НОХД 4681/2019 - Споразумение - 30-07-2019

Споразумение по Наказателно дело 4681/2019г.

П Р О Т О К О Л № 6 5 2

 

30.07.2019 г.                                                                            град Пловдив

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                           ХІ наказателен състав

На тридесети юли                                     две хиляди и деветнадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН БЕКЯРОВ

 

Секретар: Анелия Деведжиева

Прокурор: Бригита Байрякова

Сложи на разглеждане докладваното от съдията  

НОХД № 4681 по описа за 2019 година.

На поименното повикване в 13:47 часа се явиха:

 

РП – Пловдив изпраща представител.

Подсъдимият М.П.И. се явява лично и с адв. Х. от АК гр. Х., представи се пълномощно.

В залата се явява и адв. У., назначена като служебен защитник на подсъдимия на досъдебното производство.

Свидетелите:

А. Е. Г., не се явява.

С. И. Б., не се явява.

 

Подс. И.: Желая да ме представлява адв. Х.. Моля да освободите служебния защитник адв. У. .

Съдът, като взе предвид становището на подсъдимия и обстоятелството, че същият е ангажирал и упълномощил адв. Х. да го представлява в настоящото производство намира, че адв. У.  следва да бъде освободена от по-нататъшно участие по делото. Ето защо

О П Р Е Д Е Л И:

ОСВОБОЖДАВА адв. У.  в качеството й на служебен защитник на подсъдимия от по-нататъшно участие в производството.

 

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

Адв. Х.: Да се даде ход на делото.

Подс. И.: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

СНЕ СЕ самоличността на подсъдимия:

М.П.И., роден на *** г., в гр. Х., живущ ***, б., б. г., със средно образование, работещ, неженен, неосъждан, ЕГН **********.

Подс. И.: Получил съм препис от обвинителния акт на РП гр. Пловдив днес, но не възразявам за неспазването на срока.

 

Съдът разясни на подсъдимия правата му по чл. 55 от НПК.

Съдът разясни на страните правата им по чл. 274 и чл. 275 от НПК.  

ПРОКУРОР: Нямам отводи и нови искания.

Адв. Х.: Нямам отводи и нови искания.

Подс. И.: Нямам отводи и нови искания. Разбирам правата си.

 

С оглед липсата на отводи и нови искания, съдът намира, че следва да се даде ход на съдебното следствие, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ.

ДОКЛАДВА СЕ делото с прочитане на обвинителния акт и разясняване на основанията за образуване на съдебното производство.

ПРЕДОСТАВИ СЕ възможност на прокурора да изложи обстоятелствата, включени в обвинението.

ИЗЛОЖИХА СЕ същите.

 

Подс. И.: Разбирам обвинението на РП гр. Пловдив. Признавам се за виновен. Обяснения не желая да давам. Искам да сключа споразумение.  

ПРОКУРОР: Представям проект за споразумение за решаване на делото. Моля да го одобрите.

Адв. Х.: Съгласни сме с параметрите на споразумението. Моля да бъде одобрено.

Подс. И.: Съгласен съм с представеното споразумение. Моля да го одобрите.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДОКЛАДВА СЕ споразумението чрез прочитането му.

ПРОЧЕТЕ СЕ същото.

 

Подс. И.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и заявявам, че съм го подписал доброволно. Съгласен съм изцяло с последиците от представеното пред съда споразумение и се отказвам от разглеждане на делото по общия ред.

 

Съдът след съвещание намира, че съдържанието на споразумението отговаря на чл. 381, ал. 5 от НПК и същото следва да се впише в съдебния протокол, поради което и на основание чл. 382, ал. 6 от НПК,

О П Р Е Д Е Л И:

ВПИСВА в съдебния протокол съдържанието на представеното от страните споразумение за решаване на делото, както следва:  

Подсъдимият М.П.И., роден на *** г., в гр. Х., живущ ***, б., б. г., със средно образование, работещ, неженен, неосъждан, ЕГН ********** е извършил ВИНОВНО престъпление по чл. 343б ал. 3 от НК за това, че на 24.07.2019 г., в гр. Пловдив  е управлявал  моторно превозно средство  – л. а. „Опел Вектра“, с рег. № **** , след употреба на наркотични вещества – канабис /ТНС/.

За така извършеното от подсъдимия М.П.И. престъпление по чл. 343б ал. 3 от НК му НАЛАГА наказание при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от НК ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 250 лева.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното на подсъдимия М.П.И. наказание ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на определението на съда за  одобряване на споразумението.

На основание чл. 59, ал. 2, вр. ал. 1, т. 1 от НК ПРИСПАДА от така наложеното на подсъдимия М.П.И. наказание ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА времето, през което е бил задържан по реда на ЗМВР, считано на 24.07.2019 г., като един ден задържане се зачита за един ден лишаване от свобода.

На основание чл.343г, вр. чл. 343б ал. 3 от НК ЛИШАВА подсъдимия М.П.И. от право да управлява МПС за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, като ПРИСПАДА времето, през което свидетелството му за управление на МПС е било отнето по административен ред, считано от 24.07.2019 г. до влизане в сила на определението на съда за одобряване на споразумението.

ПОСТАНОВЯВА вещественото доказателство по делото – „Drug Check 3000“, с фабр. №  ARLN 0461, REF 8325554, приложен по делото ДА СЕ ОТНЕМЕ в полза на държавата и ДА СЕ УНИЩОЖИ като вещ без стойност.

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

Районна прокуратура гр. Пловдив          

Подсъдим: .…….../п/....

………………/п/………..                                   /М. П. И./

Прокурор /Бригита Байрякова/

Защитник: …..../п/..…..

           /адв. Г. Х./

 

Съдът намира, че постигнатото споразумение е съобразено с доказателствата по делото, не противоречи на закона и морала, а определеното от страните наказание съответства на целите по чл. 36 от НК, поради което същото следва да бъде одобрено от съда, като наказателното производство по НОХД № 4681/2019 г. по описа на Районен съд – Пловдив, ХІ н.с. следва да бъде прекратено, а взетата спрямо подсъдимия М.П.И. мярка за неотклонение „Подписка” следва да бъде отменена.

Предвид горното и на основание чл.384 ал.3 вр. чл.382 ал.7 вр. чл.24 ал.3 от НПК

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатото между РП гр. Пловдив, представлявана от прокурор Бригита Байрякова от една страна и подсъдимият М.П.И. лично и с адв. Г. Х. от друга страна, споразумение за решаване на НОХД № 4681/2019 г. по описа на Районен съд – Пловдив, ХІ н.с.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 4681/2019 г. по описа на Районен съд – Пловдив, ХІ н.с.

ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия М.П.И. мярка за неотклонение „Подписка”.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 

Съдът уведоми осъдения М.П.И., че му се предоставя 7-дневен срок за доброволно изпълнение по отношение на дължимите суми, които следва да бъдат платени по съответните сметки до изтичането на този срок, в противен случай ще бъдат издадени служебни изпълнителни листове.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието се закри в 14:10 часа.

 

 

                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: (п)

 

 

                         

                                                    СЕКРЕТАР: (п)

 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

П. С.