НОХД 4784/2019 - Споразумение - 02-08-2019

Споразумение по Наказателно дело 4784/2019г.

 

     

 П Р О Т О К О Л  № 665

 

  02.08.2019 година                                           град Пловдив

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД              ХХІІІ наказателен състав

На втори август                                              2019 година

В публично заседание в следния състав:

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТЕОФАНА СПАСОВА 

Секретар: НАДЯ ТОЧЕВА                                              

  ПРОКУРОР: СТОЯН ПАВЛОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдията

НОХД  БП № 4784 по описа за 2019 година.

На именното повикване в 13.30 ч.се явиха:

ОБВИНЯЕМИЯТ Г.Р.Р., редовно призован, се явява лично и с адвокат К.Е, от преди.

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

АДВ.Е.: Да се даде ход на де лото.

СЪДЪТ намира, че няма процесуална пречка да бъде даден ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

         Сне се самоличността на обвиняемият:

Г.Р.Р., роден на *** ***, б, български гражданин, с висше образование, работи, разведен, осъждан, с ЕГН **********.

Разясниха се на обвиняемия правата му по чл. 55 от НПК.

ОБВ. Р.: Разбрах процесуалните си права.

          Разясниха се  на страните  правата по чл. 274 и 275 от НПК.

          ПРОКУРОР: Нямам отводи и нови искания. Моля да одобрите представеното споразумение за решаване на делото, което сме постигнали с обвиняемият и неговият защитник, тъй като същото  е съобразено с доказателствата по делото, отговаря на изискванията на закона и не противоречи на морала.

          АДВ.Е.: Нямаме отводи, възражения и нови искания. Моля да одобрите представеното споразумение за решаване на делото, което сме постигнали с прокурора. Считам, че същото е  законосъобразно и не противоречи на морала. Подзащитният ми е запознат от фактическите последици след подписването, че веднага влиза в сила.

         ОБВ. Р.: Нямам искания за отводи. Съгласна съм с параметрите на представеното пред съда споразумение и желая да бъде одобрено.

         СЪДЪТ, с оглед липсата на постъпили отводи, възражения и нови искания

         О П Р Е Д Е Л И :

         ДОКЛАДВА СЕ СПОРАЗУМЕНИЕТО чрез прочитането му от прокурора.

         ОБВИН. Р.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен по обвинението.  Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и изцяло съм съгласен с тях. Заявявам, че съм подписал споразумението доброволно и доброволно се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред. Моля да одобрите споразумението.

Съдът счита,  че следва да предложи  на страните допълване и промени на внесеното споразумение като в същото на основание чл.57 ал.1 т.3 от ЗИНЗС  се определи общ режим за изтърпяване наложеното на обвиняемия Г.  Р.Р. наказание от четири месеца лишаване от свобода.

На следващо място обвиняемия Г.Р.Р. следва да бъде осъден да заплати по сметка на ОДМВР -  ПЛОВДИВ – сумата от 40 лева, разноски по делото, вместо посочената такава от 45 лева. Ето защо и съдът

         О П Р Е Д Е Л И:

         На основание чл.382 ал.5 от НПК предлага на страните промяна  и допълване във внесеното споразумение в горния смисъл.

         ПРОКУРОР: Съгласен съм.

         АДВ.Е.: Също съм съгласен.

         ОБВ.Р.: Също съм съгласен.

         СЪДЪТ счита, че постигнато между страните по делото споразумение за решаването му, с искане за чието одобряване е сезиран, е съобразено с доказателствата по делото, отговаря на изискванията чл. 381 ал. 5 и ал. 6 от НПК и не противоречи на закона и морала, поради което следва да бъде одобрено в представения пред съда вид.

         Ето защо и на основание чл. 382 ал. 7 от НПК,

         О П Р Е Д Е Л И:

         ОДОБРЯВА,  на основание чл. 382 ал. 7 от НПК, постигнатото по   бързо производство № 134/2019г. по описа на РУ-Хисар при ОДМВР – гр. Пловдив споразумение за решаване на делото, сключено между РП – Пловдив, представлявана от прокурор СТОЯН ПАВЛОВ и обвиняемия Г.Р.Р.,  представляван от адвокат Е. от АК – Пловдив, за следното:

ОБВИНЯЕМИЯТ Г.Р.Р., роден на *** ***, б., български гражданин, с висше образование, работи, разведен, осъждан, с ЕГН ********** е извършил ВИНОВНО престъпление чл.343б ал.1 от НК за това, че за това че на 15.07.2019г., в гр. Хисаря, обл. Пловдив, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Опел“, модел „Вектра“ с рег. № , с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,14 на хиляда, установено по надлежния ред с Протокол за химическа експертиза за определяне концентрацията на алкохол в кръв и урина №436/22.07.2019г.  

За така извършеното от обв. Г.Р.Р.  престъпление по чл.343б ал.1 от НК, на основание чл. 54, ал. 1 от НК, ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА И ГЛОБА в размер на 500 лева.

        На основание чл.57 ал.1 т.3 от ЗИНЗС така наложеното на обвиняемия Г.Р.Р.  наказание от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода да се изтърпи при  първоначален ОБЩ режим.

        На основание чл. 59 ал.2, вр. чл. 59 ал.1 т.1 от НК  се ПРИСПАДА  от така наложеното наказание на обвиняемия Г.Р.Р. четири месеца лишаване от свобода времето, през което  е бил задържан по реда на ЗМВР за срок от 24 часа със Заповед рег. № 273зз-56/2019г. от 15.07.2019г., като този един ден задържане се зачита за един ден изтърпяно наказание „лишаване от свобода”.

На основание чл. 189 ал. 3 от НПК ОСЪЖДА обв. Г.Р.Р., със снета самоличност, да заплати по сметка на ОДМВР ПЛОВДИВ направените по делото разноски в размер на 40,00 /четиридесет/ лева.

                                        СПОРАЗУМЕЛИ  СЕ:

За РП – ПЛОВДИВ                                                    

ПРОКУРОР:…………..........                  ОБВИНЯЕМ:.......................

                  /СТ.ПАВЛОВ/                                  / Р.  /

 

                                          

                                                                     ЗАЩИТНИК:........................

                                                                                      /адв. Е./                                   

                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

         С оглед така  одобреното споразумение и на основание чл. 24 ал. 3 от НПК следва наказателното производство по НОХД 4784/2019г. по описа на ПРС - ХХІІІн.с. да бъде прекратено, а взетата мярка за неотклонение  „ПАРИЧНА ГАРАНЦИЯ” в размер на 500 лева, спрямо обвиняемия Г.Р.Р.   следва да бъде отменена. Ето защо съдът

          О П Р Е Д Е Л И:

         ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД                      № 4784/2019г. по описа на ПРС - ХХІІІн.с.      

         ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия Г.Р.Р.  мярка за неотклонение  „Парична гаранция“ в размер на 500 лева.

Определението е окончателно и  не подлежи на обжалване и протест.

Съдът уведоми се осъдения Г.Р.Р., че му се предоставя 7-дневен срок за доброволно изпълнение по отношение на дължимите разноски и глоба, които следва да бъдат платени по съответната сметка до изтичането на този срок, в противен случай ще бъдат издадени служебно изпълнителни листове.

Протоколът се изготви в  СЗ.

         Заседанието се закри в 14.00 ч.

            РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                                 СЕКРЕТАР:

ВЯРНО, СЕКРЕТАР Н.Т.