НОХД 4784/2019 - Споразумение - 12-12-2019

Споразумение по Наказателно дело 4784/2019г.

                      П Р О Т О К О Л  № 1108

 

12.12.2019 година                                                               Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                        ХХІІІ наказателен състав

На дванадесети декември                    две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН КАЛИБАЦЕВ

                                     

СЕКРЕТАР: МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА

ПРОКУРОР: ВЕСКО ИРИКОВ

Сложи за разглеждане докладвано от СЪДИЯТА

НОХД БП № 4784 по описа за 2019 година.

 

На именното повикване в 9:30 часа се явиха:

Производството е по реда на Глава ХХІХ от НПК.

 

  РП - ПЛОВДИВ редовно призована, изпраща представител.

 

ОБВИНЯЕМ: Г.Р.Р., се явява лично, заедно с адв.А.Б., представя пълномощно.

 

  ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

  АДВ.Б.: Моля да се даде ход на делото.

 

 СЪДЪТ счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, ето защо

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Сне се самоличността на обвиняемия:

    Г.Р.Р., роден на ***г***, живущ ***, ***, български гражданин, с висше образование, работещ, разведен, осъждан, ЕГН: **********.

 

СЪДЪТ разясни на обвиняемия  правата му по чл. 55 НПК.

 

           На страните се разясниха правата по чл. 274 и чл. 275 от НПК.

 

ПРОКУРОР: Нямам отводи, постигнали сме споразумение за решаване на настоящото наказателно производство, което не противоречи на морала, отговаря на закона, което сме представили и моля да одобрите.

АДВ.Б.: Нямам отводи, както каза представителят на държавното обвинение, постигнали сме споразумение, което моля да одобрите.

ОБВ.Р.: Нямам отводи към състава на съда, поддържам казаното от защитника ми и моля да одобрите представеното споразумение.

 

Предвид и на изложеното, Съдът

          О П Р Е Д Е Л И:

          ДОКЛАДВА се споразумението чрез прочитането му от прокурора.

        

ОБВ.Р.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен.  Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и заявявам, че съм го подписал доброволно. Съгласен съм изцяло с последиците от представеното пред съда споразумение и се отказвам от разглеждане на делото по общия ред. Моля да одобрите споразумението.

 

СЪДЪТ счита, че следва да предложи на страните следните промени в така внесеното споразумение:

По отношение вида на наказанието в споразумението е посочено, че то се определя по реда на чл.54, ал.1 от НК. Реално обаче за престъплението по чл.343б, ал.1 от НК се предвижда наказание „Лишаване от свобода“ от една до три години и „глоба“ в определен размер, т.е., ако наказанието е под размера от 1 година „Лишаване от свобода“,  същото би  следвало да бъде определено по реда на чл.55 ал.1 т.1 от НК и да се коригира споразумението в тази му част, както и ако се прилага чл.55, ал.1, т.1 от НК по отношение на наказанието „Лишаване от свобода“ би следвало да се приложи същата разпоредба  на чл.55 от НК  по отношение на наказанието „глоба“, като Съдът дава възможност на страните да определят сами  в какъв размер да бъде това наказание.

Наред с това, Съдът счита, че следва да бъде определен начина на изтърпяване на предложеното наказание, като съдът предлага на основание чл.57, ал.1 т.3 от ЗИНС да се определи първоначален общ режим за изтърпяване на предложеното наказание от четири месеца лишаване от свобода.

На следващо място обвиняемия Г.Р.Р. следва да бъде осъден да заплати по сметка на ОДМВР – Пловдив сумата от 40 лева, разноски по делото, вместо посочената такава от 45 лева.

Ето защо, Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

На основание чл.382 ал.5 от НПК ПРЕДЛАГА на страните промяна и допълване във внесеното споразумение в горния смисъл.

 

ПРОКУРОР: Съгласен съм. Предлагам да се приложи разпоредбата на чл.55, ал.3 от НК да отпадне наказанието „глоба“ и да остане само наказанието „Лишаване от свобода“.

АДВ.Б.: Също съм съгласна, желаем да отпадне наказанието „глоба“.

ОБВ.Р.: Съгласен съм с така предложената промяна на споразумението.

СЪДЪТ счита, че, тъй като представеното споразумение ведно с предложената от съда и одобрена от страните промяна съответства на събраните по делото доказателства, същото е съобразено с изискванията на чл. 382 ал.7 и чл. 381 ал. 5 от НПК и не противоречи на закона и морала, поради което следва да бъде одобрено в представения пред съда вид ведно с приетата от страните и предложена от съда промяна, поради което

          О П Р Е Д Е Л И:

ВПИСВА  в настоящия съдебен протокол и ОДОБРЯВА, на основание чл. 382 ал. 6 и ал. 7 от НПК, постигнатото споразумение за решаване на делото, сключено между РП – Пловдив, представлявана от Прокурор Веско Ириков и обвиняемия Г.Р.Р., представляван от адв.А.Б. ***, за следното:

ОБВИНЯЕМИЯТ Г.Р.Р., роден на ***г***, ***, български гражданин, с висше образование, работещ, разведен, осъждан, ЕГН: ********** е извършил ВИНОВНО престъпление  по чл.343б ал.1 от НК за това, че на 15.07.2019г., в гр.Хисаря, обл.Пловдив, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Опел“, модел „Вектра, с рег.№ *****, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,14 на хиляда, установено по надлежния ред  с Протокол за химическа експертиза за определяне концентрацията на алкохол в кръв и урина № 436/22.07.2019г.

 

          За така извършеното от обв.Г.Р.Р. престъпление по по чл.343б ал.1 от НК, на основание чл.55, ал.1, т.1 и ал.3 от НК, ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

 

          На основание чл.57 ал.1 т.3 от ЗИНЗС така наложеното на обвиняемия Г.Р.Р. наказание от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА лишаване на свобода да се изтърпи при първоначален ОБЩ режим.

 

         На основание чл.343г от НК ЛИШАВА обвиняемият от правото му по чл.37, ал.1, т.7 от НК, а именно да управлява моторно превозно средство за срок от 14/четиринадесет/ месеца, считано от 15.07.2019г.

 

         На основание чл.59 ал.2 вр. чл.59 ал.1 т.1 от НК ПРИСПАДА от така наложеното наказание на обвиняемия Г.Р.Р. четири месеца лишаване от свобода времето, през което е бил задържан по реда на ЗМВР за срок от 24 часа със Заповед  рег.№ 273зз-56/2019г. от 15.07.2019г., като този един ден задържане се зачита за един ден изтърпяно наказание „Лишаване от свобода“.

 

        На основание чл. 189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА обв. Г.Р.Р., ЕГН: **********  да ЗАПЛАТИ по сметка на ОД МВР - ПЛОВДИВ направените по делото разноски в размер на 40 лв. /четиридесет  лева/.

 

С П О Р А З У М Е Л И      С Е :

 

 

За РП - ПЛОВДИВ:                                ПОДСЪДИМ:......................

ПРОКУРОР: …………                            /Г.Р.Р./     

         /Веско Ириков/                                                                       

 

  ЗАЩИТНИК :.......................

              /адв.А.Б./

 

 

                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

        С оглед така одобреното споразумение и на основание чл.24 ал.3 от НПК следва наказателното производство по НОХД 4784/2019г. по описа на РС – Пловдив, VІ н.с. да бъде прекратено, а взетата мярка за неотклонение „ПАРИЧНА ГАРАНЦИЯ“ в размер на 500 лв. спрямо обв.Г.Р.Р. следва да бъде отменена.

Ето защо

О П Р Е Д Е Л И:

          ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 4784/2019г. по описа на ПРС - VІ н.с.

ОТМЕНЯ взета спрямо обв. Г.Р.Р., ЕГН: **********, мярка за неотклонение „ПАРИЧНА ГАРАНЦИЯ” в размер на 500 лв.

 

 Определението за одобряване на споразумението е окончателно.

 

Съдът уведоми осъдения Г.Р.Р., че му се предоставя 7-дневен срок за доброволно изпълнение по отношение на дължимите разноски и глоба, които следва да бъдат платени по съответната сметка до изтичането на този срок, в противен случай ще бъдат издадени служебно изпълнителни листове.

           Протоколът се изготви в С.З.

           Заседанието приключи в 9:45 ч.

 

 

                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                                                           СЕКРЕТАР:

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

ТС