НОХД 475/2019 - Присъда - 24-09-2019

Присъда по Наказателно дело 475/2019г.

П Р И С Ъ Д А

 

№233

24.09.2019 година

           град ПЛОВДИВ  

          

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД

               ІХ  нак. състав

На двадесет и четвърти септември две хиляди и деветнадесета год.

В публично съдебно заседание в следния състав:

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: МОМЧИЛ НАЙДЕНОВ

СЕКРЕТАР: Славка Иванова

ПРОКУРОР: НАДЕЖДА СЕМЕРДЖИЕВА

Като разгледа докладвано от СЪДИЯТА

НОХД № 475 по описа за 2019 година

 

П Р И С Ъ Д И:

 

ПРИЗНАВА ПОДС. И.Д.П. – роден на *** год. в с. ***, обл. ***, живущ ***, б., б.г., със средно образование, пенсионер, женен, неосъждан, ЕГН: **********, за ВИНОВЕН в това, че на 13.05.2016 год. в гр. Пловдив, на бул. "Христо Ботев" пред № 66, при управление на моторно превозно средство – лек автомобил "БМВ" с рег. № **** е нарушил правилата за движение:

чл. 20, ал. 2 от ЗДвП – "Водачите на пътни превозни средства са длъжни при избиране скоростта на движението да се съобразяват с атмосферните условия, с релефа на местността, със състоянието на пътя и на превозното средство, с характера и интензивността на движението, с конкретните условия на видимост, за да бъдат в състояние да спрат пред всяко предвидимо препятствие. Водачите са длъжни да намалят скоростта и в случай на необходимост да спрат, когато възникне опасност за движението".

чл. 21, ал. 1 от ЗДвП – "При избиране скоростта на движение на водача на пътно превозно средство, управлявано с категория "В", в населено място е забранено да превишава стойността от 50 км/ч."

чл. 116 от ЗДвП – "Водачът на пътно превозно средство е длъжен да бъде внимателен и предпазлив към пешеходците, особено към децата, към хората с трайни увреждания, в частност към слепите, които се движат с бял бастун, към слепо-глухите, които се движат с червено-бял бастун и към престарелите хора".

и по непредпазливост е причинил тежка телесна повреда на Т.К.Б., ЕГН: **********, изразяваща се в тежка черепно-мозъчна травма, при което тежко и необратимо е увреден главният мозък, довело до продължително разстройство на съзнанието – престъпление по чл. 343, ал. 1, б. "б", предл. 1-во вр. с чл. 342, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 343, ал. 1, б. „б“, предл. 1-во вр. с чл. 342, ал. 1 от НК вр. с чл. 58 а  ал. 4 вр. с чл. 55 ал.1 т.2 б. „б“ от НК му ОПРЕДЕЛЯ наказание наказание „ПРОБАЦИЯ” за срок от ЕДНА ГОДИНА при следните пробационни мерки: по чл. 42а, ал.2, т. 1 от НК „ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ  АДРЕС”*** за срок от ЕДНА ГОДИНА, което на основание чл. 42б ал. 1 от НК да се изпълнява два пъти седмично, по чл. 42 а, ал. 2 т. 2 от НК „ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ С ПРОБАЦИОНЕН СЛУЖИТЕЛ” за срок от ЕДНА ГОДИНА, като го признава за НЕВИНОВЕН в това, че на 13.05.2016год., в гр.Пловдив, на бул."Христо Ботев" пред № 66, при управление на моторно превозно средство - лек автомобил "БМВ" с peг. № ***** е нарушил правилата за движение:

чл.5, ал.1, т.1 от ЗДвП -"Всеки участник в движението по пътищата с поведението си не трябва да създава опасности и пречки за движението, не трябва да поставя в опасност живота и здравето на хората и да причинява имуществени вреди".

чл.5, ал.2, т.1 от ЗДвП -"Водачът на пътно превозно средство е длъжен да бъде внимателен и предпазлив към уязвимите участници в движението, каквито са пешеходците и водачите на двуколесни пътни превозни средства", като на основание чл. 304 от НПК го ОПРАВДАВА по първоначално повдигнатото му обвинение в този смисъл.

На основание чл. 343 г вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК ЛИШАВА подсъдимия И.Д.П., със снета по делото самоличност, от право да управлява МПС за срок от ЕДНА ГОДИНА, считано от влизане на настоящата присъда в сила.

ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК подсъдимия И.Д.П. /със снета по делото самоличност/ да заплати направените разноски по делото в размер на 1328.54 лева (хиляда триста двадесет и осем лева и петдесет и четири стотинки) по сметка на ОДМВР – Пловдив в полза на Държавата.

ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК подсъдимия И.Д.П. /със снета по делото самоличност/ да заплати направените разноски по делото в размер на 957,60 лева (деветстотин петдесет и седем лева и шестдесет ст.) по сметка на РС – Пловдив в полза на Съдебната власт.

ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК подсъдимия И.Д.П. /със снета по делото самоличност/ да заплати на частния обвинител М.Г.Б. ЕГН  ********** направените по делото разноски  за процесуално представителство в размер на 850,00 лева /осемстотин и петдесет лева/.

ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК подсъдимия И.Д.П. /със снета по делото самоличност/ да заплати на частния обвинител К.Т.Б. ЕГН  ********** направените по делото разноски  за процесуално представителство в размер на 850,00 лева /осемстотин и петдесет лева/.

 

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ОС – Пловдив.

                                         

  РАЙОНЕН СЪДИЯ:

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

С.И.