”.

ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 24, ал. 3 от НПК наказателното производство по НОХД № 4906/2019 г., по описа на ПРС – ХVІ н.с.

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и на протест.

         Протоколът се изготви в С.З.

         Заседанието се закри в 11,00 часа.

                     

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                               СЕКРЕТАР:       

 

 

Вярно с оригинала!

М.К.