НОХД 4626/2019 - Споразумение - 26-07-2019

Споразумение по Наказателно дело 4626/2019г.

П Р О Т О К О Л№648

 

26.07.2019 г.                                                                         ГР. ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД,                     ХХVІ наказателен състав

На двадесет и шести юли              две хиляди и деветнадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ПАНАЙОТ ВЕЛЧЕВ

                  

СЕКРЕТАР: ДАНИЕЛА ДОЙЧЕВА

ПРОКУРОР:  ВАСИЛ ЯНЕВ

Сложи за разглеждане докладвано от съдията НОХД № 4626 по описа за 2019 г.

 

На именното повикване в 14,30  часа се явиха:

         

          ЗА РП-ПЛОВДИВ - редовно и своевременно призована, се явява прокурор ВАСИЛ ЯНЕВ.

 

          ОБВИНЯЕМИЯТ:

Т.Е.К. - редовно и своевременно призован, се явява лично и със защитника си  адв. К.Д..

 

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

          АДВ. Д.: Да се даде ход на делото.

         

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото и затова

          О П Р Е Д Е Л И

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

         

    СНЕ СЕ САМОЛИЧНОСТТА НА ОБВИНЯЕМИЯ:

Обвиняемият Т.Е.К. - роден на ***г***, б., български гражданин, с основно образование, неженен, осъждан, с адрес:***, с ЕГН **********

Съдът разясни на обвиняемия правата му по чл. 55 НПК.

          Съдът разясни на страните правата по чл. 274 и чл. 275 НПК.

         

ПРОКУРОР: Нямам отводи и нови искания. Моля да одобрите постигнатото със защитника и обвиняемия споразумение, което не противоречи на закона, морала и добрите нрави и събраните по делото доказателства, поради което моля да одобрите в представения му вид.

 

          АДВ. Д.: Нямам отводи и нови искания. Моля да бъде одобрено постигнатото с представителя на прокуратурата споразумение.

         

Предвид липсата на отводи и нови искания Съдът

          О П Р Е Д Е Л И

          ДОКЛАДВА СЕ СПОРАЗУМЕНИЕТО ЧРЕЗ ПРОЧИТАНЕТО МУ ОТ ПРОКУРОРА.

         

ОБВ. К.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и заявявам, че съм го подписал доброволно. Съгласен съм изцяло с последиците на представеното пред съда споразумение.

 

Съдът, след съвещание счита, че така представеното  споразумение съответства на събраните по делото доказателства и не противоречи на закона и морала, поради което съдържанието му следва да бъде вписано в съдебния протокол.

Предвид гореизложеното на основание чл.384 ал.1 и чл.382 ал.6 и ал.7 от НПК  следва да бъде вписано съдържанието на споразумението в съдебния протокол и същото да бъде одобрено.

          Ето защо съдът

ОПРЕДЕЛИ

ВПИСВА в съдебния протокол споразумение относно следното:

Обвиняемият Т.Е.К. - роден на ***г***, б., български гражданин, с основно образование, неженен, осъждан, с адрес:***, с ЕГН **********  е извършил ВИНОВНО престъпление по чл.345, ал.2 вр. ал.1 от НК за това, че на 10.02.2019г. в гр.Пловдив, обл.Пловдив, е управлявал моторно превозно средство – мотопед марка ‘‘Кимко‘‘, модел ‘‘Супер 3Х‘‘, с рама № ** което не е регистрирано по надлежния ред.

За така извършеното престъпление по чл.345, ал.2 вр. ал.1 от НК при условията на чл.54 от НК НАЛАГА на обв. Т.Е.К. наказание ‘‘ГЛОБА‘‘ в размер на 1000 /ХИЛЯДА/ ЛЕВА.

§           

Обвиняемият Т.Е.К. /със снета по делото самоличност/ е извършил ВИНОВНО престъпление по чл.270, ал.1, пр.I от НК за това, че на 10.02.2019г. в гр.Пловдив, обл.Пловдив противозаконно е пречил на орган на властта *** Я. В. Г. и *** Р. Н. С., и двамата назначени на длъжност **** в група ‘‘***‘‘ на сектор ‘‘****‘‘ към 01 РУ при ОДМВР – Пловдив, да изпълнят задълженията си, а именно да извършат проверка за установяване на самоличността му съгл. чл.70, ал.1, т.1 от ЗМВР: ‘‘Полицейските органи могат да извършват проверки за установяване самоличността на лице, за което има данни, че е извършило престъпление или друго нарушение на обществения ред‘‘ и на управляваното от него моторно превозно средство – мотопед марка ‘‘Кимко‘‘, модел ‘‘Супер 3Х‘‘, с рама № RFBSC10AS60000617, като не се е подчинил на издадените му устни разпореждания от полицейските служители да ги придружи до сградата на 01 РУ при ОДМВР – Пловдив и побегнал с цел да се укрие и да възпрепятства проверката.

       За така извършеното престъпление по чл.270, ал.1, пр.I от НК при условията на чл.55, ал.1, т.2, бук.‘‘б‘‘ от НК НАЛАГА на обв. Т.Е.К. наказание „ПРОБАЦИЯ”, включващо по вид и срок следните пробационни мерки:

1. На основание чл.42б, ал.1 вр. чл.42а, ал.3, т.1 вр. ал.2, т.1 вр. ал.1 от НК – ‘‘ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ‘‘ по настоящ адрес *** за срок от 1 /ЕДНА/ ГОДИНА и 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЦА с явяване и подписване пред съответния пробационен служител или определено от него длъжностно лице и периодичност на явяване два пъти седмично;

2. На основание чл.42б, ал.2 вр. чл.42а, ал.3, т.1 вр. ал.2, т.2 вр. ал.1 от НК – ‘‘ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ‘‘ с пробационен служител в пробационната служба по настоящ адрес за срок от 1 /ЕДНА/ ГОДИНА и 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЦА.

3. На основание чл. 42б, ал. 5 вр. с чл. 42а, ал. 3, т. 3 вр. с ал. 2, т. 6 вр. с ал. 1 от НК – ‘‘БЕЗВЪЗМЕЗДЕН ТРУД В ПОЛЗА НА ОБЩЕСТВОТО‘‘ от 100 часа на година за период от 2 /две/ поредни години.

На основание чл.23, ал.1 от НК на обвиняемия Т.Е.К. се ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА едно общо най-тежко наказание „ПРОБАЦИЯ”, включващо по вид и срок следните пробационни мерки:

1. На основание чл.42б, ал.1 вр. чл.42а, ал.3, т.1 вр. ал.2, т.1 вр. ал.1 от НК – ‘‘ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ‘‘ по настоящ адрес *** за срок от 1 /ЕДНА/ ГОДИНА и 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЦА с явяване и подписване пред съответния пробационен служител или определено от него длъжностно лице и периодичност на явяване два пъти седмично;

2. На основание чл.42б, ал.2 вр. чл.42а, ал.3, т.1 вр. ал.2, т.2 вр. ал.1 от НК – ‘‘ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ‘‘ с пробационен служител в пробационната служба по настоящ адрес за срок от 1 /ЕДНА/ ГОДИНА и 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЦА.

3. На основание чл. 42б, ал. 5 вр. с чл. 42а, ал. 3, т. 3 вр. с ал. 2, т. 6 вр. с ал. 1 от НК – ‘‘БЕЗВЪЗМЕЗДЕН ТРУД В ПОЛЗА НА ОБЩЕСТВОТО‘‘ от 100 часа на година за период от 2 /две/ поредни години.

 

На основание чл.23, ал.3 от НК ПРИСЪЕДИНЯВА към така определеното и наложено едно общо най-тежко наказание на обвиняемия Т.Е.К. различното по вид наказанието ‘‘ГЛОБА‘‘ в размер на 1000 /ХИЛЯДА/ ЛЕВА.

 

На основание чл.59, ал.1, т.1 вр. ал.2 от НК ПРИСПАДА времето, през което обвиняемият Т.Е.К. е бил задържан със Заповед за задържане с рег. № 432зз-41/от 10.02.2019г. по реда на ЗМВР, като един ден задържане се ЗАЧИТА за три дни пробация.

 

ЗА РП- ПЛОВДИВ                                             ОБВИНЯЕМ:

ПРОКУРОР: ................                                      /К./....................

/ВАСИЛ ЯНЕВ/

         

                                                                   ЗАЩИТНИК:

                                                                   /АДВ. Д./ ................


 

Съдът

          ОПРЕДЕЛИ:

ОДОБРЯВА постигнатото между РП - Пловдив представлявана от прокурор ВАСИЛ ЯНЕВ, от една страна, и обвиняемия Т.Е.К. лично и чрез защитника си адв. К.Д., от друга страна, споразумение за решаване  на  НОХД №4626/2019  г. по описа на ПРС - ХХVI н.с.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ………………………….......

 

 

С оглед на така постигнатото между страните по делото споразумение, съдът е на становище, че производството по НОХД № 4626/2019 г. по описа на ПРС - ХХVI н.с. следва да бъде прекратено и взетата спрямо обвиняемия Т.Е.К. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА” да бъде отменена, поради което и на осн. чл.382, ал.7 вр. чл.24, ал.3 НПК съдът

          О П Р Е Д Е Л И

          ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №4626/2019 по описа на ПРС, ХХVІ н.с.

          ОТМЕНЯ взета спрямо обвиняемия Т.Е.К. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.

 

          Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

Обвиняемият се уведоми, че ако в 7-дневен срок от влизане в сила на настоящото определение, не заплати сумите, за които е осъден, ще му бъде издаден изпълнителен лист за същите.

 

          Протокола се изготви в СЗ.

          Заседанието се закри в 14,40 часа.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

                                                                  

  

   СЕКРЕТАР:

 

 

 

                                    ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

                                    СЕКРЕТАР: Д.Д.