НОХД 4625/2019 - Споразумение - 26-07-2019

Споразумение по Наказателно дело 4625/2019г.

П Р О Т О К О Л№647

 

26.07.2019 г.                                                                       ГР. ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД,                  ХХVІ наказателен състав

На двадесет и шести юли            две хиляди и деветнадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ПАНАЙОТ ВЕЛЧЕВ

                  

СЕКРЕТАР: ДАНИЕЛА ДОЙЧЕВА

ПРОКУРОР:  МАРИНА ИЛИЕВА

Сложи за разглеждане докладвано от съдията НОХД №4625 по описа за 2019 г.

 

На именното повикване в 13,30  часа се явиха:

        

         ЗА РП-ПЛОВДИВ - редовно и своевременно призована, се явява прокурор МАРИНА ИЛИЕВА

 

         ОБВИНЯЕМИЯТ:

П.В.К. - редовно и своевременно призован, се явява лично и със защитника си адв. Д.А..

 

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

         АДВ. А.: Да се даде ход на делото.

        

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото и затова

         О П Р Е Д Е Л И

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

        

    СНЕ СЕ САМОЛИЧНОСТТА НА ОБВИНЯЕМИЯ:

П.В.К., ЕГН:**********, роден на ***г***, б., български гражданин, с основно образование, неженен, осъждан, ****** в „*****“ ООД, адрес:***

Съдът разясни на обвиняемия правата му по чл. 55 НПК.

         Съдът разясни на страните правата по чл. 274 и чл. 275 НПК.

        

ПРОКУРОР: Нямам отводи и нови искания. Моля да одобрите постигнатото със защитника и обвиняемия споразумение, което не противоречи на закона, морала и добрите нрави и събраните по делото доказателства, поради което моля да одобрите в представения му вид, като моля да се включи в споразумението приспадане на времето, през което същият е бил задържан за срок от 24 часа и по реда на НПК.

 

         АДВ. А.: Нямам отводи и нови искания. Моля да бъде одобрено постигнатото с представителя на прокуратурата споразумение. Съгласни сме с предложението на прокурора.

        

Предвид липсата на отводи и нови искания Съдът

         О П Р Е Д Е Л И

         ДОКЛАДВА СЕ СПОРАЗУМЕНИЕТО ЧРЕЗ ПРОЧИТАНЕТО МУ ОТ ПРОКУРОРА.

        

ОБВ. К.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и заявявам, че съм го подписал доброволно. Съгласен съм изцяло с последиците на представеното пред съда споразумение.

 

Съдът, след съвещание счита, че така представеното  споразумение съответства на събраните по делото доказателства и не противоречи на закона и морала, поради което съдържанието му следва да бъде вписано в съдебния протокол.

Предвид гореизложеното на основание чл.384 ал.1 и чл.382 ал.6 и ал.7 от НПК  следва да бъде вписано съдържанието на споразумението в съдебния протокол и същото да бъде одобрено.

         Ето защо съдът

ОПРЕДЕЛИ

ВПИСВА в съдебния протокол споразумение относно следното:

   Обвиняемият П.В.К., ЕГН:**********, роден на ***г***, б., български гражданин, с основно образование, неженен, осъждан, **** в „*******“ ООД, адрес:***, е извършил ВИНОВНО престъпление престъпление по  чл. 343б ал.4 вр. с ал.3, вр. с чл.28 ал.1 от НК за това, че на 22.07.2019 год., на автомагистрала „Тракия“, в района на 122-ри километър, в посока Бургас, в землището на с.Труд, област Пловдив, повторно, след като е осъден, с влязла в сила на 28.03.2019 г. присъда за деянието по чл.343б ал.3 от НК по НОХД№1589/2019 г. на Районен съд гр.Пловдив е управлявал моторно превозно средство – мотопед марка „Пиаджио“ с № на рама *******, след употреба на наркотични вещества – Амфетамин /AMP/ и Марихуана /THC/.

За така извършеното престъпление по чл. 343б ал.4 вр. с ал.3 вр. с чл.28 ал.1 от НК при условията на чл. 54, ал. 1 от НК НАЛАГА на обв. П.В.К. наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА И ДВА МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 800 лева.

На осн. чл.57 ал.3 от ЗИНЗС така наложеното наказание ЕДНА ГОДИНА И ДВЕ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА да се изтърпи при първоначален общ режим. 

    

Обвиняемият П.В.К. /със снета по делото самоличност/ е извършил ВИНОВНО престъпление по  чл. 343в ал.2 от НК за това, че  на 22.07.2019 год., на автомагистрала „Тракия“, в района на 122-ри километър, в посока Бургас, в землището на с.Труд, област Пловдив, в едногодишния срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление с Наказателно постановление № 18-0329-001126/25.09.2018 год. в сила от 13.03.2019 г. , издадено от В. И. Д., на длъжност Началник група към ОДМВР Пловдив, РУ Раковски, упълномощен със Заповед №317з-3807/24.10.2016 г. е извършил такова деяние, управлявал е моторно превозно средство – мотопед марка „Пиаджио“ с № на рама ******, без съответно свидетелство за управление.

За така извършеното престъпление по чл. 343в ал.2 от НК при условията на чл. 54, ал. 1 от НК НАЛАГА на обв. П.В.К. наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА и ГЛОБА в размер от 500 лева.

На осн. чл.57 ал.3 от ЗИНЗС така наложеното наказание ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА да се изтърпи при първоначален общ режим. 

 

Обвиняемият П.В.К. /със снета по делото самоличност/ е извършил ВИНОВНО престъпление по  чл. 345  ал.2 от НК за това, че на 22.07.2019 год., на автомагистрала „Тракия“, в района на 122-ри километър, в посока Бургас, в землището на с.Труд, област Пловдив е управлявал моторно превозно средство – мотопед марка „Пиаджио“ с № на рама *****, което не е регистрирано по надлежния ред.

За така извършеното престъпление по  чл. 345  ал.2 от НК при условията на чл. 54, ал. 1 от НК НАЛАГА на обв. П.В.К. наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА.

На осн. чл.57 ал.3 от ЗИНЗС така наложеното наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА да се изтърпи при първоначален общ режим. 

На основание чл.23 ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ на обвиняемия П.В.К. едно общо най-тежко наказание  ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА И ДВА МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер от 800 лева.

На осн. чл.57 ал.3 от ЗИНЗС така определеното едно общо най – тежко наказание ЕДНА ГОДИНА И ДВА МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА да се изтърпи при първоначален общ режим.

На осн. чл. 59, ал. 2 вр. ал. 1, т. 1 НК ПРИСПАДА от така определено едно общо най – тежко наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА И ДВА МЕСЕЦА времето, през което П.В.К. е задържан по реда на ЗМВР на 22.07.2019г. и с постановление на РП – Пловдив, считано от 23.07.2019г. до 26.07.2019 г., като един ден „задържане” се зачете за един ден „лишаване от свобода”.

 

ЗА РП- ПЛОВДИВ                                           ОБВИНЯЕМ:

ПРОКУРОР: ................                                    /К./....................

/МАРИНА ИЛИЕВА/

        

                                                        ЗАЩИТНИК:

                                                        /АДВ. А./ ................


 

Съдът

         ОПРЕДЕЛИ:

ОДОБРЯВА постигнатото между РП - Пловдив представлявана от прокурор МАРИНА ИЛИЕВА, от една страна, и обвиняемия П.В.К. лично и чрез защитника си адв. А., от друга страна, споразумение за решаване  на  НОХД №4625/2019  г. по описа на ПРС - ХХVI н.с.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ………………………….......

 

 

С оглед на така постигнатото между страните по делото споразумение, съдът е на становище, че производството по НОХД №4625/2019 г. по описа на ПРС - ХХVI н.с. следва да бъде прекратено, поради което и на осн. чл.382, ал.7 вр. чл.24, ал.3 НПК съдът

         О П Р Е Д Е Л И

         ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №4625/2019 по описа на ПРС, ХХVІ н.с.

         Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

Обвиняемият се уведоми, че ако в 7-дневен срок от влизане в сила на настоящото определение, не заплати сумите, за които е осъден, ще му бъде издаден изпълнителен лист за същите.

 

         Протокола се изготви в СЗ.

         Заседанието се закри в 13,40 часа.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

                                                                 

  

   СЕКРЕТАР:

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СЕКРЕТАР: Д.Д.