НОХД 4680/2019 - Споразумение - 30-07-2019

Споразумение по Наказателно дело 4680/2019г.

П Р О Т О К О Л  № 6 5 1

 

30.07.2019 г.                                                                       Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                            ХІ наказателен състав

На тридесети юли                                    две хиляди и деветнадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН БЕКЯРОВ

 

Секретар: Анелия Деведжиева  

Прокурор: Бригита Байрякова

Сложи за разглеждане докладваното от съдията

НОХД № 4680 по описа за 2019 година.

На поименното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

Производството е по реда на глава ХХІХ от НПК.

РП – Пловдив изпраща представител.

Обвиняемият Д.Г.П. – редовно уведомен, се явява лично и с упълномощения си защитник от досъдебното производство адв. В.Н. от АК гр. Пловдив.

 

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

Адв. Н.: Да се даде ход на делото.

Обв. П.:  Моля да се гледа делото.

 

Съдът намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание. Ето защо

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

СНЕ СЕ самоличността на обвиняемия:

Д.Г.П. – роден на *** ***, б., б.г., със *** образование, неженен, работещ, неосъждан, ЕГН **********.

Съдът разясни на обвиняемия правата му по чл. 55 от НПК.

На страните се разясниха правата по чл. 274 и чл. 275 от НПК.

 

ПРОКУРОР: Нямам отводи. Постигнали сме споразумение за решаване на делото в досъдебната фаза на процеса, което е депозирано и моля да одобрите. Същото не противоречи на закона и морала.

Адв. Н.: Нямаме отводи. Както каза представителят на държавното обвинение, постигнали сме споразумение, което моля да одобрите с посочените параметри, тъй като същото е законосъобразно и не противоречи на морала.

Обв. П.: Нямам отводи. Моля да одобрите представеното споразумение.

 

С оглед липсата на отводи и нови искания, съдът намира, че следва да се даде ход на съдебното следствие, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ.

ДОКЛАДВА СЕ делото с прочитане на споразумението и разясняване на основанията за образуване на настоящото съдебното производство.

ПРЕДОСТАВИ СЕ възможност на прокурора да изложи обстоятелствата, включени в обвинението.

ИЗЛОЖИХА СЕ същите.

 

Обв. П.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и заявявам, че съм го подписал доброволно. Съгласен съм изцяло с последиците от представеното пред съда споразумение и се отказвам от разглеждане на делото по общия ред.

 

Съдът намира, че така представеното споразумение отговаря на изискванията по чл. 381, ал. 5 от НПК и следва на основание чл. 382, ал. 6 от НПК съдържанието му да бъде вписано в настоящия съдебен протокол.

Предвид горното,

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ВПИСВА в съдебния протокол съдържанието на представеното от страните споразумение, без поправки, за решаване на делото, както следва:

Обвиняемият Д.Г.П. – роден на *** ***, б., б.г., със *** образование, неженен, работещ, неосъждан, ЕГН ********** е извършил ВИНОВНО престъпление по чл. 343б, ал. 3 от НК, за това че на 16.07.2019 г., в гр. Пловдив е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил  „БМВ”, модел „318И“ с рег. № ***, след употреба на наркотични вещества  - амфетамин и метамфетамин.

За така извършеното от обвиняемия Д.Г.П. престъпление по чл. 343б, ал. 3 от НК му НАЛАГА наказание при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, а именно ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 400 лв.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ ГОДИНИ.

На основание чл. 343г,  вр. чл. 343б ал.3, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК ЛИШАВА обвиняемия Д.Г.П. от правото да управлява МПС за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, считано от датата на одобряване на настоящото споразумение от съда.

Обвиняемият Д.Г.П. – роден на *** ***, б., б.г., със *** образование, неженен, работещ, неосъждан, ЕГН ********** е извършил ВИНОВНО престъпление по чл. 354а ал.3 т.1 от НК за това, че на 16.07.2019 г. в гр. Пловдив, без надлежно разрешително е държал наркотични вещества -  високо рискови наркотични вещества, както следва:

- Марихуана с нето тегло 3.72 грама и процентно съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол (ТХК) 9 тегловни %,  на стойност   22, 32 лв.;

- Марихуана с нето тегло 9,51 грама и процентно съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол (ТХК) 5,1 тегловни %, на стойност  57, 06  лв.;

- Бяло, прахообразно и на бучки вещество, с нето тегло 0, 54гр., съдържащо психоактивно вещество амфетамин (( ± -1- фенилпропан – 2 - амин), с процентно съдържание на активен компонент – амфетамин във веществото 9 тегловни %, на стойност 16, 20 лв.;

- 1 бр. цяла таблетка, розова на цвят, с шестоъгълна форма,  с нето тегло – 0,465гр., съдържаща психоактивно  вещество  3,4- метилендиоксиметамфетамин (MDMA; Екстази) – 39 тегловни %,  на стойност 11,63 лв.;

- Част от таблетка, розова на цвят, с нето тегло – 0,207 гр., съдържаща психоактивно  вещество  3,4 - метилендиоксиметамфетамин (MDMA; Екстази) – 38 тегловни %,  на стойност 5,18 лв.;

- 1 бр. цяла таблетка, зелена на цвят, с триъгълна форма,  с нето тегло – 0,268 гр., съдържаща психоактивно  вещество  3,4- метилендиоксиметамфетамин (MDMA; Екстази) – 59 тегловни %, на стойност 6,70 лв.;

- Част от таблетка, синя на цвят, с нето тегло – 0,220 гр., съдържаща психоактивно  вещество 3,4 - метилендиоксиметамфетамин (MDMA; Екстази) – 50 тегловни %, на стойност 5,50 лв., като всички високорискови наркотични вещества са на обща стойност 124, 59 лева, съгласно Приложение № 2 на член единствен от Постановление № 23 на МС от 29.01.1998г., за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството.

За така извършеното от обвиняемия Д.Г.П. престъпление по чл.354а ал.3 т.1 от НК му НАЛАГА наказание при условията на чл. 55 ал.1 т.1 от НК, а именно ЕДИНАДЕСЕТ  МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА от и ГЛОБА в размер на 1300 лв.

На основание чл. 23 ал.1 от НК НАЛАГА на обв. Д.Г.П. едно общо най-тежко наказание в размер на ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл. 66 ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното едно общо най – тежко наказание ЕДИНАДЕСЕТ  МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ ГОДИНИ.

На основание чл. 23 ал.2 от НК ПРИСЪЕДИНЯВА ИЗЦЯЛО към така наложеното едно общо най – тежко наказание ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА наложеното на обв. Д.Г.П. наказание лишаване от право да управлява МПС, за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, считано от датата на одобряване на настоящото споразумение от съда.

На основание чл. 23 ал. 3 от НК, ПРИСЪЕДИНЯВА към така наложеното на обв. Д.Г.П. едно общо най-тежко наказание ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и наказанието ГЛОБА в размер на 1300 лева.

На основание чл. 59 ал. 2, вр. с ал. 1, т. 1 от НК ПРИСПАДА времето, през което обв. Д.Г.П. е бил задържан по реда на ЗМВР и НПК, считано от 16.07.2019г. до 19.07.2019 г. включително, като един ден „Задържане под стража“ се зачита за един ден „Лишаване от свобода“.

На основание чл. 59 ал. 4 от НК ПРИСПАДА времето, през което обв. Д.Г.П. е бил лишен от правото да управлява МПС по административен ред, считано от 16.07.2019 г.

ПОСТАНОВЯВА вещественото доказателство – 1 бр. „Дрегер Дръг чек 3000“, с рег. № ARLN – 0461, приложен по делото ДА СЕ УНИЩОЖИ като вещ без стойност.

ПОСТАНОВЯВА веществените доказателства  - 1бр. гриндер и 1 бр. електронна везна с надпис „BG“ на задния капак, намиращи се на съхранение при Домакина на І –во РУ – ОДМВР – Пловдив, ДА СЕ ОТНЕМАТ в полза на Държавата, след което ДА СЕ УНИЩОЖАТ.

На основание чл. 354а ал.6 от НК ПОСТАНОВЯВА веществените доказателства по делото – остатък от наркотични вещества, както следва - Марихуана с нето тегло 3.72 грама и процентно съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол (ТХК) 9 тегловни %, с остатък 3,13гр.; Марихуана с нето тегло 9,51 грама и процентно съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол (ТХК) 5,1 тегловни %, с остатък 8,69 гр.; Бяло, прахообразно и на бучки вещество, с нето тегло 0, 54гр., съдържащо психоактивно вещество амфетамин (( ± -1- фенилпропан – 2 - амин), с процентно съдържание на активен компонент – амфетамин във веществото 9 тегловни %, с остатък 0,51 гр.; 1 бр. цяла таблетка, розова на цвят, с шестоъгълна форма,  с нето тегло – 0,465гр., съдържаща психоактивно  вещество  3,4- метилендиоксиметамфетамин (MDMA; Екстази) – 39 тегловни %, с остатък 0,450гр.; Част от таблетка, розова на цвят, с нето тегло – 0,207 гр., съдържаща психоактивно  вещество  3,4 - метилендиоксиметамфетамин (MDMA; Екстази) – 38 тегловни %, с остатък 0,187гр.; 1 бр. цяла таблетка, зелена на цвят, с триъгълна форма,  с нето тегло – 0,268 гр., съдържаща психоактивно  вещество  3,4- метилендиоксиметамфетамин (MDMA; Екстази) – 59 тегловни %, с остатък 0,243гр.; Част от таблетка, синя на цвят, с нето тегло – 0,220 гр., съдържаща психоактивно  вещество 3,4 - метилендиоксиметамфетамин (MDMA; Екстази) – 50 тегловни %, с остатък 0,203гр., всички  запечатани в  полиетиленови пликове, със силиконов печат, с надпис „РДВР – Пловдив 053“ и предадени на съхранение в ЦМУ, Отдел „МРР – НОП“ – гр. София, следва ДА СЕ ОТНЕМАТ в полза на Държавата, с цел унищожаването им, по предвидения в закона ред.

На основание чл. 381 ал. 5, т. 6, пр. 2, вр. чл. 189, ал. 3 от НПК ОСЪЖДА обвиняемия Д.Г.П. ДА ЗАПЛАТИ в полза на ОДМВР – Пловдив, сумата от 432,76 лв., представляваща направени разноски на досъдебното производство, за изготвените експертизи.

 

 

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

Районна прокуратура гр. Пловдив

                                                                 Обвиняем: .…….....…....

…………………………………..                          /Д.Г.П./

Прокурор /Бригита Байрякова/

Защитник: ….....…...…..

       /Адв. В.Н./

                                                                                 

Съдът намира, че така постигнатото подробно и окончателно споразумение не противоречи на закона и на морала, съобразено е с доказателствата по делото, а така определеното от страните наказание е съответно на целите по чл. 36 от НК, поради което същото следва да бъде одобрено от съда, като наказателното производство по НОХД 4680/2019 г. по описа на Районен съд – Пловдив, ХІ н.с. следва да бъде прекратено, а взетата спрямо обвиняемия Д.Г.П. мярка за неотклонение „Подписка” – отменена.

Предвид горното и на основание чл. 384, ал. 3, вр. чл. 382, ал. 7, вр. чл. 24, ал. 3 от НПК

СЪДЪТ 

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатото между Районна прокуратура гр. Пловдив, представлявана от прокурор Бригита Байрякова от една страна и от друга страна обвиняемият Д.Г.П. лично и с адв. В.Н. от АК гр. Пловдив, споразумение за решаване на НОХД № 4680/2019 г. по описа на Районен съд – Пловдив, ХІ н.с.

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 4680/2019 г. по описа на Районен съд – Пловдив, ХІ н.с.

ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия Д.Г.П. мярка за неотклонение “Подписка”.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 

Съдът уведоми осъдения Д.Г.П., че му се предоставя 7-дневен срок за доброволно изпълнение по отношение на дължимите суми, които следва да бъдат платени по съответните сметки до изтичането на този срок, в противен случай ще бъдат издадени служебни изпълнителни листове.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:44 часа.

 

                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                                                  СЕКРЕТАР:

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

С.И.