НОХД 4692/2019 - Споразумение - 30-07-2019

Споразумение по Наказателно дело 4692/2019г.

П Р О Т О К О Л  № 6 5 3

 

30.07.2019 г.                                                                       Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                            ХІ наказателен състав

На тридесети юли                                    две хиляди и деветнадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН БЕКЯРОВ

 

Секретар: Анелия Деведжиева  

Прокурор: Никола Тъпчев

Сложи за разглеждане докладваното от съдията

НОХД № 4692 по описа за 2019 година.

На поименното повикване в 14:30 часа се явиха:

 

Производството е по реда на глава ХХІХ от НПК.

РП – Пловдив изпраща представител.

Обвиняемият Н.С.У. – редовно уведомен, се явява лично и с упълномощения си защитник от досъдебното производство адв. А.М. от АК гр. Пловдив.

 

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

Адв. М.: Да се даде ход на делото.

Обв. У.:  Моля да се гледа делото.

 

Съдът намира, че липсва процесуална пречка за даване ход на делото в днешното съдебно заседание.

Ето защо

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

СНЕ СЕ самоличността на обвиняемия:

Н.С.У. – роден на *** ***, ****, ***, български гражданин, неженен, средно образование, работещ, неосъждан /реабилитиран/, ЕГН **********.

Съдът разясни на обвиняемия правата му по чл.55 от НПК.

 

На страните се разясниха правата по чл. 274 и чл. 275 от НПК.

ПРОКУРОР: Нямам отводи. Постигнали сме споразумение за решаване на делото в досъдебната фаза на процеса, което е депозирано. Същото не противоречи на морала, отговаря на изискванията на закона и моля да бъде одобрено.

Адв. М.: Нямаме отводи. Както каза представителят на държавното обвинение, постигнали сме споразумение, което моля да одобрите, тъй като същото е законосъобразно и не противоречи на морала.

Обв. У.: Нямам отводи. Моля да одобрите представеното споразумение.

 

С оглед липсата на отводи и нови искания, съдът намира, че следва да се даде ход на съдебното следствие, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ.

ДОКЛАДВА СЕ делото с прочитане на споразумението и разясняване на основанията за образуване на съдебното производство.

ПРЕДОСТАВИ СЕ възможност на прокурора да изложи обстоятелствата, включени в обвинението.

ИЗЛОЖИХА СЕ същите.

 

Обв. У.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и заявявам, че съм го подписал доброволно. Съгласен съм изцяло с последиците от представеното пред съда споразумение и се отказвам от разглеждане на делото по общия ред.

 

Съдът предложи на страните корекция, касаеща присъединяване на лишаването от право да се управлява МПС по чл. 23 от НК като изрично бъде вписано в споразумението, че същото се осъществява на основание чл. 23, ал. 2 от НК, както и по отношение на веществените доказателства – наркотични вещества да се впише, че след отнемането се унищожават по определения в закона ред.

ПРОКУРОР: Не възразявам да се впишат.

Адв. М.: Също не възразявам да се впишат.

Обв. У.: Нямам против.

 

Съдът намира, че така представеното споразумение е съобразено с изискванията по чл. 381, ал. 5 от НПК и следва на основание чл. 382, ал. 6 от НПК съдържанието му да бъде вписано в настоящия съдебен протокол, ведно с предложената от съда корекция.

Предвид горното,

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ВПИСВА в съдебния протокол съдържанието на представеното от страните споразумение, ведно с направената днес корекция, за решаване на делото, както следва:

Обвиняемият Н.С.У. – роден на *** ***, ****, ***, български гражданин, неженен, средно образование, работещ, неосъждан /реабилитиран/, ЕГН ********** е извършил ВИНОВНО престъпление по чл. 354а, ал. 3, т. 1 от НК за това, че на 22.07.2019 г. в гр. Куклен, обл. Пловдив, без надлежно разрешително е държал високорисково наркотично вещество, а именно един брой таблетка с нето тегло 0,336 грама със съдържание на активен компонент метилендиоксиметамфетамин /MDMA/ 38 тегловни проценти, на стойност 22,11 лв.

          За така извършеното от обвиняемия Н.С.У. престъпление по чл. 354а, ал. 3, т. 1 от НК му НАЛАГА наказание при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, а именно ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 1000 лева.

          На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното на обвиняемия наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ ГОДИНИ.

Обвиняемият Н.С.У. е извършил ВИНОВНО престъпление по чл. 354а, ал. 3, т. 2 от НК, за това, че на 22.07.2019 г. в гр. Куклен, обл. Пловдив, без надлежно разрешително е държал рисково наркотично вещество, а именно 8 таблетки „Ксанакс“ с общо нето тегло 1,032 грама, всяка съдържаща алпразолам с активен компонент 0,5 милиграма, на стойност 0,64 лева.

За така извършеното от обвиняемия Н.С.У. престъпление по чл. 354а, ал. 3, т. 2 от НК му НАЛАГА наказание при условията на чл. 54, ал. 1 от НК, а именно ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 1000 лева.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното на обвиняемия Н.С.У. наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ ГОДИНИ.

Обвиняемият Н.С.У. е извършил ВИНОВНО престъпление по чл. 343б, ал. 3 от НК за това, че на 22.07.2019 г. в землището на гр. Куклен, обл. Пловдив, е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „Хонда Акорд“ с рег. номер ***, собственост на обвиняемия, след употреба на наркотични вещества – марихуана /THC/.

За извършеното от обвиняемия Н.С.У. престъпление по чл. 343б, ал. 3 от НК му НАЛАГА наказание при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, а именно ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 490 лева.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ ГОДИНИ.

На основание чл. 343 г,  вр. чл. 343б, ал. 3,  вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК ЛИШАВА обвиняемия Н.С.У. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.

На основание чл. 23, ал. 1 от НК НАЛАГА на обвиняемия Н.С.У. едно общо най-тежко наказание, а именно ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното едно общо най-тежко наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ ГОДИНИ.

На основание чл. 23, ал. 3 от НК ПРИСЪЕДИНЯВА към така наложеното на обвиняемия Н.С.У. едно общо най-тежко наказание шест месеца лишаване от свобода и наказанието ГЛОБА в размер на 1000 лева.

На основание чл. 23, ал. 2 от НК ПРИСЪЕДИНЯВА ИЗЦЯЛО към така наложеното на обвиняемия Н.С.У. едно общо най-тежко наказание шест месеца лишаване от свобода и наказанието ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.

На основание чл. 59, ал. 2, вр. ал. 1 от НК ПРИСПАДА времето, през което обвиняемият Н.С.У. е бил задържан на основание ЗМВР на 22.07.2019 г., като един ден задържане се зачита за един ден лишаване от свобода.

На основание чл. 59, ал. 4 от НК ПРИСПАДА от така наложеното наказание лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от шест месеца времето, през което обв. Н.С.У. е бил лишен от това право по административен ред, считано от 22.07.2019 г.                ПОСТАНОВЯВА вещественото доказателство, проба от „Дрaгчек 3000” с фабричен номер ARLN-0461, приложена по делото на задна корица, да остане по делото.

ПОСТАНОВЯВА веществените доказателства – 0,963 гр. алпразолам и 0,298 грама  метилендиоксиметамфетамин /MDMA/, изпратено на ЦМУ – Отдел „МРР“-НОП – София с писмо от 29.07.2019 г., да се отнемат в полза на държавата на основание чл. 354а, ал. 6 от НК и да се унищожат по предвидения в закона ред.

 На основание чл. 189, ал. 3 от НПК ОСЪЖДА обвиняемия Н.С.У. да заплати по сметка на ОДМВР Пловдив направените разноски в хода на досъдебното производство в общ размер на 240,88 лева за изготвени химическа и стоково-оценъчна експертиза.

 

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

Районна прокуратура гр. Пловдив                   

Обвиняем: .…….....…....

…………………………………..                          /Н.С.У./

Прокурор /Никола Тъпчев/

Защитник: ….....…...…..

       /адв. А.М./

                                                                                 

Съдът намира, че така постигнатото подробно и окончателно споразумение не противоречи на закона и на морала, съобразено е с доказателствата по делото, а определеното от страните наказание отговаря на целите по чл. 36 от НК, поради което същото следва да бъде одобрено от съда, като наказателното производство по НОХД 4692/2019 г. по описа на Районен съд – Пловдив, ХІ н.с. следва да бъде прекратено, а взетата спрямо обвиняемия Н.С.У. мярка за неотклонение „Подписка” – отменена.

Предвид горното и на основание чл. 384, ал. 3, вр. чл. 382, ал. 7, вр. чл. 24, ал. 3 от НПК

СЪДЪТ 

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатото между Районна прокуратура гр. Пловдив, представлявана от прокурор Никола Тъпчев от една страна и от друга страна обвиняемият Н.С.У. лично и с адв. М. от АК гр. Пловдив, споразумение за решаване на НОХД № 4692/2019 г. по описа на Районен съд – Пловдив, ХІ н.с.

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 4692/2019 г. по описа на Районен съд – Пловдив, ХІ н.с.

ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия Н.С.У. мярка за неотклонение “Подписка”.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 

Съдът уведоми осъдения Н.С.У., че му се предоставя 7-дневен срок за доброволно изпълнение по отношение на дължимите суми, които следва да бъдат платени по съответните сметки до изтичането на този срок, в противен случай ще бъдат издадени служебни изпълнителни листове.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:50 часа.

 

                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

 

 

 

                                                                  СЕКРЕТАР: /п/

         Вярно с оригинала.

         А. Д.