НОХД 4851/2019 - Споразумение - 07-08-2019

Споразумение по Наказателно дело 4851/2019г.

ПРОТОКОЛ № 670

07.08.2019 година                                                       Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                    ІХ наказателен състав

На седми август                      две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МОМЧИЛ НАЙДЕНОВ

СЕКРЕТАР: ИЛИЯНА ЙОРДАНОВА

ПРОКУРОР: ЗДРАВКО АЛЕНДАРОВ

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯТА

НОХД № 4851 описа за 2019 година.

На поименното повикване в 10,00 часа се явиха:

ПОДС. А.А.А. *** се явява лично и с упълномощения си защитник от ДП адв. А. А..

         РП – ПЛОВДИВ – редовно призована изпраща представител.

 

         ПРОКУРОР: Моля да се даде ход на делото. Представям разписка за връчен днес препис от обвинителния акт на подсъдимия.

         АДВ. А.: Да се даде ход на делото. Нямаме възражения за неспазения 3-дневен срок за връчване на обвинителния акт.

         ПОДС. А.: Да се гледа делото днес, нямам никакави възражения.

 

Съдът счита, че са налице процесуалните предпоставки по даване ход на делото в днешното съдебно заседание, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

СНЕ СЕ САМОЛИЧНОСТТА на подсъдимия:

А.А.А. – роден на *** ***, ***, български гражданин, с основно образование, женен, безработен, неосъждан, ЕГН **********.

ПОДС. А.: Получих препис от обвинителния акт днес и няма да правя възражение.

         На подсъдимия се разясниха правата по чл. 55 от НПК:

ПОДС. А.: Разбирам правата си.

 

         Съдът разясни на страните правата им по чл. 274 и чл. 275 от НПК:

ПРОКУРОР: Нямам отводи и нови искания по доказателствата.

АДВ. А.: Отводи и искания на този етап нямаме.

ПОДС. А.: Нямам отводи и искания.

 

С оглед липсата на отводи и нови искания

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ.

ДОКЛАДВА СЕ ДЕЛОТО от председателя на състава, като се посочиха основанията за образуване на съдебното.

ПОДС. А.: Разбирам защо е делото и че е по този обвинителен акт.

ПРЕДОСТАВИ СЕ ВЪЗМОЖНОСТ на прокурора да изложи обстоятелствата, включени в обвинението:

ПРОКУРОР: Поддържам обвинението, съгласно обвинителния акт.

На основание чл. 276, ал. 3 от НПК съдът запита подсъдимия разбира ли обвинението.

ПОДС. А.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Искам да сключа споразумение с прокуратурата. Не искам делото да се разглежда по общия ред.

 

С оглед заявеното от подсъдимия съдът предостави на страните възможност за обсъждане на споразумение.

ПРОКУРОР: С подсъдимия и неговия защитник постигнахме споразумение, което не противоречи на закона, морала, добрите нрави и събраните по делото доказателства, поради което моля да го одобрите в представения му вид при следните параметри – 500 лева глоба при условията на чл. 57 вр. чл. 54 от НК. Автомобилът да се върне на подсъдимия.

АДВ. А.: Съгласни сме с параметрите на така постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство и моля да го одобрите. Считам, че изцяло изпълнява целите на наказанието и е законосъобразно.

ПОДС. А.: Съгласен съм със споразумението.

 

С оглед заявената от страните воля за споразумение и представеното такова пред съда преди приключване на съдебното следствие, съдът намира, че следва да се пристъпи към процедурата по глава ХХІХ от НПК за разглеждане на споразумението, поради което

         СЪДЪТ

         О П Р Е Д Е Л И:

         ДОКЛАДВА СЕ СПОРАЗУМЕНИЕТО чрез прочитането му от Прокурора.

 

Съдът на основание чл. 382, ал. 4 от НПК запита подсъдимия разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с тях и доброволно ли е подписал споразумението.

ПОДС. А.: Разбирам в какво ме обвиняват. Признавам се за виновен по така повдигнатото ми обвинение. Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и съм съгласен с тях. Заявявам, че съм го подписал доброволно.

 

Съдът счита, че така представеното споразумение в писмен вид отговаря на изискванията на чл. 381, ал. 5 от НПК относно съдържанието му, като не се налага предлагане на промени в същото, поради което на основание чл. 382, ал. 6 от НПК съдържанието му следва да се впише в съдебния протокол.

Ето защо,

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ВПИСВА в съдебния протокол съдържанието на представеното от страните споразумение за решаване на делото, както следва:

 

ПОДС. А.А.А. – роден на *** ***, ***, български гражданин, с основно образование, женен, безработен, неосъждан, ЕГН **********, Е ИЗВЪРШИЛ ВИНОВНО престъпление по чл. 345, ал. 2 вр. ал. 1 от НК за това, че на 26.07.2019 г. в с. Устина, обл. Пловдив, е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Опел“, модел „Астра“ с номер на рама ***, което не е регистрирано по надлежния ред.

 

За така извършеното престъпление по чл. 345, ал. 2 вр. ал. 1 от НК му се ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА при условията на чл. 54 вр. чл. 57, ал. 1 от НК наказание ГЛОБА в размер на 500 (петстотин) лева.

 

ПОСТАНОВЯВА ВЕЩЕСТВЕНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО – лек автомобил марка „Опел“, модел „Астра“, червен на цвят, с номер на рама *** – предаден за съхранение на домакина на РУ-Стамболийски, ДА СЕ ВЪРНЕ на подс. А.А.А. с ЕГН ********** след влизане в сила на определението на съда за одобряване на споразумението.

 

         СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

 

РП – ПЛОВДИВ                                              ПОДСЪДИМ: (п)

ПРОКУРОР:     (п)                                 А.А.

ЗДРАВКО АЛЕНДАРОВ

 

                                                                  ЗАЩИТНИК: (п)

                                                                  АДВ. А. А.

 

 

Съдът след тайно съвещание счита, че така представеното пред съда споразумение съответства на събраните по делото доказателства, същото е съобразено с изискванията на чл. 381, ал. 5 и ал. 6 от НПК, не противоречи на закона и морала, следва да бъде одобрено в представения пред съда писмен вид, предвид което и на основание чл. 384, ал. 1 вр. чл. 382, ал. 7 от НПК

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатото между Районна прокуратура – Пловдив, представлявана от прокурор ЗДРАВКО АЛЕНДАРОВ, от една страна, и от друга – подсъдимият А.А.А. – лично и чрез упълномощения си защитник адв. А. А., споразумение за решаване на делото по наказателното производство – НОХД № 4851/2019 г. по описа на Пловдивски районен съд, ІХ н. с., така, както е вписано в съдебния протокол.

 

 

                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: (п)

 

 

С оглед на така постигнатото споразумение между страните, както и съобразно разпоредбата на чл. 384, ал. 1 вр. чл. 382, ал. 7 вр. чл. 24, ал. 3 от НПК съдът е на становище, че производството по НОХД № 4851/2019 г. по описа на Пловдивски районен съд, ІХ н. с., следва да бъде прекратено, поради което

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 4851/2019 г. по описа на Пловдивски районен съд, ІХ н. с., на основание чл. 384, ал. 1 вр. чл. 382, ал. 7 вр. чл. 24, ал. 3 от НПК.

ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия А.А.А. /със снета по делото самоличност/ мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

Съдът уведоми осъд. А.А.А., че му се предоставя 7-дневен срок за доброволно изпълнение по отношение на дължимата глоба, която следва да бъде платена по съответната сметка до изтичането на този срок, в противен случай ще бъде издаден служебно изпълнителен лист.

Протоколът се изготви в СЗ.

Заседанието се закри в 10,20 часа.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: (п)

 

 

            СЕКРЕТАР: (п)

 

 

 

         ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

         И. Й.